ЕЦБ/2014/31

  1. Насоки на ЕЦБ от 9 юли 2014 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (преработен текст) (ЕЦБ/2014/31), 18.7.2014.

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Насоки на ЕЦБ от 20 март 2013 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ЕЦБ/2013/4) (ЕЦБ/2013/4), OВ L 95, 5.4.2013 г., стр. 23..
    2. Насоки на ЕЦБ от 12 март 2014 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2013/4 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ЕЦБ/2014/12), OВ L 166, 5.6.2014 г., стр. 42..