Menu

2015

30/12/2015
Odporúčanie ECB zo 17. decembra 2015 o prístupe k rozdeľovaniu dividend  (ECB/2015/49), Ú. v. EÚ C 438, 30. 12. 2015, s. 1.
30/12/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2464 zo 16 decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu (ECB/2015/48), Ú. v. EÚ L 344, 30. 12. 2015, s. 1.
23/12/2015
Stanovisko k vykazovaniu platobnej bilancie a cezhraničného poskytovania služieb (CON/2015/58), Rakúsko, 23. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Odporúčanie ECB z 10. decembra 2015 – Rade Európskej únie o externom audítorovi Národnej banky Slovenska (ECB/2015/45), Ú. v. EÚ C 425, 18. 12. 2015, s. 1.
18/12/2015
Stanovisko k niektorým zmenám inštitucionálneho rámca Banka Slovenije (CON/2015/57), Slovinsko, 18. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Stanovisko k splateniu dlhov zabezpečených hypotékami prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnosti (CON/2015/56), Rumunsko, 18. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Korigendum k usmerneniu ECB (EÚ) 2015/1938 z 27. augusta 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2015, s. 158.
14/12/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2330 zo 4. decembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/53 o schválení objemu emisie mincí v roku 2015 (ECB/2015/41), Ú. v. EÚ L 328, 14. 12. 2015, s. 119.
12/12/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2332 zo 4. decembra 2015 o procesnom rámci pre schvaľovanie objemu emisie euromincí  (ECB/2015/43), Ú. v. EÚ L 328, 12. 12. 2015, s. 123.
12/12/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2331 zo 4. decembra 2015 o schválení objemu emisie mincí v roku 2016  (ECB/2015/42), Ú. v. EÚ L 328, 12. 12. 2015, s. 121.
10/12/2015
Stanovisko týkajúce sa kolkovného z výberov hotovosti z bankomatov (CON/2015/55), Írsko, 10. 12. 2015.
09/12/2015
Stanovisko k spotrebiteľským úverom (CON/2015/54), Česká republika, 9. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Stanovisko k právnemu rámcu pre stavebné sporiteľne (CON/2015/53), Nemecko, 2. 12. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2218 z 20. novembra 2015 o postupe pri vylúčení predpokladu, že zamestnanci majú významný vplyv na rizikový profil úverovej inštitúcie podliehajúcej dohľadu (ECB/2015/38), Ú. v. EÚ L 314, 1. 12. 2015, s. 66.
28/11/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2202 z 19. novembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2015/37), Ú. v. EÚ L 313, 28. 11. 2015, s. 42.
26/11/2015
Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2015/52), Holandsko, 26. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Stanovisko k výrobe eurobankoviek (CON/2015/51), Portugalsko, 23. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/2101 z 5. novembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/774 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu  (ECB/2015/33), Ú. v. EÚ L 303, 20. 11. 2015, s. 106.
20/11/2015
Stanovisko k ochrane pred falšovaním a zachovaniu kvality hotovosti v obehu (CON/2015/50), Belgicko, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Stanovisko k dohľadu nad plynulým fungovaním platobného styku (CON/2015/49), Holandsko, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Stnovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností a k systémom ochrany vkladov a náhrad (CON/2015/48), Luxembursko, 20. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Stanovisko k opatreniam v súvislosti s nariadením o jednotnom mechanizme riešenia krízových situácií (CON/2015/47), Rakúsko, 13. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Stanovisko k registru bankových účtov (CON/2015/46), Bulharsko, 13. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Stanovisko k regulácií spoločností nadobúdajúcich úvery (CON/2015/45), Cyprus, 12. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Stanovisko k ustanoveniam o platoch a dôchodkoch (CON/2015/44), Írsko, 11. 11. 2015.
06/11/2015
Stanovisko k riešeniu krízových situácií na finančnom trhu a osobitnému odvodu vybraných finančných inštitúcií  (CON/2015/43), Slovensko, 6. 11. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
04/11/2015
Stanovisko k inštitucionálnemu rámcu pre riešenie krízových situácií inštitúcií (CON/2015/42), Belgicko, 4. 11. 2015.
30/10/2015
Stanovisko k zmenám a doplneniam k štatútu Banca d´Italia (CON/2015/41), Taliansko, 30. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Stanovisko k systému ochrany vkladov (CON/2015/40), Írsko, 29. 10. 2015.
28/10/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/1938 z 27. augusta 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2015/27), Ú. v. EÚ L 282, 28. 10. 2015, s. 41.Dodatočné informácie
28/10/2015
Stanovisko k sadzbám povinných minimálnych rezerv (CON/2015/39), Maďarsko, 28. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Stanovisko k predbežnému posúdeniu podmienok týkajúcich sa riešenia krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2015/38), Maďarsko, 23. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Stanovisko k regulácii finančného lízingu a činnosti finančných lízingových spoločností (CON/2015/37), Cyprus, 19. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Stanovisko k centrálnemu registru bankových účtov (CON/2015/36), Česká republika, 16. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2015/35), Taliansko, 16. 10. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Stanovisko k návrhu zákona o trhu s finančnými nástrojmi  (CON/2015/34), Slovinsko, 28. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/1613 z 10. septembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/5 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami  (ECB/2015/31), Ú. v. EÚ L 249, 25. 9. 2015, s. 28.
24/09/2015
Nariadenie ECB (EÚ) 2015/1599 z 10. septembra 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1333/2014 o štatistike peňažných trhov (ECB/2015/30), Ú. v. EÚ L 248, 24. 9. 2015, s. 45.
22/09/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/1574 zo 4. septembra 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/8 o zákaze menového financovania a úročenia vládnych vkladov národnými centrálnymi bankami  (ECB/2015/29), Ú. v. EÚ L 245, 22. 9. 2015, s. 12.
22/09/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/1575 zo 4. septembra 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/9 o domácich operáciách riadenia aktív a pasív zo strany národných centrálnych bánk  (ECB/2015/28), Ú. v. EÚ L 245, 22. 9. 2015, s. 13.
22/09/2015
Stanovisko k určeniu Lietuvos bankas za orgán na riešenie krízových situácií (CON/2015/33), Litva, 22. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Rozhodnutie ECB/2014/8. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie Ú. v. EÚ L , 22. 9. 2015, s. .
22/09/2015
Usmernenie ECB/2014/9. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  22. 9. 2015.
18/09/2015
Stanovisko ku konverzii úverov denominovaných vo švajčiarskych frankoch (CON/2015/32), Chorvátsko, 18. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Stanovisko k riešeniu krízových situácií bánk (CON/2015/31), Nemecko, 2. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Stanovisko k vykazovaniu určitých údajov relevantných na účely finančnej stability (CON/2015/30), Rakúsko, 2. 9. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Stanovisko k obehu bankoviek a mincí (CON/2015/29), Česká republika, 28. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Stanovisko k zmenám ústavy a zákona o Českej národnej banke (CON/2015/28), Česká republika, 11. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Stanovisko k používaniu integrovaného dátového modelu na vykazovanie údajov Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), Rakúsko, 10. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Stanovisko k návrhu zákona o osobitných podmienkach reštrukturalizácie úverov na bývanie denominovaných v cudzej mene (CON/2015/26), Poľsko, 5. 8. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/1196 z 2. júla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke ECB  (ECB/2015/26), Ú. v. EÚ L 193, 21. 7. 2015, s. 134.
21/07/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/1195 z 2. júla 2015, ktorým sa mení rozhodnutie (EÚ) 2015/298 o dočasnom rozdeľovaní príjmu ECB  (ECB/2015/25), Ú. v. EÚ L 193, 21. 7. 2015, s. 133.
21/07/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/1197 z 2. júla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk  (ECB/2015/24), Ú. v. EÚ L 193, 21. 7. 2015, s. 147.
21/07/2015
Usmernenie ECB/2010/20. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  Ú. v. EÚ , 21. 7. 2015, s. .
20/07/2015
Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností (CON/2015/25), Grécko, 20. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Indikatívny kalendár udržiavacích období povinných minimálnych rezerv na rok 2016 Ú. v. EÚ C 227, 16. 7. 2015, s. 4.
15/07/2015
Stanovisko k zmenám zákona o Helénskom štatistickom systéme a Helénskom štatistickom úrade (CON/2015/24), Grécko, 15. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Stanovisko k novému právnemu rámcu pre sporiteľne (CON/2015/23), Portugalsko, 7. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií na finančnom trhu (CON/2015/22), Česká republika, 1. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Stanovisko k ochrane spotrebiteľov na finančnom trhu (CON/2015/21), Slovensko, 1. 7. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
25/06/2015
Stanovisko k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1708/2005, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95, pokiaľ ide o spoločné referenčné obdobie indexu pre harmonizovaný index spotrebiteľských cien (CON/2015/18), Ú. v. EÚ C 209, 25. 6. 2015, s. 3.
20/06/2015
Etický rámec ECB Ú. v. EÚ C 204, 20. 6. 2015, s. 3.Dodatočné informácie
19/06/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/929 z 26. mája 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB  (ECB/2015/22), Ú. v. EÚ L 155, 19. 6. 2015, s. 1.
19/06/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/948 zo 16. apríla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2013/7 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2015/19), Ú. v. EÚ L 157, 19. 6. 2015, s. 15.
19/06/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/930 z 2. apríla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2015/15), Ú. v. EÚ L 155, 19. 6. 2015, s. 38.
19/06/2015
Stanovisko k centrálnemu registru úverov (CON/2015/20), Malta, 19. 6. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Odporúčanie ECB z 10. júna 2015 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banka Slovenije  (ECB/2015/23), Ú. v. EÚ C 201, 18. 6. 2015, s. 1.
10/06/2015
Stanovisko k revízii úloh a organizácie Európskeho výboru pre systémové riziká (CON/2015/4), Ú. v. EÚ C 192, 10. 6. 2015, s. 1.
10/06/2015
Stanovisko k ozdraveniu a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií a investičných firiem (CON/2015/19), Španielsko, 10. 6. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/856 z 12. marca 2015, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca pre jednotný mechanizmus dohľadu  (ECB/2015/12), Ú. v. EÚ L 135, 2. 6. 2015, s. 29.
02/06/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/855 z 12. marca 2015, ktorým sa ustanovujú zásady etického rámca Eurosystému a zrušuje sa usmernenie ECB/2002/6 o minimálnych normách pre Európsku centrálnu banku a národné centrálne banky pri výkone operácií menovej politiky, výkone devízových operácií s devízovými rezervami ECB a riadení devízových rezervných aktív ECB  (ECB/2015/11), Ú. v. EÚ L 135, 2. 6. 2015, s. 23.
29/05/2015
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, ktorým sa ruší nariadenie (ES) č. 2494/95 (CON/2015/10), Ú. v. EÚ C 175, 29. 5. 2015, s. 2.Dodatočné informácie
28/05/2015
Stanovisko k právnemu rámcu systému ochrany vkladov a riešenia krízových situácií na finančných trhoch (CON/2015/17), Poľsko, 28. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Stanovisko k zmenám a doplneniam právneho rámca Slovinskej spoločnosti pre správu bankových aktív (CON/2015/16), Slovinsko, 28. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/05/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/811 z 27. marca 2015 o prístupe verejnosti k dokumentom ECB v držbe príslušných vnútroštátnych orgánov (ECB/2015/16), Ú. v. EÚ L 128, 23. 5. 2015, s. 27.
21/05/2015
Stanovisko k regulácii otvorených pozícií na strane aktív súvah úverových inštitúcií (CON/2015/15), Maďarsko, 21. 5. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/774 zo 4. marca 2015 o programe nákupu aktív verejného sektora na sekundárnom trhu  (ECB/2015/10), Ú. v. EÚ L 121, 14. 5. 2015, s. 20.
07/05/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/732 zo 16. apríla 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB (EÚ) 2015/510 o implementácii menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60) (ECB/2015/20), Ú. v. EÚ L 116, 7. 5. 2015, s. 22.
07/05/2015
Nariadenie ECB (EÚ) 2015/730 zo 16. apríla 2015, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1011/2012 o štatistike držby cenných papierov (ECB/2012/24)  (ECB/2015/18), Ú. v. EÚ L 116, 7. 5. 2015, s. 5.
06/05/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/839 z 27. apríla 2015, ktorým sa určujú úverové inštitúcie podliehajúce komplexnému hodnoteniu  (ECB/2015/21), 6. 5. 2015.
06/05/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/727 z 10. apríla 2015 o celkovej výške ročných poplatkov za dohľad za prvé poplatkové obdobie a za rok 2015  (ECB/2015/17), Ú. v. EÚ L 115, 6. 5. 2015, s. 36.
06/05/2015
Odporúčanie ECB z 27. marca 2015 Rade Európskej únie o externom audítorovi Deutsche Bundesbank (ECB/2015/14), Ú. v. EÚ C 149, 6. 5. 2015, s. 1.
05/05/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/716 z 12. februára 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/2, ktorým sa prijíma rokovací poriadok ECB  (ECB/2015/8), Ú. v. EÚ L 114, 5. 5. 2015, s. 11.
27/04/2015
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o štrukturálnych opatreniach, ktorými sa zlepšuje odolnosť úverových inštitúcií EÚ (CON/2014/83), Ú. v. EÚ C 137, 27. 4. 2015, s. 2.Dodatočné informácie
25/04/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/656 zo 4. februára 2015 o podmienkach, za akých sú úverové inštitúcie oprávnené zahrnúť predbežné alebo koncoročné zisky do vlastného kapitálu Tier 1 v súlade s článkom 26 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 575/2013  (ECB/2015/4), Ú. v. EÚ L 107, 25. 4. 2015, s. 76.
17/04/2015
Dohoda medzi Európskym policajným úradom (Europolom) a Európskou centrálnou bankou Ú. v. EÚ C 123, 17. 4. 2015, s. 1.Dodatočné informácie
10/04/2015
Stanovisko k zákazu dražby nehnuteľného majetku, ktorý je hlavným obydlím dlžníka (CON/2015/14), Grécko, 10. 4. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/571 zo 6. novembra 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2014/15 o menovej a finančnej štatistike (ECB/2014/43), Ú. v. EÚ L 93, 9. 4. 2015, s. 82.
02/04/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/509 z 18. februára 2015, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2013/6 o pravidlách používania vlastných nekrytých bankových dlhopisov so štátnou zárukou ako zábezpeky v operáciách menovej politiky Eurosystému, rozhodnutie ECB/2013/35 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky a články 1, 3 a 4 rozhodnutia ECB/2014/23 o úročení vkladov, zostatkov a prebytočných rezerv (ECB/2015/9), Ú. v. EÚ L 91, 2. 4. 2015, s. 1.Dodatočné informácie
02/04/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/510 z 19. decembra 2014 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému (ECB/2014/60), Ú. v. EÚ L 91, 2. 4. 2015, s. 3.Dodatočné informácie
29/03/2015
Rozhodnutie ECB/2004/3. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie 29. 3. 2015.
28/03/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/530 z 11. februára 2015 o metodike a postupoch na určenie a zber údajov týkajúcich sa faktorov výpočtu poplatku, ktoré sa používajú na výpočet ročných poplatkov za dohľad (ECB/2015/7), Ú. v. EÚ L 84, 28. 3. 2015, s. 67.
28/03/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/529 z 21. januára 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2004/3 o prístupe verejnosti k dokumentom ECB (ECB/2015/1), Ú. v. EÚ 84, 28. 3. 2015, s. 64.
26/03/2015
Nariadenie ECB (EÚ) 2015/534 zo 17. marca 2015 o vykazovaní finančných informácií na účely dohľadu (ECB/2015/13), Ú. v. EÚ L 86, 26. 3. 2015, s. 13.
25/03/2015
Stanovisko k reforme družstevných bánk (banche popolari) (CON/2015/13), Taliansko, 25. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Stanovisko k právnemu rámcu pre mediátorov v oblasti úverových vzťahov (CON/2015/12), Portugalsko, 24. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Stanovisko k právnemu rámcu pre kryté dlhopisy a hypotekárne banky (CON/2015/11), Poľsko, 20. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Už nie je účinné: Kódex správania členov Rady pre dohľad ECB Ú. v. EÚ C 93, 20. 3. 2015, s. 2.
14/03/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/433 zo 17. decembra 2014 o zriadení Etického výboru a o jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/59), Ú. v. EÚ L 70, 14. 3. 2015, s. 58.
13/03/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/425 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/21 o ročnej účtovnej závierke ECB (ECB/2014/55), Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015, s. 53.
13/03/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/426 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení usmernenie ECB/2010/20 o právnom rámci pre účtovníctvo a finančné výkazníctvo v Európskom systéme centrálnych bánk (ECB/2014/54), Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015, s. 69.
13/03/2015
Zmena 1/2014 rokovacieho poriadku Rady pre dohľad ECB z 15. decembra 2014 Ú. v. EÚ L 68, 13. 3. 2015, s. 88.
10/03/2015
Stanovisko k právnemu rámcu Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Poľsko, 10. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Stanovisko k nezávislosti Banka Slovenije a členov jej orgánov s rozhodovacími právomocami (CON/2015/8), Slovinsko, 2. 3. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/299 z 10. februára 2015, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2014/34 o opatreniach týkajúcich sa cielených dlhodobejších refinančných operácií (ECB/2015/5), Ú. v. EÚ L 53, 25. 2. 2015, s. 27.
25/02/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/298 z 15. decembra 2014 o dočasnom rozdeľovaní príjmu ECB (prepracované znenie) (ECB/2014/57), Ú. v. EÚ L 53, 25. 2. 2015, s. 24.Dodatočné informácie
25/02/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/297 z 15. decembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/23 o rozdeľovaní menových príjmov národných centrálnych bánk členských štátov, ktorých menou je euro (ECB/2014/56), Ú. v. EÚ L 53, 25. 2. 2015, s. 21.
25/02/2015
Stanovisko k stratégii makroprudenciálnej politiky (CON/2015/7), Litva, 25. 2. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/287 z 31. decembra 2014 o splatení základného imania, prevode devízových rezerv a príspevkov Lietuvos bankas do rezervných fondov a rezerv ECB (ECB/2014/61), Ú. v. EÚ L 50, 21. 2. 2015, s. 44.
21/02/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/286 z 27. novembra 2014, ktorým sa mení rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek (ECB/2014/49), Ú. v. EÚ L 50, 21. 2. 2015, s. 42.
21/02/2015
Dohoda z 31. decembra 2014 medzi Lietuvos bankas a Európskou centrálnou bankou, ktorá sa týka pohľadávky pripísanej Európskou centrálnou bankou v prospech Lietuvos bankas podľa článku 30.3 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a ECB Ú. v. EÚ C 64, 21. 2. 2015, s. 5.
21/02/2015
Dohoda z 13. novembra 2014 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny, ktorou sa mení dohoda zo 16. marca 2006 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie Ú. v. EÚ C 64, 21. 2. 2015, s. 1.
20/02/2015
Usmernenie ECB (EÚ) 2015/280 z 13. novembra 2014 o zriadení systému výroby a obstarávania Eurosystému (ECB/2014/44), Ú. v. EÚ L 47, 20. 2. 2015, s. 29.Dodatočné informácie
13/02/2015
Odporúčanie ECB z 3. februára 2015 Rade Európskej únie o externom audítorovi Latvijas Banka (ECB/2015/3), Ú. v. EÚ C 51, 13. 2. 2015, s. 4.
13/02/2015
Odporúčanie ECB z 28. januára 2015 o prístupe k rozdeľovaniu dividend (ECB/2015/2), Ú. v. EÚ C 51, 13. 2. 2015, s. 1.
10/02/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/300 z 10. februára 2015 o akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala alebo za ktoré v plnom rozsahu ručí Helénska republika (ECB/2015/6), 10. 2. 2015.
09/02/2015
Stanovisko k zmenám štatútu Eesti Pank (CON/2015/6), Estónsko, 9. 2. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Stanovisko k novému právnemu rámcu pre tvorbu oficiálnej štatistiky v Litve (CON/2015/5), Litva, 6. 2. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 184/2005 o štatistike Spoločenstva v oblasti platobnej bilancie, medzinárodného obchodu so službami a priamych zahraničných investícií, pokiaľ ide o prenesenie delegovaných a vykonávacích právomocí na Komisiu s cieľom prijať určité opatrenia (CON/2014/84), Ú. v. EÚ C 31, 30. 1. 2015, s. 3.
21/01/2015
Stanovisko k úlohe Národnej banky Slovenska pri riešení krízových situácií na finančnom trhu (CON/2015/3), Slovensko, 21. 1. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
21/01/2015
Stanovisko ku kolégiu pre riešenie krízových situácií (CON/2015/2), Belgicko, 21. 1. 2015.
09/01/2015
Rozhodnutie ECB (EÚ) 2015/32 z 29. decembra 2014 o výnimkách, ktoré sa môžu udeliť podľa nariadenia (EÚ) č. 1073/2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2013/38) (ECB/2014/62), Ú. v. EÚ L 5, 9. 1. 2015, s. 17.Dodatočné informácie
09/01/2015
Stanovisko k žiadostiam konať ako spoločnosť ukončujúca činnosť (CON/2015/1), Rakúsko, 9. 1. 2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
Rozhodnutie ECB z 19. novembra 2014 o vykonávaní programu nákupu cenných papierov krytých aktívami (ECB/2014/45), Ú. v. EÚ L 1, 6. 1. 2015, s. 4.