Menu

EBC/2014/32

  1. Decyzja EBC z dnia 9 lipca 2014 r. uchylająca decyzję EBC/2013/22 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską oraz decyzję EBC/2013/36 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2014/32), 18.7.2014.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską  (EBC/2013/22), Dz.U. L 195 z 18.7.2013, str. 27.
    2. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2013/36), Dz.U. L 301 z 12.11.2013, str. 13.