Menu

2014

29/12/2014
Opinia w sprawie wpłat Rumunii do prowadzonego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy funduszu wspierającego ograniczanie ubóstwa i wzrost gospodarczy (Poverty Reduction and Growth Trust)  (CON/2014/92), Rumunia, 29.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
Zalecenie EBC z dnia 16 grudnia 2014 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Lietuvos bankas (EBC/2014/58), Dz.U. C 465 z 24.12.2014, str. 1.
22/12/2014
Opinia w sprawie publikacji dokumentów oraz wykorzystania rezerwy emerytalnej (CON/2014/91), Austria, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Opinia w sprawie ujawnienia informacji dotyczących tego, czy bank podlega procedurze dotyczącej restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji albo odwołania licencji na prowadzenie działalności (CON/2014/90), Bułgaria, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/12/2014
Rozporządzenie EBC (UE) nr 1376/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1745/2003 dotyczące stosowania rezerw obowiązkowych (EBC/2003/9) (EBC/2014/52), Dz.U. L 366 z 20.12.2014, str. 79.
20/12/2014
Rozporządzenie EBC (UE) nr 1375/2014 z dnia 10 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1071/2013 dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (EBC/2013/33)  (EBC/2014/51), Dz.U. L 366 z 20.12.2014, str. 77.
20/12/2014
Rozporządzenie EBC (UE) nr 1374/2014 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do instytucji ubezpieczeniowych  (EBC/2014/50), Dz.U. L 366 z 20.12.2014, str. 36.
19/12/2014
Decyzja EBC z dnia 11 grudnia 2014 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2015 r. (EBC/2014/53), Dz.U. L 365 z 19.12.2014, str. 163.
19/12/2014
Opinia w sprawie ujawnienia informacji poufnych w ramach krajowego postępowania wstepnego  (CON/2014/89), Irlandia, 19.12.2014.
17/12/2014
Opinia w sprawie wymogów kredytowych (CON/2014/88), Estonia, 17.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
Rozporządzenie EBC (UE) nr 1333/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie statystyki rynków pieniężnych  (EBC/2014/48), Dz.U. L 359 z 16.12.2014, str. 97.
16/12/2014
Opinia w sprawie przewalutowania pożyczek denominowanych w walutach obcych (CON/2014/87), Węgry, 16.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Opinia w sprawie zmian w ustawie o systemie gwarantowania depozytów bankowych (CON/2014/86), Bułgaria, 9.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/12/2014
Opinia w sprawie ogólnych warunków umów dotyczących kredytów konsumenckich (CON/2014/85), Węgry, 8.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
Wytyczne EBC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (EBC/2014/46), Dz.U. L 348 z 4.12.2014, str. 27.
29/11/2014
Decyzja EBC z dnia 24 listopada 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/46 dotyczącą zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2014 r. (EBC/2014/47), Dz.U. L 344 z 29.11.2014, str. 27.
26/11/2014
Wytyczne EBC z dnia 4 kwietnia 2014 r. w sprawie statystyki monetarnej i finansowej (wersja przekształcona) (EBC/2014/15), Dz.U. L 340 z 26.11.2014, str. 1.Dodatkowe informacje
19/11/2014
Opinia w sprawie produkcji banknotów euro przez podmiot specjalnego przeznaczenia (CON/2014/82), Hiszpania, 19.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Opinia w sprawie zdematerializowanych papierów wartościowych (CON/2014/81), Słowenia, 13.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2014/80), Węgry, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Opinia w sprawie ustawodawstwa bankowego (CON/2014/79), Słowenia, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
Rozporządzenie EBC z dnia 22 października 2014 r. w sprawie opłat nadzorczych (EBC/2014/41), Dz.U. L 311 z 31.10.2014, str. 23.
31/10/2014
Opinia w sprawie przepisów dotyczących banków spółdzielczych (CON/2014/78), Polska, 31.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
30/10/2014
Opinia w sprawie szczególnego przywileju podatkowego przyznanego instytucjom finansowym (CON/2014/77), Węgry, 30.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Opinia w sprawie szczegółowych zasad rozliczeń mających zastosowanie do kredytów i pożyczek konsumenckich (CON/2014/76), Węgry, 28.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Opinia w sprawie określenia średnich ważonych rentowności pożyczek federalnych oraz wyznaczenia zewnętrznych biegłych rewidentów (CON/2014/75), Austria, 23.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 15 października 2014 r. w sprawie realizacji trzeciego programu zakupu zabezpieczonych obligacji (EBC/2014/40), Dz.U. L 335 z 22.10.2014, str. 22.
21/10/2014
Decyzja EBC z dnia 21 października 2014 r. dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro na Litwie  (EBC/2014/42), 21.10.2014.
18/10/2014
Decyzja EBC z dnia 17 września 2014 r. w sprawie wdrożenia rozdziału funkcji polityki pieniężnej od funkcji nadzorczej EBC (EBC/2014/39), Dz.U. L 300 z 18.10.2014, str. 57.
14/10/2014
Opinia w sprawie przejrzystości finansowej, usług płatniczych oraz pieniądza elektronicznego (CON/2014/74), Dania, 14.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Opinia w sprawie zasad dotyczących konfliktu interesów obowiązujących członków organów zarządzających i dyrektorów Banca d'Italia (CON/2014/73), Włochy, 13.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Opinia w sprawie dodatkowych zasad mających zastosowanie do określonych umów kredytu konsumenckiego (CON/2014/72), Węgry, 10.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków mających na celu zapewnienie wspólnego wysokiego poziomu bezpieczeństwa sieci i informacji w obrębie Unii  (CON/2014/58), Dz.U. C 352 z 7.10.2014, str. 4.Dodatkowe informacje
02/10/2014
Opinia w sprawie publikacji rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania stosowanej w umowach kredytu konsumenckiego (CON/2014/71), Estonia, 2.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Orientacyjny kalendarz okresów utrzymywania rezerwy obowiązkowej na 2015 r.  Dz.U. C 342 z 1.10.2014, str. 3.
26/09/2014
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania transakcji finansowania papierów wartościowych oraz przejrzystości tych transakcji  (CON/2014/49), Dz.U. C 336 z 26.9.2014, str. 5.Dodatkowe informacje
20/09/2014
Decyzja EBC z dnia 1 września 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/35 w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2014/38), Dz.U. L 278 z 20.9.2014, str. 21.
19/09/2014
Opinia w sprawie rozdzielenia i regulacji działalności bankowej (CON/2014/70), Francja, 19.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Opinia w sprawie regulacji działalności polegającej na posiadaniu kredytów (CON/2014/69), Irlandia, 12.9.2014.
12/09/2014
Opinia w sprawie wymogów dotyczących rezerwy obowiązkowej w związku z wprowadzeniem euro (CON/2014/68), Litwa, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Opinia w sprawie wdrożenia dyrektywy europejskiej w sprawie działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (CON/2014/67), Niemcy, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
Wytyczne EBC z dnia 3 czerwca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/23 dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (EBC/2014/21), Dz.U. L 267 z 6.9.2014, str. 9.
03/09/2014
Opinia o aktywach na podatek odroczony (CON/2014/66), Portugalia, 3.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
Decyzja EBC z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie środków dotyczących ukierunkowanych dłuższych operacji refinansujących (EBC/2014/34), Dz.U. L 258 z 29.8.2014, str. 11.
29/08/2014
Opinia w sprawie weryfikacji autentyczności i jakości obiegowej oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów i monet euro (CON/2014/65), Litwa, 29.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Opinia w sprawie banków oszczędnościowych należących do stowarzyszeń wzajemnych (CON/2014/64), Portugalia, 14.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
Decyzja EBC z dnia 13 sierpnia 2014 r. w sprawie identyfikacji TARGET2 jako systemu płatności o znaczeniu systemowym zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 795/2014 w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym (EBC/2014/35), 13.8.2014.
06/08/2014
Opinia w sprawie przewalutowania kapitału i papierów wartościowych spółek (CON/2014/63), Litwa, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CON/2014/62), Węgry, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie funduszy rynku pieniężnego  (CON/2014/36), Dz.U. C 255 z 6.8.2014, str. 3.Dodatkowe informacje
29/07/2014
Opinia w sprawie środków dotyczących reorganizacji i likwidacji Hypo Group Alpe Adria  (CON/2014/61), Austria, 29.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2014
Opinia w sprawie nowych środków ogólnych wynikających z decyzji Sądu Najwyższego w sprawie umów o kredyt konsumencki (CON/2014/59), Węgry, 28.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2014
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Litwie oraz w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Litwy (CON/2014/50), Dz.U. C 244 z 26.7.2014, str. 1.
26/07/2014
Opinia w sprawie zalecenia Rady dotyczącego mianowania członka Zarządu EBC  (CON/2014/1), Dz.U. C 244 z 26.7.2014, str. 3.
23/07/2014
Rozporządzenie EBC (UE) nr 795/2014 z dnia 3 lipca 2014 r. w sprawie wymogów nadzorczych w odniesieniu do systemów płatności o znaczeniu systemowym (EBC/2014/28), Dz.U. L 217 z 23.7.2014, str. 16.
23/07/2014
Rozporządzenie EBC/2014/28. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej. Dz.U. L  z 23.7.2014, str. .
22/07/2014
Opinia w sprawie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i innych instytucji (CON/2014/60), Cypr, 22.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2014
Opinia w sprawie Centralnego Rejestru Kredytów (CON/2014/57), Portugalia, 21.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2014
Decyzja EBC z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie przedkładania Europejskiemu Bankowi Centralnemu danych nadzorczych przekazywanych właściwym organom krajowym przez nadzorowane podmioty zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) nr 680/2014 (EBC/2014/29), Dz.U. L 214 z 19.7.2014, str. 34.
18/07/2014
Decyzja EBC z dnia 9 lipca 2014 r. uchylająca decyzję EBC/2013/22 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską oraz decyzję EBC/2013/36 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2014/32), 18.7.2014.Dodatkowe informacje
18/07/2014
Wytyczne EBC z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (EBC/2014/31), 18.7.2014.Dodatkowe informacje
16/07/2014
Opinia w sprawie właściwości do emisji monet (CON/2014/56), Cypr, 16.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2014
Rozporządzenie EBC z dnia 8 lipca 2014 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1072/2013 (EBC/2013/34) w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe  (EBC/2014/30), Dz.U. L 205 z 12.7.2014, str. 14.
11/07/2014
Opinia w sprawie reprodukcji banknotów i monet wyrażonych w euro i w forintach na Węgrzech (CON/2014/55), Węgry, 11.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Opinia w sprawie zasad zasięgania opinii EBC (CON/2014/54), Słowacja, 10.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Opinia w sprawie zatwierdzania systemów płatności (CON/2014/53), Malta, 10.7.2014.
09/07/2014
Opinia w sprawie przepisów dotyczących instytucji kredytowych (CON/2014/52), Polska, 9.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
08/07/2014
Opinia w sprawie ograniczeń wiekowych oraz kadencji prezesa i zastępców prezesa Banque de France (CON/2014/51), Francja, 8.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2014
Decyzja EBC z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie bliskiej współpracy z właściwymi organami krajowymi uczestniczących państw członkowskich, których walutą nie jest euro (EBC/2014/5), Dz.U. L 198 z 5.7.2014, str. 7.
03/07/2014
Decyzja EBC z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie mianowania przedstawicieli EBC w Radzie ds. Nadzoru  (EBC/2014/4), Dz.U. L 196 z 3.7.2014, str. 38.
01/07/2014
Decyzja EBC z dnia 16 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2014/27), Dz.U. L 192 z 1.7.2014, str. 68.
01/07/2014
Opinia w sprawie przetwarzania, dystrybucji i ochrony przed fałszowaniem banknotów i monet na Węgrzech (CON/2014/48), Węgry, 1.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/06/2014
Opinia w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w zakresie statystyki płatności (CON/2014/47), Polska, 27.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
26/06/2014
Opinia w sprawie komitetu ryzyka systemowego (CON/2014/46), Luksemburg, 26.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2014
Opinia w sprawie niebankowych instytucji finansowych udzielających pożyczek konsumentom (CON/2014/45), Bułgaria, 24.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
OPINIA EBC z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie wymogów odpowiedzialnego udzielania kredytów (CON/2014/44)  (CON/2014/44), Węgry, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Opinia w sprawie środków towarzyszących rozporządzeniu w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego  (CON/2014/43), Austria, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2014
Regulamin Rady ds. Nadzoru EBC  Dz.U. L 182 z 21.6.2014, str. 56.
20/06/2014
Zalecenie w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (EBC/2014/13)  (EBC/2014/13), Dz.U. C 188 z 20.6.2014, str. 1.Dodatkowe informacje
14/06/2014
Decyzja w sprawie ustanowienia Administracyjnej Rady Odwoławczej i jej regulaminu operacyjnego  (EBC/2014/16), Dz.U. L 175 z 14.6.2014, str. 47.
11/06/2014
Opinia w sprawie oprocentowania rezerw obowiązkowych (CON/2014/42), Litwa, 11.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2014
Wytyczne EBC z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2014/25), Dz.U. L 168 z 7.6.2014, str. 120.
07/06/2014
Decyzja EBC z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/23 w sprawie podziału dochodów pieniężnych krajowych banków centralnych państw członkowskich, których walutą jest euro (EBC/2014/24), Dz.U. L 117 z 7.6.2014, str. 168.
07/06/2014
Wytyczne EBC z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2014/9 w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (EBC/2014/22), Dz.U. L 168 z 7.6.2014, str. 118.
06/06/2014
Opinia w sprawie wymogów w zakresie płynności krótkoterminowej instytucji kredytowych (CON/2014/41), Węgry, 6.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2014
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie oprocentowania depozytów, sald oraz nadwyżek rezerw (EBC/2014/23), Dz.U. L 168 z 5.6.2014, str. 115.
05/06/2014
Wytyczne EBC z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2013/4 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (EBC/2014/12), Dz.U. L 166 z 5.6.2014, str. 42.
05/06/2014
Decyzja EBC z dnia 12 marca 2014 r. zmieniająca decyzję EBC/2013/35 w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2014/11), Dz.U. L 166 z 5.6.2014, str. 31.
05/06/2014
Wytyczne EBC z dnia 12 marca 2014 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/14 w sprawie instrumentów i procedur polityki pieniężnej Eurosystemu  (EBC/2014/10), Dz.U. L 166 z 5.6.2014, str. 33.
05/06/2014
Wytyczne EBC/2011/14. Nieoficjalna wersja skonsolidowana sporządzona przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 5.6.2014.
02/06/2014
Rozporządzenie EBC (UE) nr 673/2014 z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia zespołu mediacyjnego i jego regulaminu  (EBC/2014/26), Dz.U. L 179 z 2.6.2014, str. 72.
30/05/2014
Opinia w sprawie organizacji wewnętrznej i wypłacalności instytucji kredytowych oraz nadzoru nad tymi instytucjami (CON/2014/40), Hiszpania, 30.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2014
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie krajowych operacji zarządzania aktywami i pasywami przez krajowe banki centralne (EBC/2014/9), Dz.U. L 159 z 28.5.2014, str. 56.
28/05/2014
Decyzja EBC z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zakazu finansowania ze środków banku centralnego oraz oprocentowania depozytów sektora publicznego w krajowych bankach centralnych (EBC/2014/8), Dz.U. L 159 z 28.5.2014, str. 54.
27/05/2014
Opinia w sprawie publicznego dostępu do określonych informacji dotyczących zagrożonych kredytów udzielanych przez niektóre banki (CON/2014/39), Słowenia, 27.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2014
Opinia w sprawie wynagrodzenia pracowników i członków organów decyzyjnych Banca d’Italia oraz opodatkowania udziałów w Banca d’Italia po aktualizacji ich wartości (CON/2014/38), Włochy, 26.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2014
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących dokonywania i otrzymywania płatności gotówkowych (CON/2014/37), Rumunia, 22.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2014
Opinia o ograniczeniach dotyczących emerytur (CON/2014/35), Austria, 19.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/05/2014
Opinia w sprawie przepisów dotyczących instytucji kredytowych i przedsiębiorstw finansowych (CON/2014/34), Portugalia, 16.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/05/2014
Opinia o nadzorze nad systemami płatności i rozrachunku papierów wartościowych (CON/2014/33), Litwa, 15.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2014
Zalecenie w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2532/98 dotyczące uprawnień EBC do nakładania sankcji  (EBC/2014/19), Dz.U. C 144 z 14.5.2014, str. 2.
14/05/2014
Rozporządzenie EBC z dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2157/1999 w sprawie uprawnień EBC do nakładania sankcji  (EBC/2014/18), Dz.U. L 141 z 14.5.2014, str. 51.
14/05/2014
Rozporządzenie EBC z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające ramy współpracy pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a właściwymi organami krajowymi oraz wyznaczonymi organami krajowymi w Ramach Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego (rozporządzenie ramowe w sprawie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego)  (EBC/2014/17), Dz.U. L 141 z 14.5.2014, str. 1.
05/05/2014
Opinia w sprawie niektórych banknotów i monet przestających pełnić funkcję prawnych środków płatniczych (CON/2014/32), Szwecja, 5.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2014
Opinia w sprawie środków restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na wypadek kryzysów na rynkach finansowych (CON/2014/31), Finlandia, 2.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2014
Opinia w sprawie finansów publicznych (CON/2014/30), Litwa, 30.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2014
Opinia w sprawie przepisów dotyczących rekapitalizacji instytucji kredytowych w Grecji za pośrednictwem greckiego funduszu stabilności finansowej (HFSF) (CON/2014/29), Grecja, 29.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2014
Zalecenie EBC z dnia 17 kwietnia 2014 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (EBC/2014/20), Dz.U. C 122 z 25.4.2014, str. 1.
22/04/2014
Opinia w sprawie monitorowania stosowania ratingów kredytowych przez uczestników rynku (CON/2014/28), Litwa, 22.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2014
Opinia w sprawie podmiotów prowadzących wymianę walut (CON/2014/27), Litwa, 16.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2014
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki w instrumentach finansowych i umowach finansowych (CON/2014/2), Dz.U. C 113 z 15.4.2014, str. 1.Dodatkowe informacje
14/04/2014
Opinia w sprawie operacji dotyczących rządowych papierów wartościowych (CON/2014/26), Rumunia, 14.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Opinia w sprawie niezależności Banka Slovenije (CON/2014/25), Słowenia, 11.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego jednolite zasady i jednolitą procedurę restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i niektórych firm inwestycyjnych w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz jednolitego bankowego funduszu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji oraz zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 (CON/2013/76), Dz.U. C 109 z 11.4.2014, str. 2.Dodatkowe informacje
08/04/2014
Zalecenie EBC z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych o kredytach przez Europejski System Banków Centralnych (EBC/2014/7), Dz.U. C 103 z 8.4.2014, str. 1.
08/04/2014
Decyzja EBC z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie organizacji środków przygotowawczych do zbierania danych granularnych dotyczących kredytów przez Europejski System Banków Centralnych (EBC/2014/6), Dz.U. L 104 z 8.4.2014, str. 72.
02/04/2014
Opinia w sprawie zarządzania kryzysowego (CON/2014/24), Litwa, 2.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2014
Decyzja EBC z dnia 22 stycznia 2014 r.zmieniająca decyzję EBC/2004/2 przyjmującą Regulamin EBC  (EBC/2014/1), Dz.U. L 95 z 29.3.2014, str. 56.
27/03/2014
Zalecenie EBC z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie wspólnych zasad i minimalnych standardów ochrony poufności informacji statystycznych zbieranych przez Europejski Bank Centralny przy wsparciu krajowych banków centralnych (EBC/2014/14), Dz.U. C 186 z 27.3.2014, str. 1.
27/03/2014
Opinia w sprawie pomiaru ryzyka kredytowego i ryzyka kraju ponoszonego przez grupy bankowe (CON/2014/23), Austria, 27.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2014
Opinia w sprawie zasad dotyczących konfliktu interesów urzędników wyższego szczebla Banco de España (CON/2014/22), Hiszpania, 20.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2014
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia w sprawie opóźnienia daty przejścia na SEPA (CON/2014/3), Dz.U. C 80 z 19.3.2014, str. 1.Dodatkowe informacje
18/03/2014
Opinia w sprawie nadzoru finansowego, nadzoru makroostrożnościowego i nadzoru nad systemami płatności (CON/2014/21), Estonia, 18.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2014
Opinia w sprawie nadzoru dotyczącego poleceń przelewu i poleceń zapłaty (CON/2014/20), Rumunia, 10.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2014
Decyzja EBC z dnia 4 lutego 2014 r. wskazująca instytucje kredytowe podlegające wszechstronnej ocenie (EBC/2014/3), Dz.U. L 69 z 8.3.2014, str. 107.
04/03/2014
Wytyczne EBC z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2008/5 w sprawie zarządzania aktywami rezerwy walutowej EBC przez krajowe banki centralne oraz dokumentacji prawnej dla operacji dotyczących takich aktywów  (EBC/2013/45), Dz.U. L 57 z 4.3.2014, str. 23.
27/02/2014
Decyzja EBC w sprawie procedur akredytacji dla producentów zabezpieczonych elementów banknotów euro i elementów banknotów euro oraz zmieniająca decyzję EBC/2008/3  (EBC/2013/54), Dz.U. L 57 z 27.2.2014, str. 29.Dodatkowe informacje
21/02/2014
Opinia w sprawie zmian zasad zarządzania Banca d’Italia (CON/2014/19), Włochy, 21.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/02/2014
Opinia w sprawie niedopasowania terminów zapadalności i pozycji w walutach obcych instytucji kredytowych (CON/2014/15), Węgry, 24.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2014
Zalecenie EBC z dnia 23 stycznia 2014 r. zmieniające zalecenie EBC/2011/24 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej (EBC/2014/2), Dz.U. C 51 z 22.2.2014, str. 1.
22/02/2014
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie porównywalności opłat za prowadzenie rachunku płatniczego, przenoszenia rachunku płatniczego oraz dostępu do podstawowego rachunku płatniczego (CON/2013/77), Dz.U. C 51 z 22.2.2014, str. 3.Dodatkowe informacje
18/02/2014
Opinia w sprawie nadzoru makroostrożnościowego nad systemem finansowym (CON/2014/18), Polska, 18.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
14/02/2014
Opinia w sprawie statusu instytucji kredytowych i nadzoru nad tymi instytucjami (CON/2014/17), Belgia, 14.2.2014.
13/02/2014
Opinia w sprawie kompetencji i instrumentów makroostrożnościowych Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique (CON/2014/16), Belgia, 13.2.2014.
12/02/2014
Opinia w sprawie wprowadzenia euro na Litwie (CON/2014/14), Litwa, 12.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2014
Opinia w sprawie rachunków zdematerializowanych papierów wartościowych denominowanych w walutach obcych (CON/2014/13), Belgia, 12.2.2014.
10/02/2014
Opinia w sprawie obniżenia wynagrodzenia ustawowego wyższych urzędników w sektorze publicznym i półpublicznym  (CON/2014/12), Holandia, 10.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2014
Opinia w sprawie danych niezbędnych do ustalania polityki pieniężnej (CON/2014/11), Polska, 7.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
05/02/2014
Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie usług płatniczych w ramach rynku wewnętrznego oraz zmieniającej dyrektywy 2002/65/WE, 2013/36/UE i 2009/110/WE i uchylającej dyrektywę 2007/64/WE (CON/2014/9), 5.2.2014.Dodatkowe informacje
05/02/2014
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opłat interchange w odniesieniu do transakcji płatniczych realizowanych w oparciu o kartę  (CON/2014/10), Dz.U. C 193 z 5.2.2014, str. 2.Dodatkowe informacje
04/02/2014
Decyzja EBC z dnia 27 grudnia 2013 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/21 w sprawie rocznego sprawozdania finansowego EBC (EBC/2013/52), Dz.U. L 33 z 4.2.2014, str. 7.
01/02/2014
Wytyczne EBC z dnia 18 grudnia 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2004/18 dotyczące dokonywania zamówień na dostawę banknotów euro  (EBC/2013/49), Dz.U. L 32 z 1.2.2014, str. 36.
31/01/2014
Opinia w sprawie Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Węgry, 31.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2014
Opinia w sprawie wynagrodzenia funkcjonariuszy publicznych w czasie niezdolności do pracy wskutek choroby  (CON/2014/7), Irlandia, 28.1.2014.
23/01/2014
Opinia w sprawie zaokrąglania płatności w euro (CON/2014/6), Belgia, 23.1.2014.
21/01/2014
Decyzja EBC z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie opłacenia przez Latvijas Banka kapitału, przekazania aktywów rezerwy walutowej oraz wniesienia wkładu na poczet rezerw kapitałowych i celowych EBC  (EBC/2013/53), Dz.U. L 16 z 21.1.2014, str. 65.
21/01/2014
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2013/31), Dz.U. L 16 z 21.1.2014, str. 63.
21/01/2014
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 29 sierpnia 2013 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału  (EBC/2013/29), Dz.U. L 16 z 21.1.2014, str. 55.
21/01/2014
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC (EBC/2013/28), Dz.U. L 16 z 21.1.2014, str. 53.
21/01/2014
Decyzja EBC z dnia 29 sierpnia 2013 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro  (EBC/2013/27), Dz.U. L 16 z 21.1.2014, str. 51.
21/01/2014
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 29 sierpnia 2013 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej EBC oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym (EBC/2013/26), Dz.U. L 16 z 21.1.2014, str. 47.
17/01/2014
Opinia w sprawie ograniczenia płatności gotówkowych (CON/2014/4), Litwa, 17.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2014
Porozumienie z dnia 6 grudnia 2013 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro zmieniające porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej Dz.U. C 17 z 21.1.2014, str. 1.
21/01/2014
Porozumienie z dnia 31 grudnia 2013 r. zawarte pomiędzy Latvijas Banka a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie wierzytelności przyznawanej Latvijas Banka przez Europejski Bank Centralny zgodnie z art. 30 ust. 3 Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC Dz.U. C 17 z 21.1.2014, str. 5.
20/01/2014
Opinia w sprawie publicznego dostępu do informacji o majątku funkcjonariuszy publicznych (CON/2014/5), Słowenia, 20.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2014
Zalecenie EBC z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie statystyki płatności  (EBC/2013/44), Dz.U. C 5 z 9.1.2014, str. 1.
08/01/2014
Decyzja dotycząca przepisów przejściowych w zakresie stosowania rezerw obowiązkowych przez Europejski Bank Centralny po wprowadzeniu euro na Łotwie  (EBC/2013/41), Dz.U. L 3 z 8.1.2014, str. 9.
07/01/2014
Wytyczne EBC z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w dziedzinie kwartalnych rachunków finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2013/24), Dz.U. L 2 z 7.1.2014, str. 34.Dodatkowe informacje
07/01/2014
Wytyczne EBC z dnia 25 lipca 2013 r. dotyczące statystyki finansowej sektora instytucji rządowych i samorządowych (wersja przekształcona) (EBC/2013/23), Dz.U. L 57 z 7.1.2014, str. 12.Dodatkowe informacje