ЕЦБ/2014/32

  1. Решение на ЕЦБ от 9 юли 2014 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/22 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър и на Решение ЕЦБ/2013/36 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2014/32), 18.7.2014.

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 5 юли 2013 година относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър (ЕЦБ/2013/22), OВ L 195, 18.7.2013 г., стр. 27..
    2. Отменено: Решение на ЕЦБ от 26 септември 2013 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2013/36), OВ L 301, 12.11.2013 г., стр. 13..