ECB/2014/60

  1. Richtsnoer (EU) 2015/510 van de ECB van 19 december 2014 betreffende de tenuitvoerlegging van het monetairbeleidskader van het Eurosysteem  (ECB/2014/60), PB L 91 van 2.4.2015, blz. 3.

    Aanvullende informatie

    1. Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 20 september 2011 betreffende monetaire beleidsinstrumenten en -procedures van het Eurosysteem (herschikking) (ECB/2011/14), PB L 331 van 14.12.2011, blz. 1.