1. Πλαίσιο δεοντολογίας της ΕΚΤ , EE  C 204 της 20.6.2015, σ. 3.

  Πρόσθετες πληροφορίες

  1. Δεν ισχύει πλέον: Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας, EE  C 40 της 9.2.2011, σ. 13.
   1. Δεν ισχύει πλέον: Μέρος 0 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει το πλαίσιο δεοντολογίας, EE  C 104 της 23.4.2010, σ. 3.
    1. Δεν ισχύει πλέον: Κώδικας συμπεριφοράς της EKT δυνάμει του άρθρου 11.3 του εσωτερικού κανονισμού της EKT, EE  C 76 της 8.3.2001, σ. 12.
    2. Δεν ισχύει πλέον: Μέρος 1.2 των κανόνων της ΕΚΤ για θέματα προσωπικού, το οποίο περιλαμβάνει τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς και επαγγελματικού απορρήτου, EE  C 92 της 16.4.2004, σ. 31.
     1. Δεν ισχύει πλέον: Μέρος 1.2 των κανόνων για το προσωπικό της ΕΚΤ, το οποίο περιλαμβάνει τους κανόνες επαγγελματικής συμπεριφοράς και επαγγελματικού απόρρητου, EE  C 236 της 22.8.2001, σ. 13.