1. Протокол (№ 12) относно процедурата при прекомерен дефицит, OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 279..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Протокол (№ 12) относно процедурата при прекомерен дефицит , OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 279..