Menu

ЕЦБ/2016/2

  1. Решение (ЕС) 2016/245 на ЕЦБ за определяне на правилата за възлагане на поръчки  (ЕЦБ/2016/2), OВ L 45, 20.2.2016 г., стр. 15..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 3 юли 2007 година за определяне на правилата за възлагане на обществени поръчки (ЕЦБ/2007/5), OВ L 184, 14.7.2007 г., стр. 34..