Menu

EBC/2014/13

  1. Zalecenie w sprawie rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2533/98 dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (EBC/2014/13)  (EBC/2014/13), Dz.U. C 188 z 20.6.2014, str. 1.

      Dodatkowe informacje

       
      Rozporządzenie Rady (WE) nr 2533/98 z dnia 23 listopada 1998 r. dotyczące zbierania informacji statystycznych przez Europejski Bank Centralny (wersja skonsolidowana)