CON/2016/22

  1. Advies van de ECB van 17 maart 2016 betreffende een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel worden toegelaten  (CON/2016/22), PB C 216 van 6.4.2016, blz. 1.

      Aanvullende informatie

       
      Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van maatregelen om geleidelijk een gezamenlijke vertegenwoordiging van de eurozone in het Internationaal Monetair Fonds tot stand te brengen