Menu

2013

27/12/2013
Stanovisko k zvýšeniu kapitálu Banca d’Italia (CON/2013/96), Taliansko, 27. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Stanovisko k pohyblivému odmeňovaniu zamestnancov obchodníkov s cennými papiermi (CON/2013/95), Dánsko, 23. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Stanovisko ku krytým dlhopisom (CON/2013/94), Rumunsko, 23. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2013
Stanovisko k registru úverov (CON/2013/93), Lotyšsko, 19. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Stanovisko k obmedzeniu verejných výdavkov, pokiaľ ide o Banca d’Italia (CON/2013/92), Taliansko, 18. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2013
Odporúčanie ECB zo 17. decembra 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banque centrale du Luxembourg (ECB/2013/51), Ú. v. EÚ C 378, 24. 12. 2013, s. 15.
17/12/2013
Stanovisko k spracovaniu a distribúcii bankoviek a ich ochrane pred falšovaním v Maďarsku (CON/2013/89), Maďarsko, 17. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2013
Rozhodnutie ECB zo 6. decembra 2013 o schválení objemu emisie mincí v roku 2014 (ECB/2013/46), Ú. v. EÚ L 349, 21. 12. 2013, s. 109.
18/12/2013
Stanovisko k verejným financiám v Estónsku  (CON/2013/91), Estónsko, 18. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Stanovisko k verejným financiám v Luxembursku (CON/2013/90), Luxembursko, 18. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2013
Nariadenie ECB (EÚ) č. 1409/2013 z 28. novembra 2013 o štatistike platieb  (ECB/2013/43), Ú. v. EÚ L 352, 17. 12. 2013, s. 18.
05/12/2013
Stanovisko k správe orgánu pre finančný dohľad (CON/2013/83), Dánsko, 5. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2013
Stanovisko k právnemu postaveniu aktív Lietuvos bankas a k rozsahu jej verejného auditu (CON/2013/85), Litva, 5. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Stanovisko k rekapitalizácii úverových inštitúcií (CON/2013/87), Portugalsko, 6. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2013
Stanovisko k prudenciálnemu dohľadu nad úverovými inštitúciami a k mackroprudenciálnemu dohľadu (CON/2013/82), Fínsko, 2. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2013
Usmernenie ECB z 26. septembra 2013, ktorým sa mení usmernenie ECB/2012/27 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého zúčtovania platieb v reálnom čase (TARGET2) (ECB/2013/37), Ú. v. EÚ L 332, 12. 12. 2013, s. 82.
09/12/2013
Stanovisko k povinnostiam týkajúcim sa vykazovania údajov na účely podpory plnenia úloh Magyar Nemzeti Bank v oblasti dohľadu (CON/2013/88), Maďarsko, 9. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Stanovisko k platobným prostriedkom a platobným systémom (CON/2013/84), Francúzsko, 6. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2013
Stanovisko k opatreniam na posilnenie stability bánk (CON/2013/86), Slovinsko, 9. 12. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2013
Stanovisko k udeľovaniu povolení pre družstevné úverové inštitúcie, ich regulácii a dohľadu nad nimi (CON/2013/81), Cyprus, 26. 11. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2013
Stanovisko k stabilizačným opatreniam a k fondu poistenia vkladov (CON/2013/80), Rumunsko, 25. 11. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2013
Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom a Európskou centrálnou bankou o praktických postupoch uplatňovania demokratickej zodpovednosti a vykonávania dohľadu nad plnením úloh, ktorými bola poverená ECB v rámci jednotného mechanizmu dohľadu Ú. v. EÚ L 320, 30. 11. 2013, s. 2.
22/11/2013
Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy pre úverové inštitúcie (CON/2013/79), Litva, 22. 11. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2013
Stanovisko k zmenám rozhodovacích právomocí v Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cyprus, 22. 11. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2013
Odporúčanie ECB z 15. novembra 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi Latvijas Banka (ECB/2013/42), Ú. v. EÚ C 342, 15. 11. 2013, s. 1.
12/11/2013
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 26. septembra 2013 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2013/36), Ú. v. EÚ L 301, 12. 11. 2013, s. 13.
12/11/2013
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 26. septembra 2013 o dodatočných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2013/35), Ú. v. EÚ L 301, 12. 11. 2013, s. 6.
05/11/2013
Stanovisko k finančnej reštrukturalizácii obchodných spoločností  (CON/2013/75), Slovinsko, 5. 11. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2013
Nariadenie ECB (EÚ) č. 1075/2013 Z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami (prepracované znenie)  (ECB/2013/40), Ú. v. EÚ L 297, 7. 11. 2013, s. 107.Dodatočné informácie
07/11/2013
Nariadenie ECB (EÚ) č. 1074/2013 z 18. októbra 2013 o požiadavkách na štatistické vykazovanie pre poštové žírové inštitúcie, ktoré prijímajú vklady od nepeňažných finančných inštitúcií, ktoré sú rezidentmi eurozóny (prepracované znenie)  (ECB/2013/39), Ú. v. EÚ L 297, 7. 11. 2013, s. 94.Dodatočné informácie
07/11/2013
Nariadenie ECB (EÚ) č. 1073/2013 z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (prepracované znenie)  (ECB/2013/38), Ú. v. EÚ L 297, 7. 11. 2013, s. 73.Dodatočné informácie
07/11/2013
Nariadenie ECB (EÚ) č. 1072/2013 z 24. septembra 2013, ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných peňažnými finančnými inštitúciami (prepracované znenie) (ECB/2013/34), Ú. v. EÚ L 297, 7. 11. 2013, s. 51.Dodatočné informácie
07/11/2013
Nariadenie ECB (EÚ) č. 1071/2013 z 24. septembra 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (ECB/2013/33), Ú. v. EÚ L 297, 7. 11. 2013, s. 1.Dodatočné informácie
29/10/2013
Stanovisko k prenosu správy štátneho majetku na Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Rumunsko, 29. 10. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2013
Stanovisko k opatreniam na reorganizáciu bánk (CON/2013/73), Slovinsko, 15. 10. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2013
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o poskytovaní a kvalite štatistík pre postup pri makroekonomickej nerovnováhe  (CON/2013/72), Ú. v. EÚ C 14, 16. 10. 2013, s. 5.Dodatočné informácie
07/10/2013
Stanovisko k integrovanému rámcu pre dohľad v Maďarsku (CON/2013/71), Maďarsko, 7. 10. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2013
Usmernenie ECB z 30. júla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2011/23 o požiadavkách ECB na štatistické vykazovanie v oblasti externej štatistiky  (ECB/2013/25), Ú. v. EÚ L 247, 18. 9. 2013, s. 38.
18/09/2013
Stanovisko k zriadeniu Rady pre finančnú stabilitu a k makroprudenciálnemu mandátu vnútroštátnych orgánov  (CON/2013/70), Slovinsko, 18. 9. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2013
Odporúčanie ECB z 2. septembra 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi Banco de España (ECB/2013/32), Ú. v. EÚ C 264, 13. 9. 2013, s. 1.
13/09/2013
Stanovisko k zmenám a doplneniam zákona o Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13. 9. 2013.
29/08/2013
Stanovisko k novej štatistickej úlohe Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2013/68), Belgicko, 29. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/08/2013
Stanovisko k makroprudenciálnemu mandátu Banco de Portugal  (CON/2013/66), Portugalsko, 27. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2013
Stanovisko k manipulácii s eurobankovkami a euromincami a k ich opätovnému vráteniu do obehu (CON/2013/65), Lotyšsko, 21. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/2013
Stanovisko k zásadám a postupom pre výmenu bankoviek a mincí (CON/2013/64), Poľsko, 20. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Stanovisko k úverovým jednotám (CON/2013/63), Litva, 19. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Stanovisko k poskytovaniu platobných služieb subjektom verejnej správy napojeným na rozpočet zo strany Banka Slovenije (CON/2013/62), Slovinsko, 19. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2013
Stanovisko k autonómii Banco de España v personálnych záležitostiach a k skončeniu funkčného obdobia guvernéra (CON/2013/61), Španielsko, 16. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Stanovisko k opatreniam na posilnenie stability bánk (CON/2013/67), Slovinsko, 13. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Stanovisko k poskytnutiu kolaterálu Danmarks Nationalbank prostredníctvom automatickej kolateralizácie (CON/2013/60), Dánsko, 13. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2013
Stanovisko k mimoburzovým derivátom, centrálnym protistranám a archívom obchodných údajov (CON/2013/59), Belgicko, 12. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/08/2013
Stanovisko k registru účtovných závierok (CON/2013/58), Slovensko, 7. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
06/08/2013
Stanovisko k osobitnej likvidácii úverových inštitúcií (CON/2013/57), Grécko, 6. 8. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Stanovisko k novému integrovanému rámcu dohľadu v Maďarsku (CON/2013/56), Maďarsko, 26. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Stanovisko k opatreniam na podporu poskytovania dlhodobých úverov (CON/2013/55), Belgicko, 26. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
24/07/2013
Stanovisko k makroprudenciálnemu dohľadu nad vnútroštátnym finančným systémom (CON/2013/54), Cyprus, 24. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2013
Stanovisko k finančnej nezávislosti Sveriges riksbank  (CON/2013/53), Švédsko, 24. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Stanovisko k sporiteľniam a bankovým nadáciám (CON/2013/52), Španielsko, 23. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Stanovisko k dohľadu nad družstevnými úverovými inštitúciami  (CON/2013/51), Cyprus, 23. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2013
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 5. júla 2013 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika, alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu  (ECB/2013/22), Ú. v. EÚ L 195, 18. 7. 2013, s. 27.
18/07/2013
Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 974/98, pokiaľ ide o zavedenie eura v Lotyšsku a k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2866/98, pokiaľ ide o prevodný kurz eura pre Lotyšsko  (CON/2013/48), Ú. v. EÚ C 204, 18. 7. 2013, s. 1.Dodatočné informácie
13/07/2013
Rozhodnutie ECB z 28. júna 2013, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2013/13 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu  (ECB/2013/21), Ú. v. EÚ L 192, 13. 7. 2013, s. 75.Dodatočné informácie
12/07/2013
Stanovisko k stabilizačným opatreniam (CON/2013/50), Rumunsko, 12. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2013
Stanovisko k pobočkám úverových inštitúcií mimo EHP (CON/2013/49), Írsko, 9. 7. 2013.
06/07/2013
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 21. júna 2013 o splatení základného imania ECB národnými centrálnymi bankami mimo eurozóny  (ECB/2013/20), Ú. v. EÚ L 187, 6. 7. 2013, s. 25.
06/07/2013
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 21. júna 2013 o podmienkach prevodov podielov na základnom imaní ECB medzi národnými centrálnymi bankami a úpravy splateného základného imania  (ECB/2013/18), Ú. v. EÚ L 187, 6. 7. 2013, s. 17.
06/07/2013
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 21. júna 2013 o percentuálnych podieloch národných centrálnych bánk v kľúči na upisovanie základného imania ECB (ECB/2013/17), Ú. v. EÚ L 187, 6. 7. 2013, s. 15.
06/07/2013
Rozhodnutie ECB z 21. júna 2013, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/29 o vydávaní eurobankoviek (ECB/2013/16), Ú. v. EÚ L 187, 6. 7. 2013, s. 13.
06/07/2013
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 21. júna 2013 o opatreniach potrebných na príspevok na akumulovanú hodnotu vlastného imania ECB a na úpravu pohľadávok národných centrálnych bánk, ktoré zodpovedajú prevedeným devízovým rezervám  (ECB/2013/15), Ú. v. EÚ L 187, 6. 7. 2013, s. 9.
03/07/2013
Stanovisko k požiadavkám na povinné minimálne rezervy v súvislosti so zavedením eura (CON/2013/47), Lotyšsko, 3. 7. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/06/2013
Dohoda z 21. júna 2013 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov, ktorých menou nie je euro, ktorou sa mení a dopĺňa Dohoda zo 16. marca 2006 medzi Európskou centrálnou bankou a národnými centrálnymi bankami členských štátov nepatriacich do eurozóny o prevádzkových postupoch pre mechanizmus výmenných kurzov v tretej etape hospodárskej a menovej únie Ú. v. EÚ C 187, 29. 6. 2013, s. 1.
28/06/2013
Stanovisko k reformám platov a dôchodkov (CON/2013/46), Írsko, 28. 6. 2013.
26/06/2013
Stanovisko k makroprudenciálnemu mandátu Lietuvos bankas (CON/2013/45), Litva, 26. 6. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2013
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o trestnoprávnej ochrane eura a ostatných mien proti falšovaniu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2000/383/SVV (CON/2013/37), Ú. v. EÚ C 179, 25. 6. 2013, s. 9.Dodatočné informácie
21/06/2013
Stanovisko k návrhu nariadenia Rady o nominálnych hodnotách a technických špecifikáciách euromincí určených do obehu (CON/2013/35), Ú. v. EÚ C 176, 21. 6. 2013, s. 11.Dodatočné informácie
19/06/2013
Stanovisko k osobitnej dani pre úverové inštitúcie (CON/2013/44), Cyprus, 19. 6. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2013
Stanovisko k zaobchádzaniu s eurobankovkami, ktoré boli znehodnotené zariadeniami na ochranu proti krádeži  (CON/2013/43), Belgicko, 12. 6. 2013.
12/06/2013
Stanovisko k návrhu smernice o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu a k návrhu nariadenia o údajoch, ktoré sprevádzajú prevody finančných prostriedkov (CON/2013/32), Ú. v. EÚ C 166, 12. 6. 2013, s. 2.Dodatočné informácie
10/06/2013
Stanovisko k plánom ozdravenia a riešenia krízových situácií (CON/2013/42), Belgicko, 10. 6. 2013.
05/06/2013
Stanovisko ku zmenám v riadení Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cyprus, 5. 6. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Stanovisko k novým úlohám Magyar Nemzeti Bank v oblasti dohľadu (CON/2013/40), Maďarsko, 3. 6. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Stanovisko k makroprudenciálnemu dohľadu nad vnútroštátnym finančným systémom (CON/2013/39), Rumunsko, 3. 6. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2013
Stanovisko k helénskemu Fondu finančnej stability (CON/2013/38), Grécko, 29. 5. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Usmernenie ECB z 15. mája 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2006/4 o poskytovaní služieb v oblasti správy rezerv v eurách prostredníctvom Eurosystému centrálnym bankám a krajinám nachádzajúcim sa mimo eurozóny a medzinárodným organizáciám (ECB/2013/14), Ú. v. EÚ L 138, 24. 5. 2013, s. 19.
24/05/2013
Stanovisko k postaveniu úverových inštitúcií a vytvoreniu spoločností poskytujúcich financovanie (CON/2013/36), Francúzsko, 24. 5. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Usmernenie ECB/2006/4. Neoficiálne konsolidované znenie vypracované Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie  24. 5. 2013.
23/05/2013
Stanovisko k úpravám dlhov predlžených fyzických osôb (CON/2013/34), Grécko, 23. 5. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2013
Stanovisko k ochrane dlžníka zo zmluvy o hypotekárnom úvere (CON/2013/33), Španielsko, 22. 5. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2013
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 2. mája 2013 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika, alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu (ECB/2013/13), Ú. v. EÚ L 133, 17. 5. 2013, s. 26.
07/05/2013
Stanovisko k posilneniu inštitucionálnej úlohy a nezávislosti Banca Naţională a României (CON/2013/31), Rumunsko, 7. 5. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2013
Usmernenie ECB z 22. marca 2013 o štatistike držby cenných papierov  (ECB/2013/7), Ú. v. EÚ L 125, 7. 5. 2013, s. 17.
03/05/2013
Odporúčanie ECB z 26. apríla 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi Suomen Pankki (ECB/2013/12), Ú. v. EÚ C 126, 3. 5. 2013, s. 1.
30/04/2013
Usmernenie ECB z 19. apríla 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2003/5 o uplatnení opatrení proti neoprávneným reprodukciám eurobankoviek a o výmene a stiahnutí eurobankoviek  (ECB/2013/11), Ú. v. EÚ L 118, 30. 4. 2013, s. 43.
30/04/2013
Rozhodnutie ECB z 19. apríla 2013 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu  (ECB/2013/10), Ú. v. EÚ L 118, 30. 4. 2013, s. 37.Dodatočné informácie
30/04/2013
Stanovisko k makroprudenciálnej politike (CON/2013/30), Malta, 30. 4. 2013.
27/04/2013
Odporúčanie ECB z 19. apríla 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi ECB (ECB/2013/9), Ú. v. EÚ C 122, 27. 4. 2013, s. 1.
26/04/2013
Stanovisko k registru spotrebiteľských úverov (CON/2013/29), Francúzsko, 26. 4. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2013
Odporúčanie ECB zo 17. apríla 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi Oesterreichische Nationalbank (ECB/2013/8), Ú. v. EÚ C 115, 23. 4. 2013, s. 1.
19/04/2013
Stanovisko k ochrane pred rizikami a k oddeleniu podnikania bánk (CON/2013/28), Nemecko, 19. 4. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2013
Stanovisko k rámcu pre štátne záruky a k štátnym zárukám pre Dexia SA a Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Belgicko, 15. 4. 2013.
11/04/2013
Stanovisko ku krízovému plánovaniu a včasnému zásahu vo vzťahu k úverovým inštitúciám (CON/2013/26), Rakúsko, 11. 4. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/04/2013
Stanovisko k Fondu ochrany vkladov (CON/2013/25), Španielsko, 10. 4. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2013
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 20. marca 2013 o pravidlách používania vlastných nekrytých bankových dlhopisov so štátnou zárukou ako zábezpeky v operáciách menovej politiky Eurosystému (ECB/2013/6), Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2013, s. 22.
05/04/2013
Rozhodnutie ECB z 20. marca 2013, ktorým sa zrušujú rozhodnutia ECB/2011/4 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných írskou vládou, ECB/2011/10 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo garantovaných portugalskou vládou, ECB/2012/32 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov vydaných alebo plne garantovaných Helénskou republikou a ECB/2012/34 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti zábezpeky denominovanej v cudzej mene (ECB/2013/5), Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2013, s. 21.Dodatočné informácie
05/04/2013
Už nie je účinné: Usmernenie ECB z 20. marca 2013 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2007/9 (ECB/2013/4)  (ECB/2013/4), Ú. v. EÚ L 95, 5. 4. 2013, s. 23.
05/04/2013
Stanovisko k opatreniam týkajúcim sa finančnej zábezpeky (CON/2013/24), Malta, 5. 4. 2013.
04/04/2013
Stanovisko k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2009/65/ES o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP), pokiaľ ide o funkcie depozitára, politiky odmeňovania a sankcie (CON/2013/4), Ú. v. EÚ C 96, 4. 4. 2013, s. 18.
04/04/2013
Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa zavádza systém finančnej pomoci členským štátom, ktorých menou nie je euro (CON/2013/2), Ú. v. EÚ C 96, 4. 4. 2013, s. 11.Dodatočné informácie
02/04/2013
Stanovisko k osobitným hypotekárnym obchodom  (CON/2013/23), Slovensko, 2. 4. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatočné informácie
25/03/2013
Stanovisko k vykazovaniu platobnej bilancie (CON/2013/22), Rakúsko, 25. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2013
Stanovisko k opatreniam na posilnenie stability bánk (CON/2013/21), Slovinsko, 22. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Stanovisko ku vkladovým účtom v úverových inštitúciách, s ktorými sa dlhodobo nedisponuje (CON/2013/20), Grécko, 19. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Stanovisko k rekapitalizácii úverových inštitúcií (CON/2013/19), Portugalsko, 19. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2013
Stanovisko k obmedzeniu platieb v hotovosti (CON/2013/18), Belgicko, 18. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/03/2013
Rozhodnutie ECB z 11. januára 2013, ktorým sa ustanovuje rámec pre infraštruktúru verejných kľúčov Európskeho systému centrálnych bánk (ECB/2013/1), Ú. v. EÚ L 74, 16. 3. 2013, s. 30.
13/03/2013
Stanovisko k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2214/96 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (HICP): prenos a rozširovanie podindexov HICP, pokiaľ ide o tvorbu harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien pri stálych daňových sadzbách a k návrhu nariadenia Komisie, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia Rady (ES) č. 2494/95 o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien, pokiaľ ide o stanovenie indexov cien bývania vo vlastnom obydlí (CON/2012/77), Ú. v. EÚ C 73, 13. 3. 2013, s. 5.
12/03/2013
Stanovisko k rekapitalizácii úverových inštitúcií (CON/2013/17), Grécko, 12. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2013
Stanovisko k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o dokumentoch s kľúčovými informáciami pre investičné produkty  (CON/2012/103), Ú. v. EÚ C 70, 9. 3. 2013, s. 2.Dodatočné informácie
04/03/2013
Stanovisko k príspevkom Oesterreichische Nationalbank na program zníženia chudoby a rastu Medzinárodného menového fondu a k dvojstrannej dohode o úvere medzi Medzinárodným menovým fondom a Oesterreichische Nationalbank  (CON/2013/16), Rakúsko, 4. 3. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/03/2013
Stanovisko k rôznym návrhom regulačných a vykonávacích technických noriem, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy predložil Komisii na prijatie formou delegovaných a vykonávacích nariadení Komisie, ktorými sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 o mimoburzových derivátoch, centrálnych protistranách a archívoch obchodných údajov  (CON/2012/95), Ú. v. EÚ C 60, 1. 3. 2013, s. 1.
20/02/2013
Stanovisko k rozdeľovaniu zisku Bank of Greece  (CON/2013/15), Grécko, 20. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2013
Stanovisko k rámcu pre dohľad nad finančným trhom (CON/2013/14), Poľsko, 20. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/02/2013
Stanovisko k návrhu delegovaného nariadenia Komisie, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ, pokiaľ ide o výnimky, všeobecné podmienky výkonu činnosti, depozitárov, pákový efekt, transparentnosť a dohľad (CON/2012/42), Ú. v. EÚ C 47, 19. 2. 2013, s. 1.
18/02/2013
Stanovisko k zmene výpočtu ročného príspevku na účely finančnej stability (CON/2013/13), Belgicko, 18. 2. 2013.
12/02/2013
Stanovisko k prijímaniu vkladov a riadeniu účtov cenných papierov zo strany štátnej pokladnice (CON/2013/12), Maďarsko, 12. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2013
Stanovisko k návrhu smernice, ktorou sa stanovuje rámec pre ozdravenie a riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a investičných spoločností  (CON/2012/99), Ú. v. EÚ C 39, 12. 2. 2013, s. 1.Dodatočné informácie
09/02/2013
Odporúčanie ECB zo 4. februára 2013 Rade Európskej únie o externom audítorovi Central Bank of Cyprus (ECB/2013/3), Ú. v. EÚ C 37, 9. 2. 2013, s. 1.
08/02/2013
Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti v kontexte výplaty miezd (CON/2013/11), Fínsko, 8. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2013
Usmernenie ECB z 23. januára 2013, ktorým sa mení a dopĺňa usmernenie ECB/2012/18 o dodatočných dočasných opatreniach týkajúcich sa refinančných operácií Eurosystému a akceptovateľnosti zábezpeky (ECB/2013/2) (ECB/2013/2), Ú. v. EÚ L 34, 5. 2. 2013, s. 18.
01/02/2013
Stanovisko k obmedzeniam platieb v hotovosti (CON/2013/9), Dánsko, 1. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Stanovisko k štátnej záruke za určité záväzky dcérskych spoločností Dexia SA (CON/2013/8), Francúzsko, 1. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Stanovisko k rámcu pre riešenie krízových situácií úverových a iných inštitúcií (CON/2013/10), Cyprus, 1. 2. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Stanovisko k návrhu nariadenia Rady, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami a k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) (CON/2012/96), Ú. v. EÚ C 30, 1. 2. 2013, s. 6.Dodatočné informácie
30/01/2013
Usmernenie ECB z 5. decembra 2012 o Transeurópskom automatizovanom expresnom systéme hrubého vyrovnania platieb v reálnom čase (TARGET2) (prepracované znenie) (ECB/2012/27), Ú. v. EÚ L 30, 30. 1. 2013, s. 1.Dodatočné informácie
30/01/2013
Stanovisko k úhradám a inkasám (CON/2013/7), Taliansko, 30. 1. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2013
Stanovisko k novým právomociam udeleným Banca Naţională a României, ktoré sa týkajú štátnych dlhopisov a štátnych swapov na úverové zlyhanie  (CON/2013/6), Rumunsko, 29. 1. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2013
Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 19. decembra 2012 o dočasných zmenách pravidiel týkajúcich sa akceptovateľnosti zábezpeky denominovanej v cudzej mene (ECB/2012/34), Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2013, s. 22.
17/01/2013
Rozhodnutie ECB z 19. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2010/24 o dočasnom rozdeľovaní príjmu ECB z eurobankoviek v obehu a z nákupu cenných papierov v rámci programu pre trhy s cennými papiermi (ECB/2012/33), Ú. v. EÚ L 13, 17. 1. 2013, s. 12.
17/01/2013
Rozhodnutie ECB z 11. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2007/7 o podmienkach TARGET2-ECB (ECB/2012/31), Ú. v. EÚ L 13, 17. 1. 2013, s. 8.
15/01/2013
Rozhodnutie ECB zo 7. decembra 2012, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie ECB/2009/4 o výnimkách, ktoré sa môžu udeliť podľa nariadenia (ES) č. 958/2007 o štatistike aktív a pasív investičných fondov (ECB/2007/8)  (ECB/2012/28), Ú. v. EÚ L 9, 15. 1. 2013, s. 11.
14/01/2013
Stanovisko k úverovým družstvám (CON/2013/5), Poľsko, 14. 1. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2013
Stanovisko k včasným zásahom, k reštrukturalizácii a riešeniu krízových situácií úverových inštitúcií (CON/2013/3), Španielsko, 9. 1. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2013
Stanovisko k rámcu pre dohľad nad finančným trhom (CON/2013/1), Poľsko, 4. 1. 2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language