ЕЦБ/2014/60

  1. Насоки (ЕС) 2015/510 на ЕЦБ от 19 декември 2014 година относно прилагането на рамката на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/60), OВ L 91, 2.4.2015 г., стр. 3..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 20 септември 2011 година относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (преработен текст) (ЕЦБ/2011/14), OВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1..