CON/2015/10

  1. Yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 2494/95 (CON/2015/10), EUT C 175, 29.5.2015, s. 2.

      Ytterligare information

       
      Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om harmoniserade index för konsumentpriser och om upphävande av förordning (EG) nr 2494/95 (COM(2014)724)