Menu

ЕЦБ/2015/9

  1. Решение (ЕС) 2015/509 на ЕЦБ от 18 февруари 2015 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/6 относно правилата за използване като обезпечение за операциите по паричната политика на Евросистемата на собствено ползвани необезпечени държавно гарантирани банкови облигации, на Решение ЕЦБ/2013/35 относно допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения, и на членове 1, 3 и 4 от Решение ЕЦБ/2014/23 относно олихвяването на депозити, салда и наличности от свръхрезерви  (ЕЦБ/2015/9), OВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 1..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 20 март 2013 година относно правилата за използване като обезпечение за операциите по паричната политика на Евросистемата на собствено ползвани необезпечени държавно гарантирани банкови облигации (ЕЦБ/2013/6), OВ L 95, 5.4.2013 г., стр. 22..
    2. Отменено: Решение на ЕЦБ от 26 септември 2013 г. относно допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2013/35), OВ L 301, 12.11.2013 г., стр. 6..