Menu

EKP/2016/23

  1. EKP suunis (EL) 2016/1386, 2. august 2016, millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta (EKP/2016/23), ELT L 222, 17.8.2016, lk 85.

    Täiendav teave

    1. EKP 2. augusti 2016. aasta suunise (EL) 2016/1386 (millega muudetakse suunist EKP/2013/7 väärtpaberiosaluste statistika kohta) parandus (EKP/2016/23), ELT L 238, 6.9.2016, lk 7.