EBC/2015/9

  1. Decyzja EBC (UE) 2015/509 z dnia 18 lutego 2015 r. uchylająca decyzję EBC/2013/6 w sprawie zasad dotyczących wykorzystania jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu własnych niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo, decyzję EBC/2013/35 w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz art. 1, 3 i 4 decyzji EBC/2014/23 w sprawie oprocentowania depozytów, sald oraz nadwyżek rezerw  (EBC/2015/9), Dz.U. L 91 z 2.4.2015, str. 1.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad dotyczących wykorzystania jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu własnych niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo (EBC/2013/6), Dz.U. L 95 z 5.4.2013, str. 22.
    2. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2013/35), Dz.U. L 301 z 12.11.2013, str. 6.