ECB/2014/44

 1. ECB:s riktlinje (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem  (ECB/2014/44), EUT L 47, 20.2.2015, s. 29.

  Ytterligare information

  1. Har upphört att gälla: ECB:s riktlinje av den 16 september 2004 om upphandling av eurosedlar (ECB/2004/18), EUT L 320, 21.10.2004, s. 21.
  2. ECB:s riktlinje av den 18 mars 2011 om ändring av riktlinje ECB/2004/18 om upphandling av eurosedlar  (ECB/2011/3), EUT L 86, 1.4.2011, s. 77.
  3. Riktlinje ECB/2004/18. Inofficiell konsoliderad version framtagen av Europeiska unionens publikationsbyrå, 20.3.2011.
  4. ECB:s riktlinje av den 18 december 2013 om ändring av riktlinje ECB/2004/18 om upphandling av eurosedlar  (ECB/2013/49), EUT L 32, 1.2.2014, s. 36.