ЕЦБ/2016/2

  1. Решение (ЕС) 2016/245 на ЕЦБ за определяне на правилата за възлагане на поръчки  (ЕЦБ/2016/2), OВ L 45, 20.2.2016 г., стр. 15..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 17 ноември 2008 година за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата  (ЕЦБ/2008/17), OВ L 319, 29.11.2008 г., стр. 76..
    2. Решение (ЕС) 2016/21 на ЕЦБ от 23 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2008/17 за определяне на рамката за съвместно възлагане на обществени поръчки на Евросистемата  (ЕЦБ/2015/51), OВ L 6, 9.1.2016 г., стр. 5..