ECB/2014/60

  1. ECB:s riktlinje (EU) 2015/510 av den 19 december 2014 om genomförandet av Eurosystemets penningpolitiska ramverk  (ECB/2014/60), EUT L 91, 2.4.2015, s. 3.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 20 september 2011 om Eurosystemets penningpolitiska instrument och förfaranden (omarbetning) (ECB/2011/14), EUT L 331, 14.12.2011, s. 1.