Menu

ECB/2015/27

  1. Usmernenie ECB (EÚ) 2015/1938 z 27. augusta 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému  (ECB/2015/27), Ú. v. EÚ L 282, 28. 10. 2015, s. 41.

    Dodatočné informácie

    1. Korigendum k usmerneniu ECB (EÚ) 2015/1938 z 27. augusta 2015, ktorým sa mení usmernenie ECB (EÚ) 2015/510 o vykonávaní rámca menovej politiky Eurosystému , Ú. v. EÚ L 332, 18. 12. 2015, s. 158.