ECB/2015/9

  1. ECB Lēmums (ES) 2015/509 (2015. gada 18. februāris), ar kuru atceļ Lēmumu ECB/2013/6 par noteikumiem tam, kā pašu emitētas nenodrošinātas valsts garantētas banku obligācijas izmanto par nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās, Lēmumu ECB/2013/35 par papildu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību un Lēmuma ECB/2014/23 par atlīdzību par noguldījumiem, atlikumiem un virsrezervju turējumiem 1., 3. un 4. pantu  (ECB/2015/9), OV L 91, 2.4.2015, 1. lpp..

    Papildus informācija

    1. uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 20. marts) par noteikumiem tam, kā pašu emitētas nenodrošinātas valsts garantētas banku obligācijas izmanto par nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās (ECB/2013/6), OV L 95, 5.4.2013, 22. lpp..
    2. uz sākumu: ECB Lēmums 2013. gada 26. septembris par papildu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2013/35), OV L 301, 12.11.2013, 6. lpp..