2015

30/12/2015
Σύσταση της EKT, της 17ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων  (EKT/2015/49), EE  C 438 της 30.12.2015, σ. 1.
30/12/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/2464 της EKT, της 16ης Δεκεμβρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/774 σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (EKT/2015/48), EE  L 344 της 30.12.2015, σ. 1.
23/12/2015
Γνώμη σχετικά με την υποβολή στοιχείων για το ισοζύγιο πληρωμών και τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών (CON/2015/58), Αυστρία, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Σύσταση της EKT, της 10ης Δεκεμβρίου 2015, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka Slovenska (EKT/2015/45), EE  C 425 της 18.12.2015, σ. 1.
18/12/2015
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του θεσμικού πλαισίου της Banka Slovenije  (CON/2015/57), Σλοβενία, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Γνώμη σχετικά με την απόσβεση δανείων εξασφαλισμένων με υποθήκη μέσω της μεταβίβασης της κυριότητας του ενυπόθηκου ακινήτου (CON/2015/56), Ρουμανία, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Διορθωτικό στην κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/1938 της EKT, της 27ης Αυγούστου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της EKT σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος  EE  L 332 της 18.12.2015, σ. 158.
14/12/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/2330 της EKT, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/53 σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2015 (EKT/2015/41), EE  L 328 της 14.12.2015, σ. 119.
12/12/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/2332 της EKT, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με το διαδικαστικό πλαίσιο για την έγκριση της ποσότητας κερμάτων ευρώ προς έκδοση  (EKT/2015/43), EE  L 328 της 12.12.2015, σ. 123.
12/12/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/2331 της EKT, της 4ης Δεκεμβρίου 2015, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2016 (EKT/2015/42), EE  L 328 της 12.12.2015, σ. 121.
10/12/2015
Γνώμη σχετικά με το τέλος χαρτοσήμου όσον αφορά τις αναλήψεις μετρητών από αυτόματες ταμειολογιστικές μηχανές  (CON/2015/55), Ιρλανδία, 10.12.2015.
09/12/2015
Γνώμη σχετικά με την καταναλωτική πίστη (CON/2015/54), Τσεχική Δημοκρατία, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των τραπεζών στεγαστικής αποταμίευσης (CON/2015/53), Γερμανία, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/2218 της EKT, της 20ής Νοεμβρίου 2015, σχετικά με τη διαδικασία εξαίρεσης μελών του προσωπικού εποπτευόμενων πιστωτικών ιδρυμάτων από την εφαρμογή του τεκμηρίου άσκησης δραστηριοτήτων με ουσιώδη αντίκτυπο στο προφίλ κινδύνου των εν λόγω ιδρυμάτων (EKT/2015/38), EE  L 314 της 1.12.2015, σ. 66.
28/11/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/2202 της EKT, της 19ης Νοεμβρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/23 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ  (EKT/2015/37), EE  L 313 της 28.11.2015, σ. 42.
26/11/2015
Γνώμη σχετικά με το σύστημα εγγύησης καταθέσεων (CON/2015/52), Κάτω Χώρες, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Γνώμη σχετικά με την παραγωγή τραπεζογραμματίων ευρώ (CON/2015/51), Πορτογαλία, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/2101 της EKT, της 5ης Νοεμβρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/774 σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές  (EKT/2015/33), EE  L 303 της 20.11.2015, σ. 106.
20/11/2015
Γνώμη σχετικά με την προστασία από την παραχάραξη και κιβδηλεία και τη διαφύλαξη της ποιότητας των τραπεζογραμματίων και κερμάτων σε κυκλοφορία (CON/2015/50), Βέλγιο, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Γνώμη σχετικά με την επίβλεψη της ομαλής διεξαγωγής της κίνησης πληρωμών (CON/2015/49), Κάτω Χώρες, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και τα συστήματα εγγύησης καταθέσεων και αποζημίωσης επενδυτών  (CON/2015/48), Λουξεμβούργο, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Γνώμη σχετικά με μέτρα που συνοδεύουν τον κανονισμό για τον ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης  (CON/2015/47), Αυστρία, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Γνώμη σχετικά με μητρώο τραπεζικών λογαριασμών (CON/2015/46), Βουλγαρία, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/11/2015
Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση των εταιρειών εξαγοράς πιστώσεων (CON/2015/45), Κύπρος, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
11/11/2015
Γνώμη σχετικά με την αναμόρφωση μισθών και συντάξεων  (CON/2015/44), Ιρλανδία, 11.11.2015.
06/11/2015
Γνώμη σχετικά με τη διευθέτηση καταστάσεων κρίσης στη χρηματοπιστωτική αγορά και την επιβολή ειδικής εισφοράς σε επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (CON/2015/43), Σλοβακία, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Γνώμη σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο για την εξυγίανση ιδρυμάτων (CON/2015/42), Βέλγιο, 4.11.2015.
30/10/2015
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Banca d'Italia (CON/2015/41), Ιταλία, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Γνώμη σχετικά με το σύστημα εγγύησης των καταθέσεων (CON/2015/40), Ιρλανδία, 29.10.2015.
28/10/2015
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/1938 της EKT, της 27ης Αυγούστου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της EKT σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος  (EKT/2015/27), EE  L 282 της 28.10.2015, σ. 41.Πρόσθετες πληροφορίες
28/10/2015
Γνώμη σχετικά με τους συντελεστές αποθεματικών (CON/2015/39), Ουγγαρία, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Γνώμη σχετικά με την προκαταρκτική αξιολόγηση συγκεκριμένων όρων εξυγίανσης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2015/38), Ουγγαρία, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση της χρηματοδοτικής μίσθωσης και των δραστηριοτήτων των εταιρειών χρηματοδοτικής μίσθωσης (CON/2015/37), Κύπρος, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
16/10/2015
Γνώμη σχετικά με το κεντρικό μητρώο τραπεζικών λογαριασμών (CON/2015/36), Τσεχική Δημοκρατία, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2015/35), Ιταλία, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Γνώμη σχετικά με σχέδιο νόμου για την αγορά χρηματοδοτικών μέσων (CON/2015/34), Σλοβενία, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/1613 της EKT, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση (ΕΕ) 2015/5 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων  (EKT/2015/31), EE  L 249 της 25.9.2015, σ. 28.
24/09/2015
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1599 της EKT, της 10ης Σεπτεμβρίου 2015, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1333/2014 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία χρηματαγορών  (EKT/2015/30), EE  L 248 της 24.9.2015, σ. 45.
22/09/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/1574 της EKT, της 4ης Σεπτεμβρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/8 σχετικά με την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης και της παροχής επιτοκίου στις καταθέσεις της κεντρικής διοίκησης από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες  (EKT/2015/29), EE  L 245 της 22.9.2015, σ. 12.
22/09/2015
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/1575 της EKT, της 4ης Σεπτεμβρίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/9 σχετικά με εγχώριες πράξεις διαχείρισης ενεργητικού και παθητικού από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες  (EKT/2015/28), EE  L 245 της 22.9.2015, σ. 13.
22/09/2015
Γνώμη σχετικά με τον ορισμό της Lietuvos bankas ως αρχής εξυγίανσης  (CON/2015/33), Λιθουανία, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Απόφαση ΕΚΤ/2014/8. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης EE  L  της 22.9.2015, σ. .
22/09/2015
Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/9. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 22.9.2015.
18/09/2015
Γνώμη σχετικά με τη μετατροπή δανείων εκφρασμένων σε ελβετικό φράγκο (CON/2015/32), Κροατία, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Γνώμη σχετικά με την εξυγίανση τραπεζών (CON/2015/31), Γερμανία, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Γνώμη σχετικά με την παροχή ορισμένων στοιχείων σημαντικών για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα (CON/2015/30), Αυστρία, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Γνώμη σχετικά με την κυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων (CON/2015/29), Τσεχική Δημοκρατία, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του συνταγματικού δικαίου και του νόμου για την Česká národní banka (CON/2015/28), Τσεχική Δημοκρατία, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Γνώμη σχετικά με τη χρήση ενός ολοκληρωμένου μοντέλου δεδομένων για την αναφορά δεδομένων στην Εθνική Τράπεζα της Αυστρίας (CON/2015/27), Αυστρία, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Γνώμη αναφορικά με σχέδιο νόμου περί των ειδικότερων όρων αναδιάρθρωσης στεγαστικών δανείων ξένου νομίσματος στην Πολωνία (CON/2015/26), Πολωνία, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/1196 της EKT, της 2ας Ιουλίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT  (EKT/2015/26), EE  L 193 της 21.7.2015, σ. 134.
21/07/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/1195 της EKT, της 2ας Ιουλίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση (EE) 2015/298 σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της EKT  (EKT/2015/25), EE  L 193 της 21.7.2015, σ. 133.
21/07/2015
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/1197 της EKT, της 2ας Ιουλίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών  (EKT/2015/24), EE  L 193 της 21.7.2015, σ. 147.
21/07/2015
Κατευθυντήρια γραμμή EKT/2010/20. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης  EE    της 21.7.2015, σ. .
20/07/2015
Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (CON/2015/25), Ελλάδα, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
16/07/2015
Ενδεικτικό ημερολογιακό πρόγραμμα των περιόδων τήρησης υποχρεωτικών ελάχιστων αποθεματικών για το 2016 EE  C 227 της 16.7.2015, σ. 4.
15/07/2015
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του νόμου για το Ελληνικό Στατιστικό Σύστημα και την Ελληνική Στατιστική Αρχή (CON/2015/24), Ελλάδα, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
07/07/2015
Γνώμη σχετικά με νέο νομικό πλαίσιο λειτουργίας των ταμιευτηρίων (CON/2015/23), Πορτογαλία, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και την εξυγίανση στη χρηματοπιστωτική αγορά (CON/2015/22), Τσεχική Δημοκρατία, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Γνώμη σχετικά με την προστασία του καταναλωτή στις χρηματοπιστωτικές αγορές (CON/2015/21), Σλοβακία, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1708/2005 για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου όσον αφορά την κοινή περίοδο αναφοράς του δείκτη για τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (CON/2015/18), EE  C 209 της 25.6.2015, σ. 3.
20/06/2015
Πλαίσιο δεοντολογίας της ΕΚΤ  EE  C 204 της 20.6.2015, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
19/06/2015
Απόφαση (EE) 2015/929 της EKT, της 26ης Μαΐου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2-ΕΚΤ (EKT/2015/22), EE  L 155 της 19.6.2015, σ. 1.
19/06/2015
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/948 της EKT, της 16ης Απριλίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2013/7 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (EKT/2015/19), EE  L 157 της 19.6.2015, σ. 15.
19/06/2015
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/930 της EKT, της 2ας Απριλίου 2015, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) (EKT/2015/15), EE  L 155 της 19.6.2015, σ. 38.
19/06/2015
Γνώμη σχετικά με κεντρικό μητρώο πιστώσεων  (CON/2015/20), Μάλτα, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Σύσταση της EKT, της 10ης Ιουνίου 2015, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banka Slovenije  (EKT/2015/23), EE  C 201 της 18.6.2015, σ. 1.
10/06/2015
Γνώμη σχετικά με την επανεξέταση της αποστολής και της οργάνωσης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (CON/2015/4), EE  C 192 της 10.6.2015, σ. 1.
10/06/2015
Γνώμη σχετικά με την ανάκαμψη και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επενδυτικών επιχειρήσεων (CON/2015/19), Ισπανία, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/856 της EKT, της 12ης Μαρτίου 2015, για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού  (EKT/2015/12), EE  L 135 της 2.6.2015, σ. 29.
02/06/2015
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/855 της EKT, της 12ης Μαρτίου 2015, για τον καθορισμό των αρχών πλαισίου δεοντολογίας του Ευρωσυστήματος και την κατάργηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2002/6 για τους ελάχιστους κανόνες που η EKT και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες εφαρμόζουν κατά τη διενέργεια πράξεων νομισματικής πολιτικής και πράξεων συναλλάγματος με τα συναλλαγματικά διαθέσιμα της ΕΚΤ και κατά τη διαχείριση των συναλλαγματικών διαθεσίμων της ΕΚΤ  (EKT/2015/11), EE  L 135 της 2.6.2015, σ. 23.
29/05/2015
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους εναρμονισμένους δείκτες τιμών καταναλωτή και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου (CON/2015/10), EE  C 175 της 29.5.2015, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
28/05/2015
Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ταμείου εγγύησης καταθέσεων και την εξυγίανση στις χρηματοπιστωτικές αγορές (CON/2015/17), Πολωνία, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις το νομικού πλαισίου λειτουργίας της σλοβενικής εταιρείας διαχείρισης τραπεζικών περιουσιακών στοιχείων  (CON/2015/16), Σλοβενία, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/05/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/811 της EKT, της 27ης Μαρτίου 2015, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα της EKT που βρίσκονται στην κατοχή εθνικών αρμόδιων αρχών  (EKT/2015/16), EE  L 128 της 23.5.2015, σ. 27.
21/05/2015
Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση ανοικτών θέσεων σε στοιχεία του ενεργητικού που εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2015/15), Ουγγαρία, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση (EE) 2015/774 της ΕΚΤ, της 4ης Μαρτίου 2015, σχετικά με πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού του δημόσιου τομέα στις δευτερογενείς αγορές (EKT/2015/10), EE  L 121 της 14.5.2015, σ. 20.
07/05/2015
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/732 της EKT, της 16ης Απριλίου 2015, για την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2015/510 σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος (ΕΚΤ/2014/60) (EKT/2015/20), EE  L 116 της 7.5.2015, σ. 22.
07/05/2015
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/730 της EKT, της 16ης Απριλίου 2015, που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1011/2012 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (ΕΚΤ/2012/24) (EKT/2015/18), EE  L 116 της 7.5.2015, σ. 5.
06/05/2015
Απόφαση (EE) 2015/839 της EKT, της 27ης Απριλίου 2015, για τον προσδιορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτων που υπόκεινται σε συνολική αξιολόγηση  (EKT/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/727 της EKT, της 10ης Απριλίου 2015, σχετικά με το συνολικό ποσό των ετήσιων εποπτικών τελών για την πρώτη περίοδο επιβολής τέλους και για το 2015 (EKT/2015/17), EE  L 115 της 6.5.2015, σ. 36.
06/05/2015
Σύσταση της Eυρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της 27ης Μαρτίου 2015, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Deutsche Bundesbank  (EKT/2015/14), EE  C 149 της 6.5.2015, σ. 1.
05/05/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/716 της EKT, της 12ης Φεβρουαρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2004/2 για τη θέσπιση του εσωτερικού κανονισμού της EKT (EKT/2015/8), EE  L 114 της 5.5.2015, σ. 11.
27/04/2015
Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με διαρθρωτικά μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ  (CON/2014/83), EE  C 137 της 27.4.2015, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
25/04/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/656 της EKT, της 4ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται σε πιστωτικά ιδρύματα να συμπεριλαμβάνουν στο κεφάλαιο κοινών μετοχών της κατηγορίας 1 ενδιάμεσα κέρδη περιόδου ή κέρδη τέλους χρήσης σύμφωνα με το άρθρο 26 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013  (EKT/2015/4), EE  L 107 της 25.4.2015, σ. 76.
17/04/2015
Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Υπηρεσίας (Ευρωπόλ) και της EKT  EE  C 123 της 17.4.2015, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
10/04/2015
Γνώμη σχετικά με την απαγόρευση των πλειστηριασμών ακινήτων που χρησιμεύουν ως κύρια κατοικία (CON/2015/14), Ελλάδα, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/571 της EKT, της 6ης Νοεμβρίου 2014, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2014/15 σχετικά με τη νομισματική και χρηματοπιστωτική στατιστική (EKT/2014/43), EE  L 93 της 9.4.2015, σ. 82.
02/04/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/509 της EKT, της 18ης Φεβρουαρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2013/6 για τους όρους σχετικά με τη χρησιμοποίηση ως ασφαλειών για πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος μη καλυμμένων εγγυημένων από κυβερνήσεις τραπεζικών ομολογιών ιδίας χρήσεως, την απόφαση ΕΚΤ/2013/35 σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών και τα άρθρα 1, 3 και 4 της απόφασης ΕΚΤ/2014/23 σχετικά με τον τοκισμό των καταθέσεων, υπολοίπων και πλεοναζόντων αποθεματικών  (EKT/2015/9), EE  L 91 της 2.4.2015, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
02/04/2015
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/510 της EKT, της 19ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την εφαρμογή του πλαισίου νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος  (EKT/2014/60), EE  L 91 της 2.4.2015, σ. 3.Πρόσθετες πληροφορίες
29/03/2015
Απόφαση ΕΚΤ/2004/3. Ανεπίσημο κωδικοποιημένο κείμενο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.3.2015.
28/03/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/530 της EKT, της 11ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με τη μεθοδολογία και τις διαδικασίες καθορισμού και συλλογής δεδομένων όσον αφορά τους συντελεστές βάσει των οποίων υπολογίζονται τα ετήσια εποπτικά τέλη (EKT/2015/7), EE  L 84 της 28.3.2015, σ. 67.
28/03/2015
Απόφαση (EE) 2015/529 της EKT, της 21ης Ιανουαρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2004/3 σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα της EKT  (EKT/2015/1), EE   84 της 28.3.2015, σ. 64.
26/03/2015
Κανονισμός (ΕΕ) 2015/534 της EKT, της 17ης Μαρτίου 2015, για την υποβολή εποπτικών αναφορών σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση  (EKT/2015/13), EE  L 86 της 26.3.2015, σ. 13.
25/03/2015
Γνώμη σχετικά με τη μεταρρύθμιση των συνεταιριστικών τραπεζών (banche popolari) (CON/2015/13), Ιταλία, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τους μεσολαβητές σε πιστοδοτικές πράξεις (CON/2015/12), Πορτογαλία, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο που διέπει τις καλυμμένες ομολογίες και τις κτηματικές τράπεζες (CON/2015/11), Πολωνία, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Δεν ισχύει πλέον: Κώδικας συμπεριφοράς των μελών του εποπτικού συμβουλίου της EKT  EE  C 93 της 20.3.2015, σ. 2.
14/03/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/433 της EKT, της 17ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με τη σύσταση επιτροπής δεοντολογίας και τον εσωτερικό της κανονισμό (EKT/2014/59), EE  L 70 της 14.3.2015, σ. 58.
13/03/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/425 της EKT, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/21 σχετικά με τους ετήσιους λογαριασμούς της EKT (EKT/2014/55), EE  L 68 της 13.3.2015, σ. 53.
13/03/2015
Κατευθυντήρια γραμμή (ΕΕ) 2015/426 της EKT, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2010/20 σχετικά με το νομικό πλαίσιο για τη λογιστική παρακολούθηση και την υποβολή χρηματοοικονομικών εκθέσεων στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών  (EKT/2014/54), EE  L 68 της 13.3.2015, σ. 69.
13/03/2015
Τροποποίηση 1/2014, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, του εσωτερικού κανονισμού του εποπτικού συμβουλίου της EKT EE  L 68 της 13.3.2015, σ. 88.
10/03/2015
Γνώμη σχετικά με το νομικό πλαίσιο της Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Πολωνία, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Γνώμη σχετικά με την ανεξαρτησία της Banka Slovenije και των μελών των οργάνων λήψης αποφάσεών της (CON/2015/8), Σλοβενία, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/299 της EKT, της 10ης Φεβρουαρίου 2015, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2014/34 σχετικά με μέτρα που αφορούν στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (EKT/2015/5), EE  L 53 της 25.2.2015, σ. 27.
25/02/2015
Απόφαση (EE) 2015/298 της EKT, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της EKT (αναδιατύπωση) (EKT/2014/57), EE  L 53 της 25.2.2015, σ. 24.Πρόσθετες πληροφορίες
25/02/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/297 της EKT, της 15ης Δεκεμβρίου 2014, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/23 σχετικά με την κατανομή του νομισματικού εισοδήματος των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών με νόμισμα το ευρώ (EKT/2014/56), EE  L 53 της 25.2.2015, σ. 21.
25/02/2015
Γνώμη σχετικά με τη στρατηγική της μακροπροληπτικής πολιτικής (CON/2015/7), Λιθουανία, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/287 της EKT, της 31ης Δεκεμβρίου 2014, σχετικά με την καταβολή κεφαλαίου, τη μεταβίβαση συναλλαγματικών διαθεσίμων και τις εισφορές στα αποθεματικά και στους εξομοιωμένους προς αυτά λογαριασμούς της EKT από τη Lietuvos bankas  (EKT/2014/61), EE  L 50 της 21.2.2015, σ. 44.
21/02/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/286 της EKT, της 27ης Νοεμβρίου 2014, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ (EKT/2014/49), EE  L 50 της 21.2.2015, σ. 42.
21/02/2015
Συμφωνία, της 31ης Δεκεμβρίου 2014, μεταξύ της Lietuvos bankas και της EKT σχετικά με την απαίτηση με την οποία πιστώνεται η Lietuvos bankas από την EKT δυνάμει του άρθρου 30.3 του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της EKT  EE  C 64 της 21.2.2015, σ. 5.
21/02/2015
Συμφωνία, της 13ης Νοεμβρίου 2014, μεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ που τροποποιεί τη συμφωνία της 16ης Μαρτίου 2006 μεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της οικονομικής και νομισματικής ένωσης  EE  C 64 της 21.2.2015, σ. 1.
20/02/2015
Κατευθυντήρια γραμμή (EE) 2015/280 της EKT, της 13ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με τη θέσπιση συστήματος παραγωγής και προμήθειας του Ευρωσυστήματος  (EKT/2014/44), EE  L 47 της 20.2.2015, σ. 29.Πρόσθετες πληροφορίες
13/02/2015
Σύσταση της EKT, της 3ης Φεβρουαρίου 2015, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Latvijas Banka (EKT/2015/3), EE  C 51 της 13.2.2015, σ. 4.
13/02/2015
Σύσταση της EKT, της 28ης Ιανουαρίου 2015, σχετικά με τις πολιτικές διανομής μερισμάτων  (EKT/2015/2), EE  C 51 της 13.2.2015, σ. 1.
10/02/2015
Απόφαση (EE) 2015/300 της ΕΚΤ, της 10ης Φεβρουαρίου 2015, σχετικά με την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων έκδοσης ή πλήρους εγγύησης της Ελληνικής Δημοκρατίας (EKT/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Γνώμη σχετικά με τροποποιήσεις του καταστατικού της Eesti Pank (CON/2015/6), Εσθονία, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Γνώμη σχετικά με το νέο νομικό πλαίσιο παραγωγής επίσημων στατιστικών στη Λιθουανία (CON/2015/5), Λιθουανία, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 184/2005 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το ισοζύγιο πληρωμών, το διεθνές εμπόριο υπηρεσιών και τις άμεσες ξένες επενδύσεις όσον αφορά την εκχώρηση κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την έγκριση ορισμένων μέτρων  (CON/2014/84), EE  C 31 της 30.1.2015, σ. 3.
21/01/2015
Γνώμη σχετικά με τον ρόλο της Národná banka Slovenska στην εξυγίανση στη χρηματοπιστωτική αγορά  (CON/2015/3), Σλοβακία, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Γνώμη σχετικά με το Σώμα Εξυγίανσης (CON/2015/2), Βέλγιο, 21.1.2015.
09/01/2015
Απόφαση (ΕΕ) 2015/32 της EKT, της 29ης Δεκεμβρίου 2014, όσον αφορά τη δυνατότητα χορήγησης παρεκκλίσεων βάσει του κανονισμού (EE) αριθ. 1073/2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2013/38) (EKT/2014/62), EE  L 5 της 9.1.2015, σ. 17.Πρόσθετες πληροφορίες
09/01/2015
Γνώμη σχετικά με τις αιτήσεις ιδρυμάτων με σκοπό τη λειτουργία τους ως ασφαλιστικών εταιρειών που δεν αναλαμβάνουν πλέον την κάλυψη κινδύνων ("run off") (CON/2015/1), Αυστρία, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
Απόφαση της ΕΚΤ της 19ης Νοεμβρίου 2014 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος αγοράς τιτλοποιημένων απαιτήσεων  (EKT/2014/45), EE  L 1 της 6.1.2015, σ. 4.