1. Πρωτόκολλο (αριθ. 6) για τον καθορισμό της έδρας των θεσμικών οργάνων και ορισμένων λοιπών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , EE  C 202 της 7.6.2016, σ. 265.

    Πρόσθετες πληροφορίες

    1. Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο για τον καθορισμό της έδρας των οργάνων και ορισμένων οργανισμών και υπηρεσιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων καθώς και της Ευρωπόλ, EE  C 340 της 10.11.1997, σ. 112.
    2. Δεν ισχύει πλέον: Πρωτόκολλο (αριθ. 6) για τον καθορισμό της έδρας των θεσμικών οργάνων και ορισμένων λοιπών οργάνων, οργανισμών και υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης , EE  C 326 της 26.10.2012, σ. 265.