2013

27/12/2013
Opinia w sprawie podwyższenia kapitału Banca d’Italia (CON/2013/96), Włochy, 27.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Opinia w sprawie zmiennego wynagrodzenia pracowników firm zajmujących się obrotem papierami wartościowymi (CON/2013/95), Dania, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Opinia w sprawie zabezpieczonych obligacji (CON/2013/94), Rumunia, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2013
Opinia w sprawie rejestru kredytowego (CON/2013/93), Łotwa, 19.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Opinia w sprawie ograniczenia wydatków publicznych związanych z Banca d’Italia (CON/2013/92), Włochy, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2013
Zalecenie EBC z dnia 17 grudnia 2013 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banque centrale du Luxembourg (EBC/2013/51), Dz.U. C 378 z 24.12.2013, str. 15.
17/12/2013
Opinia w sprawie przetwarzania i dystrybucji banknotów oraz ich ochrony przed fałszowaniem na Węgrzech (CON/2013/89), Węgry, 17.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2013
Decyzja EBC z dnia 6 grudnia 2013 r. dotycząca zatwierdzenia wielkości emisji monet euro w 2014 r. (EBC/2013/46), Dz.U. L 349 z 21.12.2013, str. 109.
18/12/2013
Opinia w sprawie finansów publicznych Estonii (CON/2013/91), Estonia, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Opinia w sprawie finansów publicznych Luksemburga (CON/2013/90), Luksemburg, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2013
Rozporządzenie EBC (EU) nr 1409/2013 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie statystyki płatności (EBC/2013/43)  (EBC/2013/43), Dz.U. L 352 z 17.12.2013, str. 18.
05/12/2013
Opinia w sprawie struktury zarządzania duńskiego organu nadzoru finansowego (CON/2013/83), Dania, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2013
Opinia w sprawie statusu prawnego aktywów Lietuvos bankas oraz zakresu dotyczącej go kontroli publicznej (CON/2013/85), Litwa, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Opinia w sprawie rekapitalizacji instytucji kredytowych (CON/2013/87), Portugalia, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2013
Opinia w sprawie nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i nadzoru makroostrożnościowego (CON/2013/82), Finlandia, 2.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2013
Wytyczne EBC z dnia 26 września 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/27 w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (EBC/2013/37), Dz.U. L 332 z 12.12.2013, str. 82.
09/12/2013
Opinia w sprawie obowiązków sprawozdawczych wspierających wykonywanie przez Magyar Nemzeti Bank zadań nadzorczych (CON/2013/88), Węgry, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Opinia w sprawie środków płatniczych i systemów płatności (CON/2013/84), Francja, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2013
Opinia w sprawie środków zmierzających do wzmocnienia stabilności banków (CON/2013/86), Słowenia, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2013
Opinia w sprawie licencjonowania i regulacji spółdzielczych instytucji kredytowych oraz nadzoru nad tymi instytucjami (CON/2013/81), Cypr, 26.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2013
Opinia w sprawie środków stabilizujących oraz funduszu gwarantowania depozytów (CON/2013/80), Rumunia, 25.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2013
Porozumienie międzyinstytucjonalne między Parlamentem Europejskim a Europejskim Bankiem Centralnym w sprawie praktycznych zasad egzekwowania demokratycznej odpowiedzialności i sprawowania nadzoru nad wykonywaniem zadań powierzonych EBC w ramach jednolitego mechanizmu nadzorczego Dz.U. L 320 z 30.11.2013, str. 2.
22/11/2013
Opinia w sprawie wymogów w zakresie rezerwy obowiązkowej dotyczących instytucji kredytowych (CON/2013/79), Litwa, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2013
Opinia w sprawie zmian kompetencji decyzyjnych organów Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cypr, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2013
Zalecenie EBC z dnia 15 listopada 2013 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Latvijas Banka (EBC/2013/42), Dz.U. C 342 z 15.11.2013, str. 1.
12/11/2013
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2013/36), Dz.U. L 301 z 12.11.2013, str. 13.
12/11/2013
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 26 września 2013 r. w sprawie dodatkowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń  (EBC/2013/35), Dz.U. L 301 z 12.11.2013, str. 6.
05/11/2013
Opinia w sprawie restrukturyzacji finansowej spółek (CON/2013/75), Słowenia, 5.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2013
Rozporządzenie EBC (UE) nr 1075/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (wersja przekształcona)  (EBC/2013/40), Dz.U. L 297 z 7.11.2013, str. 107.Dodatkowe informacje
07/11/2013
Rozporządzenie EBC (UE) nr 1074/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej dotyczących instytucji świadczących żyro pocztowe przyjmujących depozyty od rezydentów strefy euro innych niż monetarne instytucje finansowe (wersja przekształcona)  (EBC/2013/39), Dz.U. L 297 z 7.11.2013, str. 94.Dodatkowe informacje
07/11/2013
Rozporządzenie EBC (UE) nr 1073/2013 z dnia 18 października 2013 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (wersja przekształcona)  (EBC/2013/38), Dz.U. L 297 z 7.11.2013, str. 73.Dodatkowe informacje
07/11/2013
Rozporządzenie EBC (UE) nr 1072/2013 z dnia 24 września 2013 r. w sprawie statystyki stóp procentowych stosowanych przez monetarne instytucje finansowe (wersja przekształcona) (EBC/2013/34), Dz.U. L 297 z 7.11.2013, str. 51.Dodatkowe informacje
07/11/2013
Rozporządzenie EBC (UE) nr 1071/2013 z dnia 24 września 2013 r. dotyczące bilansu sektora monetarnych instytucji finansowych (wersja przekształcona) (EBC/2013/33), Dz.U. L 297 z 7.11.2013, str. 1.Dodatkowe informacje
29/10/2013
Opinia w sprawie przekazania Banca Naţională a României zarządu mieniem państwowym (CON/2013/74), Rumunia, 29.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2013
Opinia w sprawie działań służących reorganizacji banków (CON/2013/73), Słowenia, 15.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2013
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przekazywania i jakości statystyk związanych z procedurą dotyczącą zakłóceń równowagi makroekonomicznej (CON/2013/72), Dz.U. C 14 z 16.10.2013, str. 5.Dodatkowe informacje
07/10/2013
Opinia w sprawie przepisów dotyczących zintegrowanego nadzoru na Węgrzech (CON/2013/71), Węgry, 7.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2013
Wytyczne EBC z dnia 30 lipca 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2011/23 w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej EBC w zakresie statystyki zagranicznej  (EBC/2013/25), Dz.U. L 247 z 18.9.2013, str. 38.
18/09/2013
Opinia w sprawie ustanowienia rady stabilności finansowej oraz mandatu makroostrożnościowego władz krajowych (CON/2013/70), Słowenia, 18.9.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2013
Zalecenie EBC z dnia 2 września 2013 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España (EBC/2013/32), Dz.U. C 264 z 13.9.2013, str. 1.
13/09/2013
Opinia w sprawie zmian w ustawie o Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
29/08/2013
Opinia w sprawie nowych zadań Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique w dziedzinie statystyki  (CON/2013/68), Belgia, 29.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/08/2013
Opinia w sprawie mandatu makroostrożnościowego Banco de Portugal (CON/2013/66), Portugalia, 27.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2013
Opinia w sprawie obsługi oraz powtórnego wprowadzania do obiegu banknotów i monet euro (CON/2013/65), Łotwa, 21.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/2013
Opinia w sprawie zasad i trybu wymiany znaków pieniężnych (CON/2013/64), Polska, 20.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
19/08/2013
Opinia o uniach kredytowych (CON/2013/63), Litwa, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Opinia w sprawie świadczenia przez Banka Slovenije usług płatniczych na rzecz podmiotów sektora finansów publicznych (CON/2013/62), Słowenia, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2013
Opinia w sprawie niezależności Banco de España w zakresie spraw pracowniczych oraz w sprawie zakończenia sprawowania urzędu przez Prezesa (CON/2013/61), Hiszpania, 16.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Opinia w sprawie środków zmierzających do wzmocnienia stabilności banków (CON/2013/67), Słowenia, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Opinia w sprawie automatycznego sposobu ustanawiania zabezpieczeń na rzecz Danmarks Nationalbank (CON/2013/60), Dania, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2013
Opinia w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji (CON/2013/59), Belgia, 12.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/08/2013
Opinia w sprawie rejestru sprawozdań finansowych (CON/2013/58), Słowacja, 7.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2013
Opinia w sprawie specjalnej procedury likwidacyjnej dotyczącej instytucji kredytowych (CON/2013/57), Grecja, 6.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Opinia w sprawie nowych przepisów dotyczących zintegrowanego nadzoru finansowego na Węgrzech (CON/2013/56), Węgry, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Opinia w sprawie środków wspierających udzielanie kredytów długoterminowych (CON/2013/55), Belgia, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
24/07/2013
Opinia w sprawie nadzoru makroostrożnościowego nad krajowym systemem finansowym (CON/2013/54), Cypr, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2013
Opinia w sprawie niezależności finansowej Sveriges Riksbank (CON/2013/53), Szwecja, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Opinia w sprawie kas oszczędnościowych i fundacji bankowych (CON/2013/52), Hiszpania, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Opinia w sprawie nadzoru nad spółdzielczymi kasami kredytowymi (CON/2013/51), Cypr, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2013
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 5 lipca 2013 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską  (EBC/2013/22), Dz.U. L 195 z 18.7.2013, str. 27.
18/07/2013
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 974/98 w odniesieniu do wprowadzenia euro na Łotwie oraz w sprawie projektu rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2866/98 w odniesieniu do kursu wymiany na euro dla Łotwy  (CON/2013/48), Dz.U. C 204 z 18.7.2013, str. 1.Dodatkowe informacje
13/07/2013
Decyzja EBC z dnia 28 czerwca 2013 r. uchylająca decyzję EBC/2013/13 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską  (EBC/2013/21), Dz.U. L 192 z 13.7.2013, str. 75.Dodatkowe informacje
12/07/2013
Opinia w sprawie środków stabilizacyjnych (CON/2013/50), Rumunia, 12.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2013
Opinia w sprawie oddziałów instytucji kredytowych spoza EOG (CON/2013/49), Irlandia, 9.7.2013.
06/07/2013
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie opłacenia kapitału EBC przez krajowe banki centralne spoza strefy euro (EBC/2013/20), Dz.U. L 187 z 6.7.2013, str. 25.
06/07/2013
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 21 czerwca 2013 r. określająca warunki przekazywania udziałów kapitałowych w Europejskim Banku Centralnym pomiędzy krajowymi bankami centralnymi oraz korekty opłaconego kapitału  (EBC/2013/18), Dz.U. L 187 z 6.7.2013, str. 17.
06/07/2013
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie procentowego udziału krajowych banków centralnych w kluczu subskrypcji kapitału EBC (EBC/2013/17), Dz.U. L 187 z 6.7.2013, str. 15.
06/07/2013
Decyzja EBC z dnia 21 czerwca 2013 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/29 w sprawie emisji banknotów euro  (EBC/2013/16), Dz.U. L 187 z 6.7.2013, str. 13.
06/07/2013
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 21 czerwca 2013 r. określająca środki niezbędne do uzupełnienia całkowitej wartości kapitałowej EBC oraz korekty wierzytelności krajowych banków centralnych odpowiadających przekazanym rezerwom walutowym  (EBC/2013/15), Dz.U. L 187 z 6.7.2013, str. 9.
03/07/2013
Opinia w sprawie wymogów dotyczących rezerwy obowiązkowej w związku z wprowadzeniem euro (CON/2013/47), Łotwa, 3.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/06/2013
Porozumienie z dnia 21 czerwca 2013 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich, których walutą nie jest euro zmieniające porozumienie z dnia 16 marca 2006 r. pomiędzy Europejskim Bankiem Centralnym a krajowymi bankami centralnymi państw członkowskich spoza strefy euro określające procedury operacyjne mechanizmu kursów walutowych w trzecim etapie unii gospodarczej i walutowej Dz.U. C 187 z 29.6.2013, str. 1.
28/06/2013
Opinia w sprawie reformy systemu wynagrodzeń i systemu emerytalnego (CON/2013/46), Irlandia, 28.6.2013.
26/06/2013
Opinia w sprawie mandatu makroostrożnościowego Lietuvos bankas  (CON/2013/45), Litwa, 26.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2013
Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ochrony euro i innych walut przed fałszowaniem za pośrednictwem prawa karnego i zastępującej decyzję ramową Rady 2000/383/WSiSW  (CON/2013/37), Dz.U. C 179 z 25.6.2013, str. 9.Dodatkowe informacje
21/06/2013
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady w sprawie nominałów i parametrów technicznych monet euro przeznaczonych do obiegu (CON/2013/35), Dz.U. C 176 z 21.6.2013, str. 11.Dodatkowe informacje
19/06/2013
Opinia w sprawie nałożenia specjalnego podatku na instytucje kredytowe (CON/2013/44), Cypr, 19.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2013
Opinia w sprawie sposobu postępowania z banknotami euro zneutralizowanymi przez urządzenia zabezpieczające przed kradzieżą (CON/2013/43), Belgia, 12.6.2013.
12/06/2013
Opinia dotycząca projektu dyrektywy w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu oraz projektu rozporządzenia w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych (CON/2013/32), Dz.U. C 166 z 12.6.2013, str. 2.Dodatkowe informacje
10/06/2013
Opinia w sprawie planów naprawy oraz planów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (CON/2013/42), Belgia, 10.6.2013.
05/06/2013
Opinia w sprawie zmian zasad zarządzania Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cypr, 5.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Opinia w sprawie nowych zadań nadzorczych Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/40), Węgry, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Opinia w sprawie nadzoru makroostrożnościowego krajowego systemu finansowego (CON/2013/39), Rumunia, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2013
Opinia w sprawie greckiego funduszu stabilności finansowej (CON/2013/38), Grecja, 29.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Wytyczne EBC z dnia 15 maja 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2006/4 dotyczące świadczenia przez Eurosystem na rzecz banków centralnych oraz państw nienależących do strefy euro oraz na rzecz organizacji międzynarodowych usług w zakresie zarządzania rezerwami wyrażonymi w euro  (EBC/2013/14), Dz.U. L 138 z 24.5.2013, str. 19.
24/05/2013
Opinia w sprawie statusu instytucji kredytowych i tworzenia spółek finansujących (CON/2013/36), Francja, 24.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Wytyczne EBC/2006/4. Nieoficjalna wersja skonsolidowana opracowana przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej 24.5.2013.
23/05/2013
Opinia w sprawie porozumień dotyczących spłaty zadłużenia przez osoby fizyczne znajdujące się w sytuacji nadmiernego zadłużenia (CON/2013/34), Grecja, 23.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2013
Opinia w sprawie ochrony kredytobiorców hipotecznych (CON/2013/33), Hiszpania, 22.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2013
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską (EBC/2013/13), Dz.U. L 133 z 17.5.2013, str. 26.
07/05/2013
Opinia w sprawie wzmocnienia roli instytucjonalnej i niezależności Banca Naţională a României (CON/2013/31), Rumunia, 7.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2013
Wytyczne EBC z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie statystyki inwestycji w papiery wartościowe  (EBC/2013/7), Dz.U. L 125 z 7.5.2013, str. 17.
03/05/2013
Zalecenie EBC z dnia 26 kwietnia 2013 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Suomen Pankki  (EBC/2013/12), Dz.U. C 126 z 3.5.2013, str. 1.
30/04/2013
Wytyczne EBC z dnia 19 kwietnia 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2003/5 w sprawie egzekwowania środków przeciwdziałających niedozwolonej reprodukcji banknotów euro oraz w sprawie wymiany i wycofywania z obiegu banknotów euro  (EBC/2013/11), Dz.U. L 118 z 30.4.2013, str. 43.
30/04/2013
Decyzja EBC z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie nominałów, parametrów, reprodukcji, wymiany i wycofywania banknotów euro (EBC/2013/10), Dz.U. L 118 z 30.4.2013, str. 37.Dodatkowe informacje
30/04/2013
Opinia w sprawie polityki makroostrożnościowej (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
27/04/2013
Zalecenie EBC z dnia 19 kwietnia 2013 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów EBC (EBC/2013/9), Dz.U. C 122 z 27.4.2013, str. 1.
26/04/2013
Opinia w sprawie rejestru kredytów konsumenckich (CON/2013/29), Francja, 26.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2013
Zalecenie EBC z dnia 17 kwietnia 2013 r. udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Oesterreichische Nationalbank (EBC/2013/8), Dz.U. C 115 z 23.4.2013, str. 1.
19/04/2013
Opinia w sprawie ochrony przed ryzykiem i wydzielenia obszarów działalności bankowej (CON/2013/28), Niemcy, 19.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2013
Opinia w sprawie przepisów dotyczących gwarancji państwa oraz w sprawie gwarancji państwa dla Dexia SA i Dexia Crédit Local SA (CON/2013/27), Belgia, 15.4.2013.
11/04/2013
Opinia w sprawie planowania kryzysowego i środków wczesnej interwencji w odniesieniu do instytucji kredytowych (CON/2013/26), Austria, 11.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/04/2013
Opinia w sprawie funduszu gwarantowania depozytów  (CON/2013/25), Hiszpania, 10.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2013
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie zasad dotyczących wykorzystania jako zabezpieczenia operacji polityki pieniężnej Eurosystemu własnych niezabezpieczonych obligacji bankowych gwarantowanych przez państwo (EBC/2013/6), Dz.U. L 95 z 5.4.2013, str. 22.
05/04/2013
Decyzja EBC z dnia 20 marca 2013 r. uchylająca decyzję EBC/2011/4 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Irlandii, decyzję EBC/2011/10 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd Portugalii, decyzję EBC/2012/32 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Grecką oraz decyzję EBC/2012/34 w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących kwalifikowania zabezpieczeń denominowanych w walutach obcych (EBC/2013/5), Dz.U. L 95 z 5.4.2013, str. 21.Dodatkowe informacje
05/04/2013
Akt utracił moc prawną: Wytyczne EBC z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń oraz zmieniające wytyczne EBC/2007/9 (wersja przekształcona) (EBC/2013/4)  (EBC/2013/4), Dz.U. L 95 z 5.4.2013, str. 23.
05/04/2013
Opinia w sprawie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń finansowych (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
04/04/2013
Opinia w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń i sankcji (CON/2013/4), Dz.U. C 96 z 4.4.2013, str. 18.
04/04/2013
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Rady ustanawiającego instrument pomocy finansowej dla państw członkowskich, których walutą nie jest euro (CON/2013/2), Dz.U. C 96 z 4.4.2013, str. 11.Dodatkowe informacje
02/04/2013
Opinia w sprawie specjalnych transakcji hipotecznych (CON/2013/23), Słowacja, 2.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2013
Opinia w sprawie sprawozdawczości w zakresie bilansu płatniczego (CON/2013/22), Austria, 25.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2013
Opinia w sprawie środków zmierzających do wzmocnienia stabilności banków (CON/2013/21), Słowenia, 22.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Opinia w sprawie nieaktywnych rachunków depozytowych prowadzonych przez instytucje kredytowe (CON/2013/20), Grecja, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Opinia w sprawie rekapitalizacji instytucji kredytowych (CON/2013/19), Portugalia, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2013
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2013/18), Belgia, 18.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/03/2013
Decyzja EBC z dnia 11 stycznia 2013 r. ustanawiająca ramy infrastruktury klucza publicznego Europejskiego Systemu Banków Centralnych (EBC/2013/1), Dz.U. L 74 z 16.3.2013, str. 30.
13/03/2013
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 2214/96 dotyczące zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych (ZWCK): przekazywanie i upowszechnianie wskaźników częściowych ZWCK, w odniesieniu do ustalenia zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych przy stałych stawkach podatkowych oraz w sprawie projektu rozporządzenia Komisji ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 2494/95 dotyczącego zharmonizowanych wskaźników cen konsumpcyjnych w odniesieniu do ustanawiania wskaźników cen mieszkań i domów mieszkalnych zajmowanych przez właściciela (CON/2012/77), Dz.U. C 73 z 13.3.2013, str. 5.
12/03/2013
Opinia w sprawie rekapitalizacji instytucji kredytowych (CON/2013/17), Grecja, 12.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2013
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących produktów inwestycyjnych  (CON/2012/103), Dz.U. C 70 z 9.3.2013, str. 2.Dodatkowe informacje
04/03/2013
Opinia w sprawie wpłaty Oesterreichische Nationalbank do prowadzonego przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy funduszu wspierającego ograniczanie ubóstwa i wzrost gospodarczy (Poverty Reduction and Growth Trust) oraz dwustronnej umowy pożyczki pomiędzy Międzynarodowym Funduszem Walutowym a Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Austria, 4.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/03/2013
Opinia w sprawie projektów technicznych standardów regulacyjnych i wykonawczych przedstawionych przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych Komisji do przyjęcia w drodze rozporządzeń delegowanych i wykonawczych Komisji uzupełniających rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji  (CON/2012/95), Dz.U. C 60 z 1.3.2013, str. 1.
20/02/2013
Opinia w sprawie przeznaczenia zysku Bank of Greece  (CON/2013/15), Grecja, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2013
Opinia w sprawie przepisów dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym (CON/2013/14), Polska, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
19/02/2013
Opinia w sprawie projektu rozporządzenia delegowanego Komisji uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (CON/2012/42), Dz.U. C 47 z 19.2.2013, str. 1.
18/02/2013
Opinia w sprawie zmienionej metody obliczania rocznych wpłat z tytułu stabilności finansowej (CON/2013/13), Belgia, 18.2.2013.
12/02/2013
Opinia w sprawie przyjmowania depozytów oraz zarządzania rachunkami papierów wartościowych przez skarb państwa (CON/2013/12), Węgry, 12.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2013
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy ustanawiającej ramy naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych  (CON/2012/99), Dz.U. C 39 z 12.2.2013, str. 1.Dodatkowe informacje
09/02/2013
Zalecenie EBC z dnia 4 lutego 2013 r. na rzecz Rady Unii Europejskiej w zakresie wyboru zewnętrznego biegłego rewidenta Central Bank of Cyprus (EBC/2013/3), Dz.U. C 37 z 9.2.2013, str. 1.
08/02/2013
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych w kontekście wypłacania wynagrodzeń (CON/2013/11), Finlandia, 8.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2013
Wytyczne EBC z dnia 23 stycznia 2013 r. zmieniające wytyczne EBC/2012/18 w sprawie dodatkowych tymczasowych środków dotyczących operacji refinansujących Eurosystemu i kwalifikowania zabezpieczeń (EBC/2013/2) (EBC/2013/2), Dz.U. L 34 z 5.2.2013, str. 18.
01/02/2013
Opinia w sprawie ograniczeń dotyczących płatności gotówkowych (CON/2013/9), Dania, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Opinia w sprawie gwarancji państwa obejmującej niektóre zobowiązania jednostek zależnych spółki Dexia SA (CON/2013/8), Francja, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Opinia w sprawie przepisów dotyczących restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i innych instytucji (CON/2013/10), Cypr, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Opinia w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady powierzającego Europejskiemu Bankowi Centralnemu szczególne zadania w odniesieniu do polityki związanej z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi oraz wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1093/2010 w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego) (CON/2012/96), Dz.U. C 30 z 1.2.2013, str. 6.Dodatkowe informacje
30/01/2013
Wytyczne EBC z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie transeuropejskiego zautomatyzowanego błyskawicznego systemu rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym (TARGET2) (wersja przekształcona) (EBC/2012/27), Dz.U. L 30 z 30.1.2013, str. 1.Dodatkowe informacje
30/01/2013
Opinia w sprawie przepisów dotyczących transakcji polecenia przelewu i polecenia zapłaty (CON/2013/7), Włochy, 30.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2013
Opinia w sprawie nowych kompetencji przyznanych Banca Naţională a României dotyczących długu państwowego i swapów ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego (CON/2013/6), Rumunia, 29.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2013
Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie tymczasowych zmian zasad dotyczących kwalifikowania zabezpieczeń denominowanych w walutach obcych (EBC/2012/34), Dz.U. L 14 z 18.1.2013, str. 22.
17/01/2013
Decyzja EBC z dnia 19 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2010/24 w sprawie tymczasowego podziału dochodu EBC z tytułu banknotów euro w obiegu oraz z tytułu papierów wartościowych nabytych w ramach programu dotyczącego rynków papierów wartościowych (EBC/2012/33), Dz.U. L 13 z 17.1.2013, str. 12.
17/01/2013
Decyzja EBC z dnia 11 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2007/7 w sprawie warunków uczestnictwa w systemie TARGET2-ECB (EBC/2012/31), Dz.U. L 13 z 17.1.2013, str. 8.
15/01/2013
Decyzja EBC z dnia 7 grudnia 2012 r. zmieniająca decyzję EBC/2009/4 dotyczącą odstępstw, jakie mogą zostać przyznane na mocy rozporządzenia (WE) nr 958/2007 dotyczącego danych statystycznych w zakresie aktywów i zobowiązań funduszy inwestycyjnych (EBC/2007/8)  (EBC/2012/28), Dz.U. L 9 z 15.1.2013, str. 11.
14/01/2013
Opinia w sprawie spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (CON/2013/5), Polska, 14.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje
09/01/2013
Opinia w sprawie wczesnej interwencji, restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych (CON/2013/3), Hiszpania, 9.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2013
Opinia w sprawie przepisów dotyczących nadzoru nad rynkiem finansowym (CON/2013/1), Polska, 4.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Dodatkowe informacje