Menu

2015

30/12/2015
Препоръка на ЕЦБ от 17 декември 2015 година относно политиките за разпределяне на дивиденти  (ЕЦБ/2015/49), OВ C 438, 30.12.2015 г., стр. 1..
30/12/2015
Решение (ЕС) 2015/2464 на ЕЦБ от 16 декември 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/48), OВ L 344, 30.12.2015 г., стр. 1..
23/12/2015
Становище относно отчитането за целите на платежния баланс и трансграничното предоставяне на услуги (CON/2015/58), Австрия, 23.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Препоръка на ЕЦБ от 10 декември 2015 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Národná banka Slovenska (ЕЦБ/2015/45), OВ C 425, 18.12.2015 г., стр. 1..
18/12/2015
Становище относно някои изменения на институционалната рамка на Banka Slovenije (CON/2015/57), Словения, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2015
Становище относно погасяването на обезпечени с ипотека задължения чрез прехвърлянето на правото на собственост върху недвижими имоти (CON/2015/56), Румъния, 18.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/12/2015
Решение (ЕС) 2015/2330 на ЕЦБ от 4 декември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/53 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2015 година  (ЕЦБ/2015/41), OВ L 328, 14.12.2015 г., стр. 119..
12/12/2015
Решение (ЕС) 2015/2332 на ЕЦБ от 4 декември 2015 година относно процедурната рамка за одобряване на обема на евромонетите, които ще се емитират  (ЕЦБ/2015/43), OВ L 328, 12.12.2015 г., стр. 123..
12/12/2015
Решение (ЕС) 2015/2331 на ЕЦБ от 4 декември 2015 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2016 година  (ЕЦБ/2015/42), OВ L 328, 12.12.2015 г., стр. 121..
10/12/2015
Становище относно гербовия налог върху тегленето на пари в брой от терминални устройства АТМ (CON/2015/55), Ирландия, 10.12.2015.
09/12/2015
Становище относно потребителските кредити (CON/2015/54), Чехия, 9.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2015
Становище относно правната рамка за местните спестовни банки (CON/2015/53), Германия, 2.12.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/12/2015
Решение (ЕС) 2015/2218 на ЕЦБ от 20 ноември 2015 година относно процедурата за изключване на членовете на персонала от презумпцията за съществено въздействие върху рисковия профил на поднадзорната кредитна институция (ЕЦБ/2015/38), OВ L 314, 1.12.2015 г., стр. 66..
28/11/2015
Решение (ЕС) 2015/2202 на ЕЦБ от 19 ноември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2015/37), OВ L 313, 28.11.2015 г., стр. 42..
26/11/2015
Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2015/52), Нидерландия, 26.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/11/2015
Становище относно производството на евробанкноти (CON/2015/51), Португалия, 23.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Решение (ЕС) 2015/2101 на ЕЦБ от 5 ноември 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/774 относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/33), OВ L 303, 20.11.2015 г., стр. 106..
20/11/2015
Становище относно защитата срещу фалшифициране и запазването на качеството на паричната маса в обращение (CON/2015/50), Белгия, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
20/11/2015
Становище относно надзора върху нормалното функциониране на движението на плащанията („betalingsverkeer“) (CON/2015/49), Нидерландия, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/11/2015
Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници и относно схемите за гарантиране на депозити и за обезщетяване (CON/2015/48), Люксембург, 20.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Становище относно мерки, придружаващи Регламента за Единния механизъм за преструктуриране (CON/2015/47), Австрия, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2015
Становище относно регистър на банкови сметки (CON/2015/46), България, 13.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
12/11/2015
Становище относно правната уредба на дружествата, които придобиват кредити (CON/2015/45), Кипър, 12.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2015
Становище относно разпоредби, свързани с възнагражденията и пенсиите (CON/2015/44), Ирландия, 11.11.2015.
06/11/2015
Становище относно разрешаването на кризисни ситуации на финансовия пазар и относно специалния данък за определени финансови институции (CON/2015/43), Словакия, 6.11.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/11/2015
Становище относно институционалната рамка за преструктуриране на институции (CON/2015/42), Белгия, 4.11.2015.
30/10/2015
Становище относно изменения на Устава на Banca d'Italia (CON/2015/41), Италия, 30.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/10/2015
Становище относно схемата за гарантиране на депозити (CON/2015/40), Ирландия, 29.10.2015.
28/10/2015
Насоки (ЕС) 2015/1938 на ЕЦБ от 27 август 2015 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 на ЕЦБ относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2015/27), OВ L 282, 28.10.2015 г., стр. 41..
28/10/2015
Становище относно резервните съотношения (CON/2015/39), Унгария, 28.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2015
Становище относно предварителната оценка на условията, свързани с преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/38), Унгария, 23.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/10/2015
Становище относно регулирането на финансовия лизинг и дейността на дружествата за финансов лизинг (CON/2015/37), Кипър, 19.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Становище относно централния регистър на банковите сметки (CON/2015/36), Чехия, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2015
Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/35), Италия, 16.10.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/09/2015
Становище относно законопроект за пазара за финансови инструменти (CON/2015/34), Словения, 28.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/09/2015
Решение (ЕС) 2015/1613 на ЕЦБ от 10 септември 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/5 относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа  (ЕЦБ/2015/31), OВ L 249, 25.9.2015 г., стр. 28..
24/09/2015
Регламент (ЕС) 2015/1599 на ЕЦБ от 10 септември 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1333/2014 относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2015/30), OВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 45..
22/09/2015
Решение (ЕС) 2015/1574 на ЕЦБ от 4 септември 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/8 за забраната за парично финансиране и олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ от национални централни банки (ЕЦБ/2015/29), OВ L 245, 22.9.2015 г., стр. 12..
22/09/2015
Насоки (ЕС) 2015/1575 на ЕЦБ от 4 септември 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/9 относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки  (ЕЦБ/2015/28), OВ L 245, 22.9.2015 г., стр. 13..
22/09/2015
Становище относно определянето на Lietuvos bankas за орган за преструктуриране (CON/2015/33), Литва, 22.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/09/2015
Решение ЕЦБ/2014/8. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 22.9.2015 г., стр. ..
22/09/2015
Насоки ЕЦБ/2014/9. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 22.9.2015.
18/09/2015
Становище относно конвертирането на кредити в швейцарски франкове (CON/2015/32), Хърватия, 18.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Становище относно преструктурирането на банки (CON/2015/31), Германия, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/09/2015
Становище относно отчитането на определени данни, които са от значение за финансовата стабилност (CON/2015/30), Австрия, 2.9.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/08/2015
Становище относно обращението на банкноти и монети (CON/2015/29), Чехия, 28.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/08/2015
Становище относно изменения в конституционния закон и Закона за Česká národní banka (CON/2015/28), Чехия, 11.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/08/2015
Становище относно използването на интегриран модел за отчитането на данни към Oesterreichische Nationalbank (CON/2015/27), Австрия, 10.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/08/2015
Становище относно проект на закон във връзка със специални условия за преструктурирането на жилищни кредити, деноминирани в чуждестранна валута (CON/2015/26), Полша, 5.8.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2015
Решение (ЕС) 2015/1196 на ЕЦБ от 2 юли 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/26), OВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 134..
21/07/2015
Решение (ЕС) 2015/1195 на ЕЦБ от 2 юли 2015 година за изменение на Решение (ЕС) 2015/298 относно междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/25), OВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 133..
21/07/2015
Насоки (ЕС) 2015/1197 на ЕЦБ от 2 юли 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2015/24), OВ L 193, 21.7.2015 г., стр. 147..
21/07/2015
Насоки ЕЦБ/2010/20. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз  OВ  , 21.7.2015 г., стр. ..
20/07/2015
Становище относно възстановяването и преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/25), Гърция, 20.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/07/2015
Указателен календар за периодите на поддържане на резервите през 2016 година OВ C 227, 16.7.2015 г., стр. 4..
15/07/2015
Становище относно изменения на закона за гръцката статистическа система и за Гръцката статистическа служба (CON/2015/24), Гърция, 15.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/07/2015
Становище относно нова правна рамка за спестовните банки (CON/2015/23), Португалия, 7.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Становище относно възстановяване и преструктуриране на финансовия пазар (CON/2015/22), Чехия, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/07/2015
Становище относно защитата на потребителите на финансовите пазари (CON/2015/21), Словакия, 1.7.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2015
Становище относно предложение за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 1708/2005 за установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета по отношение на общия референтен период за хармонизирания индекс на потребителските цени (CON/2015/18), OВ C 209, 25.6.2015 г., стр. 3..
20/06/2015
Етична рамка на ЕЦБ  OВ C 204, 20.6.2015 г., стр. 3..Допълнителна информация
19/06/2015
Решение (ЕС) 2015/929 на ЕЦБ от 26 май 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/22), OВ L 155, 19.6.2015 г., стр. 1..
19/06/2015
Насоки (ЕС) 2015/948 на ЕЦБ от 16 април 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/7 относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2015/19), OВ L 157, 19.6.2015 г., стр. 15..
19/06/2015
Насоки (ЕС) 2015/930 на ЕЦБ от 2 април 2015 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2015/15), OВ L 155, 19.6.2015 г., стр. 38..
19/06/2015
Становище относно централен кредитен регистър (CON/2015/20), Малта, 19.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/06/2015
Препоръка на ЕЦБ от 10 юни 2015 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banka Slovenije  (ЕЦБ/2015/23), OВ C 201, 18.6.2015 г., стр. 1..
10/06/2015
Становище относно преразглеждането на мисията и организацията на Европейския съвет за системен риск (CON/2015/4), OВ C 192, 10.6.2015 г., стр. 1..
10/06/2015
Становище относно възстановяване и преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2015/19), Испания, 10.6.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/06/2015
Насоки (ЕС) 2015/856 на ЕЦБ от 12 март 2015 година за определяне на принципите на етичната рамка на единния надзорен механизъм  (ЕЦБ/2015/12), OВ L 135, 2.6.2015 г., стр. 29..
02/06/2015
Насоки (ЕС) 2015/855 на ЕЦБ от 12 март 2015 година за определяне на принципите на етичната рамка на Евросистемата и за отмяна на Насоки ЕЦБ/2002/6 относно минималните стандарти за ЕЦБ и националните централни банки при провеждане на операции по паричната политика, валутни операции с чуждестранните резерви на ЕЦБ и при управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/11), OВ L 135, 2.6.2015 г., стр. 23..
29/05/2015
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета (CON/2015/10), OВ C 175, 29.5.2015 г., стр. 2..Допълнителна информация
28/05/2015
Становище относно правната уредба на схемите за гарантиране на депозити и на преструктурирането на финансовите пазари (CON/2015/17), Полша, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2015
Становище относно изменения на правната рамка, уреждаща словенското дружество за управление на банкови активи (CON/2015/16), Словения, 28.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/05/2015
Решение (ЕС) 2015/811 на ЕЦБ от 27 март 2015 година относно публичния достъп до документите на ЕЦБ, с които разполагат националните компетентни органи (ЕЦБ/2015/16), OВ L 128, 23.5.2015 г., стр. 27..
21/05/2015
Становище относно регулирането на отворените позиции в активите в баланса на кредитните институции (CON/2015/15), Унгария, 21.5.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2015
Отменено: Решение (EC) 2015/774 на ЕЦБ от 4 март 2015 година относно програма за закупуване на активи на публичния сектор на вторичните пазари (ЕЦБ/2015/10), OВ L 121, 14.5.2015 г., стр. 20..
07/05/2015
Насоки (ЕС) 2015/732 на ЕЦБ от 16 април 2015 година за изменение на Насоки (ЕС) 2015/510 относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60) (ЕЦБ/2015/20), OВ L 116, 7.5.2015 г., стр. 22..
07/05/2015
Регламент (ЕС) 2015/730 на ЕЦБ от 16 април 2015 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1011/2012 относно статистически данни за държани ценни книжа (ЕЦБ/2012/24) (ЕЦБ/2015/18), OВ L 116, 7.5.2015 г., стр. 5..
06/05/2015
Решение (ЕС) 2015/839 на ЕЦБ от 27 април 2015 година за определяне на кредитните институции, които подлежат на цялостна оценка  (ЕЦБ/2015/21), 6.5.2015.
06/05/2015
Решение (ЕС) 2015/727 на ЕЦБ от 10 април 2015 година относно общата сума на годишните надзорни такси за първия период на таксуване и за 2015 година (ЕЦБ/2015/17), OВ L 115, 6.5.2015 г., стр. 36..
06/05/2015
Препоръка на Eвропейската централна банка от 27 март 2015 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Deutsche Bundesbank (ЕЦБ/2015/14), OВ C 149, 6.5.2015 г., стр. 1..
05/05/2015
Решение (ЕС) 2015/716 на ЕЦБ от 12 февруари 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2015/8), OВ L 114, 5.5.2015 г., стр. 11..
27/04/2015
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно структурните мерки за повишаване на устойчивостта на кредитните институции в ЕС (CON/2014/83), OВ C 137, 27.4.2015 г., стр. 2..Допълнителна информация
25/04/2015
Решение (ЕС) 2015/656 на Европейска централна банка от 4 февруари 2015 година относно условията, при които на кредитните институции се разрешава да включат междинната или годишната печалба в базовия собствен капитал от първи ред съгласно член 26, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (ЕЦБ/2015/4), OВ L 107, 25.4.2015 г., стр. 76..
17/04/2015
Споразумение между Европейската полицейска служба (Европол) и ЕЦБ OВ C 123, 17.4.2015 г., стр. 1..Допълнителна информация
10/04/2015
Становище относно забраната за продажба на търг на основното жилище (CON/2015/14), Гърция, 10.4.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/04/2015
Насоки (ЕС) 2015/571 на ЕЦБ от 6 ноември 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/15 относно паричната и финансовата статистика (ЕЦБ/2014/43), OВ L 93, 9.4.2015 г., стр. 82..
02/04/2015
Решение (ЕС) 2015/509 на ЕЦБ от 18 февруари 2015 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/6 относно правилата за използване като обезпечение за операциите по паричната политика на Евросистемата на собствено ползвани необезпечени държавно гарантирани банкови облигации, на Решение ЕЦБ/2013/35 относно допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения, и на членове 1, 3 и 4 от Решение ЕЦБ/2014/23 относно олихвяването на депозити, салда и наличности от свръхрезерви  (ЕЦБ/2015/9), OВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 1..Допълнителна информация
02/04/2015
Насоки (ЕС) 2015/510 на ЕЦБ от 19 декември 2014 година относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60), OВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3..Допълнителна информация
29/03/2015
Решение ЕЦБ/2004/3. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 29.3.2015.
28/03/2015
Решение (ЕС) 2015/530 на ЕЦБ от 11 февруари 2015 година относно методологията и процедурите за определянето и събирането на данни относно факторите за таксата, използвани за изчисляването на годишните надзорни такси (ЕЦБ/2015/7), OВ L 84, 28.3.2015 г., стр. 67..
28/03/2015
Решение (EС) 2015/529 на ЕЦБ от 21 януари 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2004/3 относно публичния достъп до документите на ЕЦБ (ЕЦБ/2015/1), OВ  84, 28.3.2015 г., стр. 64..
26/03/2015
Регламент (ЕС) 2015/534 на ЕЦБ от 17 март 2015 година относно отчитането на надзорна финансова информация (ЕЦБ/2015/13), OВ L 86, 26.3.2015 г., стр. 13..
25/03/2015
Становище относно реформата на кооперативни банки (banche popolari) (CON/2015/13), Италия, 25.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/03/2015
Становище относно правната рамка за кредитните медиатори (CON/2015/12), Португалия, 24.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Становище относно правната рамка за обезпечени облигации и ипотечни банки (CON/2015/11), Полша, 20.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2015
Отменено: Кодекс за поведение за членовете на Надзорния съвет на ЕЦБ  OВ C 93, 20.3.2015 г., стр. 2..
14/03/2015
Решение (ЕС) 2015/433 на ЕЦБ от 17 декември 2014 година относно създаването на Комитет по етика и процедурния му правилник  (ЕЦБ/2014/59), OВ L 70, 14.3.2015 г., стр. 58..
13/03/2015
Решение (ЕС) 2015/425 на Eвропейската централна банка от 15 декември 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2014/55), OВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 53..
13/03/2015
Насоки (ЕС) 2015/426 на ЕЦБ от 15 декември 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2010/20 относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2014/54), OВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 69..
13/03/2015
Изменение 1/2014 от 15 декември 2014 година на Процедурния правилник на Надзорния съвет на ЕЦБ  OВ L 68, 13.3.2015 г., стр. 88..
10/03/2015
Становище относно правната рамка на Narodowy Bank Polski (CON/2015/9), Полша, 10.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/03/2015
Становище относно независимостта на Banka Slovenije и на членовете на органите ѝ за вземане на решение (CON/2015/8), Словения, 2.3.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/02/2015
Решение (ЕС) 2015/299 на ЕЦБ от 10 февруари 2015 година за изменение на Решение ЕЦБ/2014/34 относно мерки по отношение на целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2015/5), OВ L 53, 25.2.2015 г., стр. 27..
25/02/2015
Решение (EC) 2015/298 на ЕЦБ от 15 декември 2014 година относно междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ (преработен текст) (преработен текст) (ЕЦБ/2014/57), OВ L 53, 25.2.2015 г., стр. 24..Допълнителна информация
25/02/2015
Решение (ЕС) 2015/297 на ЕЦБ от 15 декември 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото  (ЕЦБ/2014/56), OВ L 53, 25.2.2015 г., стр. 21..
25/02/2015
Становище относно стратегия за макропруденциалната политика (CON/2015/7), Литва, 25.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/02/2015
Решение (ЕС) 2015/287 на ЕЦБ от 31 декември 2014 година относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноската за резервите и провизиите на ЕЦБ от страна на Lietuvos bankas  (ЕЦБ/2014/61), OВ L 50, 21.2.2015 г., стр. 44..
21/02/2015
Решение (ЕС) 2015/286 на ЕЦБ от 27 ноември 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти  (ЕЦБ/2014/49), OВ L 50, 21.2.2015 г., стр. 42..
21/02/2015
Споразумение от 31 декември 2014 година между Lietuvos bankas и ЕЦБ относно вземането, записано от ЕЦБ в полза на Lietuvos bankas на основание член 30.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ  OВ C 64, 21.2.2015 г., стр. 5..
21/02/2015
Споразумение от 13 ноември 2014 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурата за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз  OВ C 64, 21.2.2015 г., стр. 1..
20/02/2015
Насоки (ЕС) 2015/280 на ЕЦБ от 13 ноември 2014 година относно създаването на системата на Евросистемата за обществени поръчки и производство на банкноти (ЕЦБ/2014/44), OВ L 47, 20.2.2015 г., стр. 29..Допълнителна информация
13/02/2015
Препоръка на ЕЦБ от 3 февруари 2015 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Latvijas Banka (ЕЦБ/2015/3), OВ C 51, 13.2.2015 г., стр. 4..
13/02/2015
Препоръка на ЕЦБ от 28 януари 2015 година относно политиките за разпределяне на дивиденти (ЕЦБ/2015/2), OВ C 51, 13.2.2015 г., стр. 1..
10/02/2015
Решение (ЕС) 2015/300 на ЕЦБ от 10 февруари 2015 година относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция  (ЕЦБ/2015/6), 10.2.2015.
09/02/2015
Становище относно изменения в Устава на Eesti Pank (CON/2015/6), Естония, 9.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/02/2015
Становище относно нова правна рамка за изготвянето на официална статистика в Литва (CON/2015/5), Литва, 6.2.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/01/2015
Становище относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 184/2005 относно статистиката на Общността относно платежния баланс, международната търговия с услуги и преките чуждестранни инвестиции във връзка с даването на делегирани и изпълнителни пълномощия на Комисията за вземането на определени мерки (CON/2014/84), OВ C 31, 30.1.2015 г., стр. 3..
21/01/2015
Становище относно ролята на Národná banka Slovenska при преструктурирането на финансовия пазар (CON/2015/3), Словакия, 21.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2015
Становище относно Колегията за преструктуриране (CON/2015/2), Белгия, 21.1.2015.
09/01/2015
Решение (ЕС) 2015/32 на ЕЦБ от 29 декември 2014 година относно дерогациите, които могат да бъдат предоставени съгласно Регламент (ЕС) № 1073/2013 относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2013/38) (ЕЦБ/2014/62), OВ L 5, 9.1.2015 г., стр. 17..Допълнителна информация
09/01/2015
Становище относно искания за упражняване на дейност като дружество за ликвидация на активи (CON/2015/1), Австрия, 9.1.2015.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/01/2015
Решение на ЕЦБ от 19 ноември 2014 година относно изпълнението на програмата за закупуване на обезпечени с активи ценни книжа  (ЕЦБ/2014/45), OВ L 1, 6.1.2015 г., стр. 4..