ЕЦБ/2016/36

 1. Решение (ЕС) 2016/2248 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2016/36), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 26..

  Допълнителна информация

  1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 25 ноември 2010 година относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото (преработена версия) (ЕЦБ/2010/23), OВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 17..
   1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 6 декември 2001 година относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на участващите държави-членки от финансовата 2002 година  (ЕЦБ/2001/16), OВ L 337, 20.12.2001 г., стр. 55..
   2. Решение на ЕЦБ от 18 декември 2003 година за изменение на член 1, буква е) от Решение ЕЦБ/2001/16 от 6 декември 2001 година относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на участващите държави-членки от финансовата 2002 година  (ЕЦБ/2003/22), OВ L 9, 15.1.2004 г., стр. 39..
   3. Решение на ЕЦБ от 19 май 2006 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/16 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на участващите държави-членки от финансовата 2002 година (ЕЦБ/2006/7), OВ L 148, 2.6.2006 г., стр. 56..
   4. Решение на ЕЦБ от 22 ноември 2007 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/16 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на участващите държави-членки от финансовата 2002 година (ЕЦБ/2007/15), OВ L 333, 19.12.2007 г., стр. 86..
   5. Решение на ЕЦБ от 14 декември 2009 година за изменение на Решение ЕЦБ/2001/16 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на участващите държави-членки от финансовата 2002 година (ЕЦБ/2009/27), OВ L 339, 22.12.2009 г., стр. 55..
   6. Решение ЕЦБ/2001/16. Неофициален консолидиран текст [1 a) - e)]. Изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз, 31.12.2009.
  2. Решение на ЕЦБ от 3 ноември 2011 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2011/18), OВ L 319, 2.12.2011 г., стр. 116..
  3. Решение ЕЦБ/2010/23. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз, 31.12.2011.
  4. Решение на ЕЦБ от 5 юни 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2014/24), OВ L 117, 7.6.2014 г., стр. 168..
  5. Решение (ЕС) 2015/297 на ЕЦБ от 15 декември 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2014/56), OВ L 53, 25.2.2015 г., стр. 21..
  6. Решение (ЕС) 2015/2202 на ЕЦБ от 19 ноември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2015/37), OВ L 313, 28.11.2015 г., стр. 42..