ECB/2016/2

  1. ECB:s beslut (EU) 2016/245 om regler för upphandling  (ECB/2016/2), EUT L 45, 20.2.2016, s. 15.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 17 november 2008 om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet  (ECB/2008/17), EUT L 319, 29.11.2008, s. 76.
    2. ECB:s beslut (EU) 2016/21 av den 23 december 2015 om ändring av beslut ECB/2008/17 om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet (ECB/2015/51), EUT L 6, 9.1.2016, s. 5.