2014

29/12/2014
Становище относно вноската на Румъния в Тръста за намаляване на бедността и стимулиране на растежа на Международния валутен фонд (CON/2014/92), Румъния, 29.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2014
Препоръка на ЕЦБ от 16 декември 2014 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Lietuvos bankas (ЕЦБ/2014/58), OВ C 465, 24.12.2014 г., стр. 1..
22/12/2014
Становище относно публикуването на документи и използването на пенсионния резерв (CON/2014/91), Австрия, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/12/2014
Становище относно разкриването на информация в случай на преструктуриране или отнемане на лиценза на банка (CON/2014/90), България, 22.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
20/12/2014
Регламент (ЕС) № 1376/2014 на ЕЦБ от 10 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1745/2003 за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (ЕЦБ/2014/52), OВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 79..
20/12/2014
Регламент (EC) № 1375/2014 на ЕЦБ от 10 декември 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1071/2013 относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (ЕЦБ/2013/33)  (ЕЦБ/2014/51), OВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 77..
20/12/2014
Регламент (ЕС) № 1374/2014 на ЕЦБ от 28 ноември 2014 година относно изисквания за статистическа отчетност за застрахователни (осигурителни) дружества (ЕЦБ/2014/50), OВ L 366, 20.12.2014 г., стр. 36..
19/12/2014
Решение на ЕЦБ от 11 декември 2014 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2015 година  (ЕЦБ/2014/53), OВ L 365, 19.12.2014 г., стр. 163..
19/12/2014
Становище относно разкриването на поверителна информация в рамките на национално парламентарно разследване (CON/2014/89), Ирландия, 19.12.2014.
17/12/2014
Становище относно кредитни изисквания (CON/2014/88), Естония, 17.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/12/2014
Регламент (ЕС) № 1333/2014 на ЕЦБ от 26 ноември 2014 година относно статистиката на паричните пазари (ЕЦБ/2014/48), OВ L 359, 16.12.2014 г., стр. 97..
16/12/2014
Становище относно преобразуването на кредити в чуждестранна валута (CON/2014/87), Унгария, 16.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2014
Становище относно изменения на Закона за гарантиране на влоговете в банките (CON/2014/86), България, 9.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
08/12/2014
Становище относно общите условия на договорите за потребителски кредит (CON/2014/85), Унгария, 8.12.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/12/2014
Насоки на ЕЦБ от 9 юли 2014 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (преработен текст) (ЕЦБ/2014/46), OВ L 348, 4.12.2014 г., стр. 27..
29/11/2014
Решение на ЕЦБ от 24 ноември 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/46 за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2014 година  (ЕЦБ/2014/47), OВ L 344, 29.11.2014 г., стр. 27..
26/11/2014
Насоки на ЕЦБ от 4 април 2014 година относно паричната и финансовата статистика (преработен текст) (ЕЦБ/2014/15), OВ L 340, 26.11.2014 г., стр. 1..Допълнителна информация
19/11/2014
Становище относно производството на евробанкноти от дружество със специална инвестиционна цел (CON/2014/82), Испания, 19.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/11/2014
Становище относно безналични ценни книжа (CON/2014/81), Словения, 13.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Становище относно преструктурирането на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2014/80), Унгария, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/11/2014
Становище относно нормативната уредба на банковата дейност (CON/2014/79), Словения, 11.11.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
31/10/2014
Регламент на ЕЦБ от 22 октомври 2014 година относно надзорните такси  (ЕЦБ/2014/41), OВ L 311, 31.10.2014 г., стр. 23..
31/10/2014
Становище относно правната рамка за кооперативните банки (CON/2014/78), Полша, 31.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/10/2014
Становище относно определено данъчно облекчение, предоставено на финансови институции (CON/2014/77), Унгария, 30.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/10/2014
Становище относно определени правила за уреждане на вземания, свързани с договори за потребителски кредит (CON/2014/76), Унгария, 28.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/10/2014
Становище относно определянето на среднопретеглената доходност за федералните кредити и назначаването на външни одитори (CON/2014/75), Австрия, 23.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/10/2014
Отменено: Решение на ЕЦБ от 15 октомври 2014 година относно изпълнението на третата програма за закупуване на обезпечени облигации (ЕЦБ/2014/40), OВ L 335, 22.10.2014 г., стр. 22..
21/10/2014
Решение на ЕЦБ от 21 октомври 2014 година относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на ЕЦБ след въвеждането на еврото в Литва (ЕЦБ/2014/42), 21.10.2014.
18/10/2014
Решение на ЕЦБ от 17 септември 2014 година относно прилагането на разделение между функцията, свързана с паричната политика, и надзорната функция на ЕЦБ (ЕЦБ/2014/39), OВ L 300, 18.10.2014 г., стр. 57..
14/10/2014
Становище относно финансовата прозрачност, платежните услуги и електронните пари (CON/2014/74), Дания, 14.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/10/2014
Становище относно правилата при конфликт на интереси, приложими спрямо членовете на управителните органи и ръководния персонал на Banca d’Italia (CON/2014/73), Италия, 13.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/10/2014
Становище относно допълнителни правила, приложими към определени договори за потребителски кредит (CON/2014/72), Унгария, 10.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/10/2014
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно мерки за гарантиране на високо общо ниво на мрежова и информационна сигурност в Съюза (CON/2014/58), OВ C 352, 7.10.2014 г., стр. 4..Допълнителна информация
02/10/2014
Становище относно публикуването на годишния процент на разходите за договорите за потребителски кредити (CON/2014/71), Естония, 2.10.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/10/2014
Указателен календар на периодите на поддържане на резервите през 2015 година OВ C 342, 1.10.2014 г., стр. 3..
26/09/2014
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно докладването и прозрачността при сделките за финансиране с ценни книжа (CON/2014/49), OВ C 336, 26.9.2014 г., стр. 5..Допълнителна информация
20/09/2014
Решение на ЕЦБ от 1 септември 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/35 относно допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2014/38), OВ L 278, 20.9.2014 г., стр. 21..
19/09/2014
Становище относно разделението и регулирането на банкови дейности (CON/2014/70), Франция, 19.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Становище относно регулирането на стопанската дейност, свързана с притежаването на кредити (CON/2014/69), Ирландия, 12.9.2014.
12/09/2014
Становище относно изисквания за минимални резерви във връзка с въвеждането на еврото (CON/2014/68), Литва, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/09/2014
Становище относно прилагането на европейската Директива за възстановяване и преструктуриране на банки (CON/2014/67), Германия, 12.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/09/2014
Насоки на ЕЦБ от 3 юни 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/23 относно държавната финансова статистика (ЕЦБ/2014/21), OВ L 267, 6.9.2014 г., стр. 9..
03/09/2014
Становище относно отсрочени данъчни активи (CON/2014/66), Португалия, 3.9.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/08/2014
Решение на ЕЦБ от 29 юли 2014 г. относно мерки по отношение на целеви дългосрочни операции по рефинансиране (ЕЦБ/2014/34), OВ L 258, 29.8.2014 г., стр. 11..
29/08/2014
Становище относно проверки за истинност и годност на евробанкноти и монети и тяхното връщане в обращeние (CON/2014/65), Литва, 29.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/08/2014
Становище относно спестовни банки, свързани с взаимоспомагателни асоциации (CON/2014/64), Португалия, 14.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2014
Решение на ЕЦБ от 13 август 2014 година за идентифицирането на TARGET2 като системно важна платежна система съгласно Регламент (ЕС) № 795/2014 относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи (ЕЦБ/2014/35), 13.8.2014.
06/08/2014
Становище относно реденоминацията на капитала и ценни книжа на дружества (CON/2014/63), Литва, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Становище относно преструктуриране на кредитни институции и инвестиционни посредници (CON/2014/62), Унгария, 6.8.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2014
Становище относно предложение за регламент относно фондовете на паричния пазар  (CON/2014/36), OВ C 255, 6.8.2014 г., стр. 3..Допълнителна информация
29/07/2014
Становище относно мерки по преобразуване и ликвидация по отношение на Hypo Group Alpe Adria (CON/2014/61), Австрия, 29.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/07/2014
Становище относно нови общи мерки, произтичащи от решението на Върховния съд относно договори за потребителски кредити (CON/2014/59), Унгария, 28.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2014
Становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Литва и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Литва (CON/2014/50), OВ C 244, 26.7.2014 г., стр. 1..
26/07/2014
Становище относно препоръка на Съвета относно назначаването на член на Изпълнителния съвет на ЕЦБ  (CON/2014/1), OВ C 244, 26.7.2014 г., стр. 3..
23/07/2014
Регламент (ЕС) № 795/2014 на ЕЦБ от 3 юли 2014 година относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи (ЕЦБ/2014/28), OВ L 217, 23.7.2014 г., стр. 16..
23/07/2014
Регламент ЕЦБ/2014/28. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз OВ L , 23.7.2014 г., стр. ..
22/07/2014
Становище относно преструктурирането на кредитни и други институции (CON/2014/60), Кипър, 22.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/07/2014
Становище относно Централния кредитен регистър (CON/2014/57), Португалия, 21.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/07/2014
Решение на ЕЦБ от 2 юли 2014 година относно предоставянето на ЕЦБ на надзорни данни, отчетени на националните компетентни органи от поднадзорните лица съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) № 680/2014 на Комисията  (ЕЦБ/2014/29), OВ L 214, 19.7.2014 г., стр. 34..
18/07/2014
Решение на ЕЦБ от 9 юли 2014 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/22 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър и на Решение ЕЦБ/2013/36 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2014/32), 18.7.2014.Допълнителна информация
18/07/2014
Насоки на ЕЦБ от 9 юли 2014 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (преработен текст) (ЕЦБ/2014/31), 18.7.2014.Допълнителна информация
16/07/2014
Становище относно компетентността за сечене на монети (CON/2014/56), Кипър, 16.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/07/2014
Регламент на ЕЦБ от 8 юли 2014 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1072/2013 (ЕЦБ/2013/34) относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции  (ЕЦБ/2014/30), OВ L 205, 12.7.2014 г., стр. 14..
11/07/2014
Становище относно възпроизвеждането на евро и форинт банкноти и монети в Унгария (CON/2014/55), Унгария, 11.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Становище относно правилата, уреждащи консултирането с ЕЦБ (CON/2014/54), Словакия, 10.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/07/2014
Становище относно одобряване на платежни системи (CON/2014/53), Малта, 10.7.2014.
09/07/2014
Становище относно правната рамка за кредитни институции (CON/2014/52), Полша, 9.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/07/2014
Становище относно възрастовата граница и срока на мандата на управителя и заместник-управителя на Banque de France (CON/2014/51), Франция, 8.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/07/2014
Решение на ЕЦБ от 31 януари 2014 година относно тясното сътрудничество с националните компетентни органи на участващите държави членки, чиято парична единица не е еврото (ЕЦБ/2014/5), OВ L 198, 5.7.2014 г., стр. 7..
03/07/2014
Решение на ЕЦБ от 6 февруари 2014 година за назначаването на представители на Европейска централна банка в Надзорния съвет (ЕЦБ/2014/4), OВ L 196, 3.7.2014 г., стр. 38..
01/07/2014
Решение на ЕЦБ от 16 юни 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2—ЕЦБ (ЕЦБ/2014/27), OВ L 192, 1.7.2014 г., стр. 68..
01/07/2014
Становище относно обработката, разпространението и защитата срещу фалшифициране на банкноти и монети в Унгария (CON/2014/48), Унгария, 1.7.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
27/06/2014
Становище относно изисквания за статистическа отчетност в областта на статистиката на плащанията (CON/2014/47), Полша, 27.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/06/2014
Становище относно комитет за системен риск (CON/2014/46), Люксембург, 26.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/06/2014
Становище относно небанкови финансови институции, предоставящи кредити на потребители (CON/2014/45), България, 24.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Допълнителна информация
23/06/2014
Становище относно изисквания за отговорно кредитиране (CON/2014/44), Унгария, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/06/2014
Становище относно мерки, придружаващи Регламента за ЕНМ (CON/2014/43), Австрия, 23.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/06/2014
Процедурен правилник на Надзорния съвет на ЕЦБ  OВ L 182, 21.6.2014 г., стр. 56..
20/06/2014
Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 година относно събирането на статистическа информация от ЕЦБ  (ЕЦБ/2014/13), OВ C 188, 20.6.2014 г., стр. 1..Допълнителна информация
14/06/2014
Решение относно създаването на Административен съвет за преглед и установяването на оперативните му правила  (ЕЦБ/2014/16), OВ L 175, 14.6.2014 г., стр. 47..
11/06/2014
Становище относно олихвяване на минимални резерви (CON/2014/42), Литва, 11.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/06/2014
Насоки на ЕЦБ от 5 юни 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2014/25), OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 120..
07/06/2014
Решение на ЕЦБ от 5 юни 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/23 относно разпределянето на паричния доход на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото (ЕЦБ/2014/24), OВ L 117, 7.6.2014 г., стр. 168..
07/06/2014
Насоки на ЕЦБ от 5 юни 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2014/9 относно вътрешни операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки (ЕЦБ/2014/22), OВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 118..
06/06/2014
Становище относно изискванията за краткосрочна ликвидност на кредитните институции (CON/2014/41), Унгария, 6.6.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/06/2014
Отменено: Решение на ЕЦБ от 5 юни 2014 година относно олихвяването на депозити, салда и наличности от свръхрезерви (ЕЦБ/2014/23), OВ L 168, 5.6.2014 г., стр. 115..
05/06/2014
Насоки на ЕЦБ от 12 март 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/4 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ЕЦБ/2014/12), OВ L 166, 5.6.2014 г., стр. 42..
05/06/2014
Решение на ЕЦБ от 12 март 2014 година за изменение на Решение ЕЦБ/2013/35 относно допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения  (ЕЦБ/2014/11), OВ L 166, 5.6.2014 г., стр. 31..
05/06/2014
Насоки на ЕЦБ от 12 март 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/14 относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (ЕЦБ/2014/10), OВ L 166, 5.6.2014 г., стр. 33..
05/06/2014
Насоки ЕЦБ/2011/14. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 5.6.2014.
02/06/2014
Регламент (ЕС) № 673/2014 на ЕЦБ от 2 юни 2014 година относно създаването на Група за посредничество и установяването на процедурния ѝ правилник (ЕЦБ/2014/26), OВ L 179, 2.6.2014 г., стр. 72..
30/05/2014
Становище относно организацията, надзора и платежоспособността на кредитните институции (CON/2014/40), Испания, 30.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/05/2014
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 20 февруари 2014 г. относно вътрешните операции по управление на активи и пасиви от националните централни банки  (ЕЦБ/2014/9), OВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 56..
28/05/2014
Решение на ЕЦБ от 20 февруари 2014 г. за забраната за парично финансиране и олихвяването на депозитите на сектор „Държавно управление“ от национални централни банки (ЕЦБ/2014/8), OВ L 159, 28.5.2014 г., стр. 54..
27/05/2014
Становище относно публичния достъп до конкретна информация за лошите кредити на някои банки (CON/2014/39), Словения, 27.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/05/2014
Становище относно възнаграждението на служителите и членовете на органите за вземане на решения на Banca d’Italia и данъчното облагане на нейните преоценени акции (CON/2014/38), Италия, 26.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2014
Становище относно ограничения за извършване и получаване на плащания в брой (CON/2014/37), Румъния, 22.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/05/2014
Становище относно ограничения на пенсионни права (CON/2014/35), Австрия, 19.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/05/2014
Становище относно правната рамка за кредитни институции и финансови дружества (CON/2014/34), Португалия, 16.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/05/2014
Становище относно надзора на платежните системи и системите за сетълмент на ценни книжа (CON/2014/33), Литва, 15.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/05/2014
Препоръка за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕO) № 2532/98 относно правомощията на ЕЦБ да налага санкции  (ЕЦБ/2014/19), OВ C 144, 14.5.2014 г., стр. 2..
14/05/2014
Регламент на ЕЦБ от 16 април 2014 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2157/1999 относно правомощията на ЕЦБ да налага санкции  (ЕЦБ/2014/18), OВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 51..
14/05/2014
Регламент на ЕЦБ от 16 април 2014 година за създаване на рамката за сътрудничество в единния надзорен механизъм между ЕЦБ и националните компетентни органи и с определените на национално равнище органи (Рамков регламент за ЕНМ)  (ЕЦБ/2014/17), OВ L 141, 14.5.2014 г., стр. 1..
05/05/2014
Становище относно някои банкноти и монети, които престават да бъдат законно платежно средство (CON/2014/32), Швеция, 5.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/05/2014
Становище относно разрешаването на кризи на финансовите пазари (CON/2014/31), Финландия, 2.5.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/04/2014
Становище относно публични финанси (CON/2014/30), Литва, 30.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/04/2014
Становище относно правната рамка за рекапитализацията на кредитните институции в Гърция чрез Гръцкия фонд за финансова стабилност (CON/2014/29), Гърция, 29.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/04/2014
Препоръка на ЕЦБ от 17 април 2014 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (ЕЦБ/2014/20), OВ C 122, 25.4.2014 г., стр. 1..
22/04/2014
Становище относно наблюдение на използването на кредитни рейтинги от участници на пазара (CON/2014/28), Литва, 22.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/04/2014
Становище относно операторите на обмен на валута (CON/2014/27), Литва, 16.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2014
Становище относно предложение за регламент относно индекси, използвани като референтни показатели за целите на финансови инструменти и финансови договори (CON/2014/2), OВ C 113, 15.4.2014 г., стр. 1..Допълнителна информация
14/04/2014
Становище относно операции, свързани с държавни ценни книжа (CON/2014/26), Румъния, 14.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Становище относно независимостта на Banka Slovenije (CON/2014/25), Словения, 11.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
11/04/2014
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за установяването на еднообразни правила и еднообразна процедура за преобразуването на кредитни институции и някои инвестиционни посредници в рамките на Единния механизъм за преобразуване и Единния фонд за преобразуване на банки, и за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 на Европейския парламент и на Съвета (CON/2013/76), OВ C 109, 11.4.2014 г., стр. 2..Допълнителна информация
08/04/2014
Препоръка на ЕЦБ от 24 февруари 2014 година относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2014/7), OВ C 103, 8.4.2014 г., стр. 1..
08/04/2014
Решение на ЕЦБ от 24 февруари 2014 година относно организирането на подготвителни мерки за събирането на подробни данни за кредити от Европейската система на централните банки (ЕЦБ/2014/6), OВ L 104, 8.4.2014 г., стр. 72..
02/04/2014
Становище относно управление на кризи (CON/2014/24), Литва, 2.4.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/03/2014
Решение на ЕЦБ от 22 януари 2014 г. за изменение на Решение ЕЦБ/2004/2 от 19 февруари 2004 г. за приемане на Процедурния правилник на ЕЦБ  (ЕЦБ/2014/1), OВ L 95, 29.3.2014 г., стр. 56..
27/03/2014
Препоръка на ЕЦБ от 27 март 2014 г. относно общите правила и минималните стандарти за защита на поверителността на статистическата информация, събирана от ЕЦБ, подпомагана от националните централни банки (ЕЦБ/2014/14), OВ C 186, 27.3.2014 г., стр. 1..
27/03/2014
Становище относно оценката на кредитния риск и риска на държавата на банкови групи (CON/2014/23), Австрия, 27.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/03/2014
Становище относно правилата за конфликт на интереси за висши служители на Banco de España (CON/2014/22), Испания, 20.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2014
Становище относно предложение за регламент относно отлагане на датата за преминаване към ЕЗПЕ (CON/2014/3), OВ C 80, 19.3.2014 г., стр. 1..Допълнителна информация
18/03/2014
Становище относно финансов надзор, макропруденциален надзор и надзор върху платежни системи (CON/2014/21), Естония, 18.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/03/2014
Становище относно надзора на кредитни преводи и директни дебити в евро (CON/2014/20), Румъния, 10.3.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
08/03/2014
РЕШЕНИЕ НА ЕЦБ от 4 февруари 2014 година за идентифицирането на кредитните институции, които подлежат на цялостна оценка (ЕЦБ/2014/3), OВ L 69, 8.3.2014 г., стр. 107..
04/03/2014
Насоки на ЕЦБ от 28 ноември 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2008/5 относно управлението на чуждестранните резервни активи на ЕЦБ от националните централни банки и правната документация за операции с такива активи  (ЕЦБ/2013/45), OВ L 57, 4.3.2014 г., стр. 23..
27/02/2014
Решение на ЕЦБ относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали и за изменение на Решение ЕЦБ/2008/3  (ЕЦБ/2013/54), OВ L 57, 27.2.2014 г., стр. 29..Допълнителна информация
21/02/2014
Становище относно промени в управлението на Banca d’Italia (CON/2014/19), Италия, 21.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/02/2014
Становище относно несъответствието между матуритетните и валутните позиции на кредитните институции (CON/2014/15), Унгария, 24.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/02/2014
Препоръка на ЕЦБ от 23 януари 2014 година за изменение на Препоръка ЕЦБ/2011/24 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика (ЕЦБ/2014/2), OВ C 51, 22.2.2014 г., стр. 1..
22/02/2014
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции (CON/2013/77), OВ C 51, 22.2.2014 г., стр. 3..Допълнителна информация
18/02/2014
Становище относно пруденциалния надзор на макроравнище върху финансова система (CON/2014/18), Полша, 18.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
14/02/2014
Становище относно статута и надзора на кредитни институции (CON/2014/17), Белгия, 14.2.2014.
13/02/2014
Становище относно макропруденциалния мандат и инструменти на NBB (CON/2014/16), Белгия, 13.2.2014.
12/02/2014
Становище относно въвеждането на еврото в Литва (CON/2014/14), Литва, 12.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2014
Становище относно сметки за безналични ценни книжа, деноминирани в чуждестранна валута (CON/2014/13), Белгия, 12.2.2014.
10/02/2014
Становище относно намаляването на законоустановеното възнаграждение на висши държавни служители в публичния и частично публичния сектор (CON/2014/12), Нидерландия, 10.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/02/2014
Становище относно предаване на данни, необходими за определяне на паричната политика (CON/2014/11), Полша, 7.2.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2014
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 2002/65/ЕО, 2013/36/ЕС и 2009/110/ЕО и за отмяна на Директива 2007/64/ЕО (CON/2014/9), 5.2.2014.Допълнителна информация
05/02/2014
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно обменните такси за платежни операции, свързани с карти (CON/2014/10), OВ C 193, 5.2.2014 г., стр. 2..Допълнителна информация
04/02/2014
Решение на ЕЦБ от 27 декември 2013 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/21 относно годишните отчети на ЕЦБ (ЕЦБ/2013/52), OВ L 33, 4.2.2014 г., стр. 7..
01/02/2014
Насоки на ЕЦБ от 18 декември 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2004/18 за възлагане на поръчка за евробанкноти (ЕЦБ/2013/49), OВ L 32, 1.2.2014 г., стр. 36..
31/01/2014
Становище относно Magyar Nemzeti Bank (CON/2014/8), Унгария, 31.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
28/01/2014
Становище относно възнаграждения за държавни служители по време на отпуск по болест (CON/2014/7), Ирландия, 28.1.2014.
23/01/2014
Становище относно закръгляването на плащания, деноминирани в евро (CON/2014/6), Белгия, 23.1.2014.
21/01/2014
Решение на ЕЦБ от 31 декември 2013 година относно внасянето на капитал, прехвърлянето на чуждестранни резервни активи и вноската за резервите и провизиите на ЕЦБ от страна на Latvijas banka (ЕЦБ/2013/53), OВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 65..
21/01/2014
Отменено: Решение на ЕЦБ от 30 август 2013 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки извън еврозоната (ЕЦБ/2013/31), OВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 63..
21/01/2014
Отменено: Решение на ЕЦБ от 29 август 2013 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал (ЕЦБ/2013/29), OВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 55..
21/01/2014
Отменено: Решение на ЕЦБ от 29 август 2013 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ  (ЕЦБ/2013/28), OВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 53..
21/01/2014
Решение на ЕЦБ от 29 август 2013 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти (ЕЦБ/2013/27), OВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 51..
21/01/2014
Отменено: Решение на ЕЦБ от 29 август 2013 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на ЕЦБ и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи  (ЕЦБ/2013/26), OВ L 16, 21.1.2014 г., стр. 47..
17/01/2014
Становище относно ограничения за извършване на плащания в брой (CON/2014/4), Литва, 17.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/01/2014
Споразумение от 6 декември 2013 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните централни банки на държавите членки извън еврозоната за определяне на процедурата за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз OВ C 17, 21.1.2014 г., стр. 1..
21/01/2014
Споразумение от 31 декември 2013 година между Latvijas banka и ЕЦБ относно вземането, записано от ЕЦБ в полза на Latvijas banka на основание член 30.3 от Устава на Европейската система на централните банки и на ЕЦБ OВ C 17, 21.1.2014 г., стр. 5..
20/01/2014
Становище относно публичен достъп до информация за финансовото състояние на длъжностни лица (CON/2014/5), Словения, 20.1.2014.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2014
Препоръка на ЕЦБ от 28 ноември 2013 година относно статистика на плащанията (ЕЦБ/2013/44), OВ C 5, 9.1.2014 г., стр. 1..
08/01/2014
Решение относно преходните разпоредби за прилагане на изискването за минимални резерви от страна на ЕЦБ след въвеждане на еврото в Латвия  (ЕЦБ/2013/41), OВ L 3, 8.1.2014 г., стр. 9..
07/01/2014
Насоки на ЕЦБ от 25 юли 2013 година относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки (преработен текст) (ЕЦБ/2013/24), OВ L 2, 7.1.2014 г., стр. 34..Допълнителна информация
07/01/2014
Насоки на ЕЦБ от 25 юли 2013 година относно държавната финансова статистика (преработен текст) (ЕЦБ/2013/23), OВ L 57, 7.1.2014 г., стр. 12..Допълнителна информация