1. Протокол (№ 6) за местоположението на седалищата на институциите и някои органи, служби и агенции на Европейския съюз, OВ C 202, 7.6.2016 г., стр. 265..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Протокол (№ 6) за местоположението на седалищата на институциите и някои органи, служби и агенции на Европейския съюз, OВ C 326, 26.10.2012 г., стр. 265..