EKP/2014/13

  1. Soovitus võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2533/98 statistilise teabe kogumise kohta EKP poolt (EKP/2014/13)  (EKP/2014/13), ELT C 188, 20.6.2014, lk 1.

      Täiendav teave

       
      Nõukogu määrus (EÜ) nr 2533/98, 23. november 1998, statistilise teabe kogumise kohta Euroopa Keskpanga poolt (konsolideeritud versioon)