EBC/2014/60

  1. Wytyczne EBC (UE) 2015/510 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie implementacji ram prawnych polityki pieniężnej Eurosystemu (EBC/2014/60), Dz.U. L 91 z 2.4.2015, str. 3.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 20 września 2011 r. w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu (wersja przekształcona) (EBC/2011/14), Dz.U. L 331 z 14.12.2011, str. 1.