ECB/2014/13

  1. Rekomendacija dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl ECB renkamos statistinės informacijos (ECB/2014/13) (ECB/2014/13), OL C 188, 2014 6 20, p. 1.

      Papildoma informacija

       
      1998 m. lapkričio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2533/98 dėl Europos centrinio banko renkamos statistinės informacijos (suvestinė redakcija)