Menu

ЕЦБ/2016/3

  1. Решение (ЕС) 2016/456 на ЕЦБ от 4 март 2016 година относно реда и условията за извършване на разследвания в ЕЦБ от Европейската служба за борба с измамите във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности, засягащи финансовите интереси на Съюза (ЕЦБ/2016/3), OВ L 79, 30.3.2016 г., стр. 34..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Решение 2004/525/EО на ЕЦБ от 3 юни 2004 година относно условията за извършване на разследвания в ЕЦБ от Европейската служба за борба с измамите, във връзка с предотвратяването на измами, корупция и всякакви други незаконни дейности увреждащи финансовите интереси на Европейските общности, и за изменение на Условията за работа на персонала на ЕЦБ  (ЕЦБ/2004/11), OВ L 230, 30.6.2004 г., стр. 56..
      1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 7 октомври 1999 година за предотвратяване на измами  (ЕЦБ/1999/5), OВ L 291, 13.11.1999 г., стр. 36..