ECB/2015/9

  1. ECB:s beslut (EU) 2015/509 av den 18 februari 2015 om upphävande av beslut ECB/2013/6 om regler för att använda icke säkerställda statligt garanterade bankobligationer som nyttjas för egen användning som säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner, beslut ECB/2013/35 om ytterligare åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas samt artiklarna 1, 3 och 4 i beslut ECB/2014/23 om förräntningen av inlåning, saldon och innehav av överskottsreserver  (ECB/2015/9), EUT L 91, 2.4.2015, s. 1.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 20 mars 2013 om regler för att använda icke säkerställda statligt garanterade bankobligationer som nyttjas för egen användning som säkerheter vid Eurosystemets penningpolitiska transaktioner (ECB/2013/6), EUT L 95, 5.4.2013, s. 22.
    2. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 26 september 2013 om ytterligare åtgärder som berör Eurosystemets refinansieringstransaktioner och de säkerheter som godtas  (ECB/2013/35), EUT L 301, 12.11.2013, s. 6.