Menu

ЕЦБ/2016/34

 1. Насоки (ЕС) 2016/2249 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2016/34), OВ L 347, 20.12.2016 г., стр. 3..

  Допълнителна информация

  1. Поправка на Насоки (ЕС) 2016/2249 на ЕЦБ от 3 ноември 2016 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки, OВ L 60, 2.3.2018 г., стр. 57..
  2. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 11 ноември 2010 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (преработена версия) (ЕЦБ/2010/20), OВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 31..
   1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 10 ноември 2006 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2006/16), OВ L 348, 11.12.2006 г., стр. 1..
    1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 5 декември 2002 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2002/10), OВ L 58, 3.3.2003 г., стр. 1..
   2. Насоки на ЕЦБ от 17 декември 2007 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/16 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2007/20), OВ L 42, 16.2.2008 г., стр. 85..
   3. Насоки на ЕЦБ от 11 декември 2008 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/16 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2008/21), OВ L 36, 5.2.2009 г., стр. 46..
   4. Насоки на ЕЦБ от 17 юли 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/16 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2009/18), OВ L 202, 4.8.2009 г., стр. 65..
   5. Насоки на ЕЦБ от 14 декември 2009 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/16 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2009/28), OВ L 348, 29.12.2009 г., стр. 75..
   6. Насоки ЕЦБ/2006/16. Неофициален консолидиран текст [1a)-e)]. Изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз, 31.12.2009.
   7. Поправка на Насоки ЕЦБ/2010/20 на ЕЦБ от 11 ноември 2010 година относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (преработена версия), OВ L 96, 9.4.2011 г., стр. 23..
  3. Насоки на ЕЦБ от 21 декември 2011 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2011/27), OВ L 19, 24.1.2012 г., стр. 37..
  4. Насоки на ЕЦБ от 10 декември 2012 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2012/29), OВ L 356, 22.12.2012 г., стр. 94..
  5. Насоки (ЕС) 2015/426 на ЕЦБ от 15 декември 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2014/54), OВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 69..
  6. Насоки (ЕС) 2015/1197 на ЕЦБ от 2 юли 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2015/24), OВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 147..
  7. Насоки ЕЦБ/2010/20. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз , OВ  , 21.7.2015 г., стр. ..