Menu

2013

27/12/2013
Advies inzake een kapitaalverhoging van Banca d'Italia (CON/2013/96), Italië, 27.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Advies inzake de variabele beloning van werknemers van effectenhandelaars (CON/2013/95), Denemarken, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Advies inzake gedekte obligaties (CON/2013/94), Roemenië, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2013
Advies inzake het kredietregister (CON/2013/93), Letland, 19.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Advies inzake de beheersing van overheidsuitgaven aangaande Banca d’Italia  (CON/2013/92), Italië, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2013
Aanbeveling van de ECB van 17 december 2013 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banque centrale du Luxembourg (ECB/2013/51), PB C 378 van 24.12.2013, blz. 15.
17/12/2013
Advies inzake de verwerking en de distributie van bankbiljetten, en hun bescherming tegen valsemunterij in Hongarije (CON/2013/89), Hongarije, 17.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2013
Besluit van de ECB van 6 december 2013 inzake de goedkeuring met betrekking tot de omvang van de muntenuitgifte in 2014 (ECB/2013/46), PB L 349 van 21.12.2013, blz. 109.
18/12/2013
Advies inzake de overheidsfinanciën in Estland (CON/2013/91), Estland, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Advies inzake de overheidsfinanciën in Luxemburg (CON/2013/90), Luxemburg, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2013
Verordening (EU) nr. 1409/2013 van de ECB van 28 november 2013 betreffende betalingsstatistieken  (ECB/2013/43), PB L 352 van 17.12.2013, blz. 18.
05/12/2013
Advies inzake het bestuur van de Autoriteit Financieel Toezicht (CON/2013/83), Denemarken, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2013
Advies inzake de juridische status van de activa van Lietuvos bankas en de reikwijdte van overheidsaudit daarop (CON/2013/85), Litouwen, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Advies inzake de herkapitalisatie van kredietinstellingen (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2013
Advies inzake het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en inzake macro-prudentieel oversight (CON/2013/82), Finland, 2.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2013
Richtsnoer van de ECB van 26 september 2013 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/27 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2)  (ECB/2013/37), PB L 332 van 12.12.2013, blz. 82.
09/12/2013
Advies inzake de gegevensrapportageverplichtingen ter ondersteuning van de taken van de Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Hongarije, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Advies inzake betaalmiddelen en betalingssystemen (CON/2013/84), Frankrijk, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2013
Advies inzake maatregelen ter versterking van bankstabiliteit (CON/2013/86), Slovenië, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2013
Advies inzake vergunningverlening aan, regulering van en toezicht op coöperatieve kredietinstellingen (CON/2013/81), Cyprus, 26.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2013
Advies inzake stabilisatiemaatregelen en het depositogarantiefonds (CON/2013/80), Roemenië, 25.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2013
Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement en de ECB over de praktische regelingen in verband met de uitoefening van democratische verantwoordingsplicht en toezicht op de uitoefening van de taken die in het kader van het gemeenschappelijk toezichtsmechanisme aan de ECB zijn opgedragen PB L 320 van 30.11.2013, blz. 2.
22/11/2013
Advies inzake de reservevereisten voor kredietinstellingen (CON/2013/79), Litouwen, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2013
Advies inzake wijziging van beslissingsbevoegdheden van de Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Cyprus, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2013
Aanbeveling van de ECB van 15 november 2013 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Latvijas Banka (ECB/2013/42), PB C 342 van 15.11.2013, blz. 1.
12/11/2013
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 26 september 2013 inzake aanvullende tijdelijke met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen (ECB/2013/36), PB L 301 van 12.11.2013, blz. 13.
12/11/2013
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 26 september 2013 inzake aanvullende met herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand verband houdende maatregelen  (ECB/2013/35), PB L 301 van 12.11.2013, blz. 6.
05/11/2013
Advies inzake de financiële herstructurering van bedrijven (CON/2013/75), Slovenië, 5.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2013
Verordening (eu) nr. 1075/2013 van de ECB Van 18 oktober 2013 Houdende statistieken betreffende de activa en passiva van lege financiële instellingen die securitisatietransacties verrichten (herschikking)  (ECB/2013/40), PB L 297 van 7.11.2013, blz. 107.Aanvullende informatie
07/11/2013
Verordening (eu) nr. 1074/2013 van de ECB Van 18 oktober 2013 Betreffende de statistische rapportagevereisten ten aanzien van postcheque- en girodiensten die deposito’s aantrekken van in het eurogebied ingezetenen, niet-monetaire financiële instellingen (herschikking)  (ECB/2013/39), PB L 297 van 7.11.2013, blz. 94.Aanvullende informatie
07/11/2013
Verordening (eu) nr. 1073/2013 van de ECB Van 18 oktober 2013 Houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (herschikking)  (ECB/2013/38), PB L 297 van 7.11.2013, blz. 73.Aanvullende informatie
07/11/2013
Verordening (eu) nr. 1072/2013 van de ECB Van 24 september 2013 Met betrekking tot statistieken van door monetaire financiële instellingen gehanteerde rentetarieven (herschikking) (ECB/2013/34), PB L 297 van 7.11.2013, blz. 51.Aanvullende informatie
07/11/2013
Verordening (EU) Nr. 1071/2013 van de ECB van 24 september 2013 met betrekking tot de balans van de sector monetaire financiële instellingen (herschikking) (ECB/2013/33), PB L 297 van 7.11.2013, blz. 1.Aanvullende informatie
29/10/2013
Advies inzake de overdracht van het beheer van overheidseigendom aan Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Roemenië, 29.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2013
Advies inzake maatregelen betreffende bankherstructurering (CON/2013/73), Slovenië, 15.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2013
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de verstrekking en kwaliteit van statistieken voor de procedure voor macro-economische onevenwichtigheden (CON/2013/72), PB C 14 van 16.10.2013, blz. 5.Aanvullende informatie
07/10/2013
Advies inzake het geïntegreerde Hongaarse toezichtskader (CON/2013/71), Hongarije, 7.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2013
Richtsnoer van de ECB van 30 juli 2013 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2011/23 betreffende de statistische rapportagevereisten van de ECB met betrekking tot externe statistieken (ECB/2013/25), PB L 247 van 18.9.2013, blz. 38.
18/09/2013
Advies inzake de oprichting van een Raad voor Financiële Stabiliteit en het macroprudentiële mandaat van nationale autoriteiten (CON/2013/70), Slovenië, 18.9.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2013
Aanbeveling van de ECB van 2 september 2013 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Banco de España (ECB/2013/32), PB C 264 van 13.9.2013, blz. 1.
13/09/2013
ECB-Advies inzake wijzigingen aan de wet op de Central Bank of Malta  (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
29/08/2013
Advies inzake een nieuwe statistische taak van de Nationale Bank van België  (CON/2013/68), België, 29.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
27/08/2013
Advies inzake het macroprudentieel mandaat van Banco de Portugal  (CON/2013/66), Portugal, 27.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2013
Advies inzake de verwerking en het weer in omloop brengen van eurobankbiljetten en muntstukken (CON/2013/65), Letland, 21.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/2013
Advies inzake de beginselen en procedure voor de inwisseling van bankbiljetten en muntstukken (CON/2013/64), Polen, 20.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Advies inzake kredietcoöperaties (CON/2013/63), Litouwen, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Advies inzake de verlening van betaaldiensten door Banka Slovenije ten behoeve van budgetgebruikers (CON/2013/62), Slovenië, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2013
Advies inzake de autonomie van Banco de España in personeelsaangelegenheden en inzake de mandaatsbeëindiging van de Gouverneur (CON/2013/61), Spanje, 16.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Advies inzake maatregelen ter versterking van de stabiliteit van banken (CON/2013/67), Slovenië, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Advies inzake het verstrekken van onderpand aan Danmarks Nationalbank middels automatische collateralisatie (CON/2013/60), Denemarken, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2013
Advies betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (CON/2013/59), België, 12.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
07/08/2013
Advies inzake het jaarrekeningenregister  (CON/2013/58), Slowakije, 7.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2013
Advies inzake de uitzonderlijke liquidatie van kredietinstellingen (CON/2013/57), Griekenland, 6.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Advies inzake het nieuwe geïntegreerde Hongaarse toezichthoudende kader (CON/2013/56), Hongarije, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Advies inzake maatregelen betreffende het stimuleren van kredietverlening op lange termijn (CON/2013/55), België, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
24/07/2013
Advies inzake het macro-prudentieel oversight op het nationale financiële stelsel (CON/2013/54), Cyprus, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2013
Advies inzake de financiële onafhankelijkheid van Sveriges Riksbank  (CON/2013/53), Zweden, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Advies inzake spaarbanken en bankstichtingen (CON/2013/52), Spanje, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Advies inzake het toezicht op coöperatieve kredietinstellingen (CON/2013/51), Cyprus, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2013
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 5 juli 2013 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen  (ECB/2013/22), PB L 195 van 18.7.2013, blz. 27.
18/07/2013
Advies inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 974/98 in verband met de invoering van de euro in Letland en inzake een voorstel voor een Verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2866/98 met betrekking tot de omrekeningskoers naar de euro voor Letland  (CON/2013/48), PB C 204 van 18.7.2013, blz. 1.Aanvullende informatie
13/07/2013
Besluit van de ECB van 28 juni 2013 tot intrekking van Besluit ECB/2013/13 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen  (ECB/2013/21), PB L 192 van 13.7.2013, blz. 75.Aanvullende informatie
12/07/2013
Advies inzake stabilisatiemaatregelen (CON/2013/50), Roemenië, 12.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2013
Advies inzake bijkantoren van niet-EER kredietinstellingen (CON/2013/49), Ierland, 9.7.2013.
06/07/2013
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 21 juni 2013 betreffende de volstorting van het kapitaal van de ECB door de nationale centrale banken van buiten het eurogebied  (ECB/2013/20), PB L 187 van 6.7.2013, blz. 25.
06/07/2013
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 21 juni 2013 betreffende de modaliteiten en de voorwaarden voor de overdracht van aandelen in het kapitaal van de ECB tussen de nationale centrale banken en de aanpassing van het gestorte kapitaal  (ECB/2013/18), PB L 187 van 6.7.2013, blz. 17.
06/07/2013
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 21 juni 2013 inzake het procentuele aandeel van de nationale centrale banken in de verdeelsleutel voor de inschrijving op het kapitaal van de ECB (ECB/2013/17), PB L 187 van 6.7.2013, blz. 15.
06/07/2013
Besluit van de ECB van 21 juni 2013 houdende wijziging van Besluit ECB/2010/29 betreffende de uitgifte van eurobankbiljetten  (ECB/2013/16), PB L 187 van 6.7.2013, blz. 13.
06/07/2013
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 21 juni 2013 betreffende de maatregelen die nodig zijn voor de bijdrage aan het geaccumuleerde eigen vermogen van de ECB en voor de aanpassing van de vorderingen van de nationale centrale banken ter grootte van de overgedragen externe reserves (ECB/2013/15), PB L 187 van 6.7.2013, blz. 9.
03/07/2013
Advies inzake de reservevereisten in samenhang met de invoering van de euro (CON/2013/47), Letland, 3.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/06/2013
Overeenkomst van 21 juni 2013 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten die de euro niet als munt hebben tot wijziging van de overeenkomst van 16 maart 2006 tussen de ECB en de nationale centrale banken van de lidstaten buiten het eurogebied waarin de operationele procedures voor een wisselkoersmechanisme in de derde fase van de Economische en Monetaire Unie zijn neergelegd PB C 187 van 29.6.2013, blz. 1.
28/06/2013
Advies inzake hervorming van bezoldigingen en pensioenen (CON/2013/46), Ierland, 28.6.2013.
26/06/2013
Advies inzake het macro-prudentiële mandaat van Lietuvos banka (CON/2013/45), Litouwen, 26.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2013
Advies inzake een voorstel voor een Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de strafrechtelijke bescherming van de euro en andere munten tegen valsemunterij en ter vervanging van Kaderbesluit 2000/383/JBZ van de Raad (CON/2013/37), PB C 179 van 25.6.2013, blz. 9.Aanvullende informatie
21/06/2013
Advies betreffende een voorstel voor een verordening van de Raad over de denominaties en technische specificaties van voor circulatie bestemde euromuntstukken (CON/2013/35), PB C 176 van 21.6.2013, blz. 11.Aanvullende informatie
19/06/2013
Advies inzake een speciale heffing op kredietinstellingen (CON/2013/44), Cyprus, 19.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2013
Advies inzake de behandeling van door anti-diefstalapparatuur geneutraliseerde eurobankbiljetten (CON/2013/43), België, 12.6.2013.Aanvullende informatie
12/06/2013
Advies inzake een voorstel voor een richtlijn tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en een voorstel voor een verordening betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (CON/2013/32), PB C 166 van 12.6.2013, blz. 2.Aanvullende informatie
10/06/2013
Advies inzake herstel- en afwikkelplannen (CON/2013/42), België, 10.6.2013.Aanvullende informatie
05/06/2013
Advies inzake de gewijzigde governance van de Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Cyprus, 5.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Advies inzake nieuwe toezichthoudende taken van de Magyar Nemzeti Bank  (CON/2013/40), Hongarije, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Advies inzake makroprudentieel oversight op het nationale financiële stelsel (CON/2013/39), Roemenië, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2013
Advies betreffende het Griekse Fonds voor Financiële Stabiliteit  (CON/2013/38), Griekenland, 29.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Richtsnoer van de ECB van 15 mei 2013 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2006/4 betreffende beheersdiensten inzake in euro luidende reserves die het Eurosysteem verleent aan centrale banken en landen buiten het eurogebied en aan internationale organisaties  (ECB/2013/14), PB L 138 van 24.5.2013, blz. 19.
24/05/2013
Advies inzake de status van kredietinstellingen en het opzetten van financieringsbedrijven (CON/2013/36), Frankrijk, 24.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Richtsnoer ECB/2006/4. Niet-officiële geconsolideerde tekst geproduceerd door Bureau voor publicaties van de Europese Unie 24.5.2013.
23/05/2013
Advies inzake schuldregelingen voor personen met teveel schulden (CON/2013/34), Griekenland, 23.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2013
Advies inzake hypotheekgeverbescherming (CON/2013/33), Spanje, 22.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2013
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 2 mei 2013 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Republiek Cyprus uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen (ECB/2013/13), PB L 133 van 17.5.2013, blz. 26.
07/05/2013
Advies inzake de versterking van de institutionele rol en de onafhankelijkheid van Banca Naţională a României (CON/2013/31), Roemenië, 7.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2013
Richtsnoer van de ECB van 22 maart 2013 betreffende statistieken inzake aangehouden effecten  (ECB/2013/7), PB L 125 van 7.5.2013, blz. 17.
03/05/2013
Aanbeveling van de ECB van 26 april 2013 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Suomen Pankki  (ECB/2013/12), PB C 126 van 3.5.2013, blz. 1.
30/04/2013
Richtsnoer van de ECB van 19 april 2013 houdende wijziging van Richtsnoer ECB/2003/5 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen tegen niet-conforme reproducties van eurobankbiljetten en betreffende de vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten (ECB/2013/11), PB L 118 van 30.4.2013, blz. 43.
30/04/2013
Besluit van de ECB van 19 april 2013 betreffende de denominaties, specificaties, reproductie, vervanging en het uit circulatie nemen van eurobankbiljetten  (ECB/2013/10), PB L 118 van 30.4.2013, blz. 37.Aanvullende informatie
30/04/2013
Advies inzake macroprudentieel beleid (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
27/04/2013
Aanbeveling van de ECB van 19 april 2013 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de ECB (ECB/2013/9), PB C 122 van 27.4.2013, blz. 1.
26/04/2013
Advies inzake een consumentenkredietregister (CON/2013/29), Frankrijk, 26.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2013
Aanbeveling van de ECB van 17 april 2013 aan de Raad van de Europese Unie met betrekking tot de externe accountants van de Oesterreichische Nationalbank (ECB/2013/8), PB C 115 van 23.4.2013, blz. 1.
19/04/2013
Advies inzake de bescherming tegen risico's en de scheiding van bankaktiviteiten (CON/2013/28), Duitsland, 19.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2013
Advies inzake het kader voor overheidsgaranties en overheidsgaranties voor Dexia SA en Dexia Crédit Local SA (CON/2013/27), België, 15.4.2013.Aanvullende informatie
11/04/2013
Advies inzake crisisplanning en vroegtijdige interventie voor kredietinstellingen.  (CON/2013/26), Oostenrijk, 11.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/04/2013
Advies inzake het deposito-garantie fonds (CON/2013/25), Spanje, 10.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2013
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 20 maart 2013 houdende de regels betreffende het gebruik van door de overheid gegarandeerde ongedekte bankbrieven voor eigen gebruik als onderpand voor monetaire-beleidstransacties van het Eurosysteem (ECB/2013/6), PB L 95 van 5.4.2013, blz. 22.
05/04/2013
Besluit van de ECB van 20 maart 2013 houdende intrekking van de Besluiten ECB/2011/4 inzake tijdelijke maatregelen betreffende door de Ierse regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen, ECB/2011/10 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Portugese regering uitgegeven of gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen, ECB/2012/32 inzake tijdelijke maatregelen betreffende de beleenbaarheid van door de Helleense Republiek uitgegeven of volledig gegarandeerde verhandelbare schuldbewijzen en ECB/2012/34 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van in vreemde valuta luidend onderpand (ECB/2013/5), PB L 95 van 5.4.2013, blz. 21.Aanvullende informatie
05/04/2013
Niet langer van kracht zijn: Richtsnoer van de ECB van 20 maart 2013 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand en tot wijziging van Richtsnoer ECB/2007/9 (herschikking)(ECB/2013/4)  (ECB/2013/4), PB L 95 van 5.4.2013, blz. 23.
05/04/2013
Advies inzake financiëlezekerheidsovereenkomsten (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
04/04/2013
Advies inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat betreft de bewaardertaken, bezoldigingsbeleid en sancties (CON/2013/4), PB C 96 van 4.4.2013, blz. 18.
04/04/2013
Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad tot instelling van een faciliteit voor het toekennen van financiële bijstand aan lidstaten die de euro niet als munt hebben  (CON/2013/2), PB C 96 van 4.4.2013, blz. 11.Aanvullende informatie
02/04/2013
Advies betreffende bijzondere hypothecaire transacties (CON/2013/23), Slowakije, 2.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2013
Advies inzake betalingsbalansrapportage (CON/2013/22), Oostenrijk, 25.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2013
Advies inzake de maatregelen voor het versterken van bankstabiliteit (CON/2013/21), Slovenië, 22.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Advies inzake slapende depositorekeningen bij kredietinstellingen (CON/2013/20), Griekenland, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Advies inzake de herkapitalisatie van kredietinstellingen (CON/2013/19), Portugal, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2013
Advies inzake beperkingen op contante betalingen (CON/2013/18), België, 18.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
Aanvullende informatie
16/03/2013
Besluit van de ECB van 11 januari 2013 tot vaststelling van het kader voor een publieke sleutelinfrastructuur voor het Europees Stelsel van centrale banken  (ECB/2013/1), PB L 74 van 16.3.2013, blz. 30.
13/03/2013
Advies betreffende een voorstel voor een verordening van de Commissie tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2214/96 inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen (GICP): indiening en verspreiding van subindexcijfers van het GICP, wat betreft de vaststelling van geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen tegen constante belastingtarieven en betreffende een voorstel voor een verordening van de Commissie tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen van Verordening (EG) nr. 2494/95 van de Raad inzake geharmoniseerde indexcijfers van de consumptieprijzen, wat de vaststelling van indexcijfers van de prijzen van door de eigenaar bewoonde woningen betreft (CON/2012/77), PB C 73 van 13.3.2013, blz. 5.
12/03/2013
Advies inzake de herkaptalisatie van kredietinstelligen (CON/2013/17), Griekenland, 12.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2013
Advies inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over essentiële-informatiedocumenten voor beleggingsproducten  (CON/2012/103), PB C 70 van 9.3.2013, blz. 2.Aanvullende informatie
04/03/2013
Advies inzake de bijdragen van de Oesterreichische Nationalbank aan de Poverty Reduction van het Internationaal Monetair Fonds en een bilaterale leningsovereenkomst tussen het het Internationaal Monetair Fonds en de Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Oostenrijk, 4.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/03/2013
Advies betreffende verschillende reguleringsnormen en technische uitvoeringsnormen die door de Europese Autoriteit voor Effecten en Markten aan de Commissie zijn voorgelegd met het oog op vaststelling middels een gedelegeerde verordening van de Commissie en uitvoeringsverordeningen tot aanvulling van Verordening (EU) nr. 648/2012 van het Europees Parlement en de Raad betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters  (CON/2012/95), PB C 60 van 1.3.2013, blz. 1.
20/02/2013
Advies inzake de winstverdeling van de Bank of Greece  (CON/2013/15), Griekenland, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2013
Advies inzake het toezichtkader financiële markten (CON/2013/14), Polen, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/02/2013
Advies inzake een ontwerp-gedelegeerde verordening van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot vrijstellingen, algemene voorwaarden voor bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomwerking, transparantie en toezicht (CON/2012/42), PB C 47 van 19.2.2013, blz. 1.
18/02/2013
Advies inzake de gewijzigde berekening van de jaarlijkse bijdrage betreffende de financiële stabiliteit (CON/2013/13), België, 18.2.2013.Aanvullende informatie
12/02/2013
Advies inzake het aanttrekken van deposito's en effectenrekeningbeheer door de schatkist (CON/2013/12), Hongarije, 12.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2013
Advies inzake een voorstel voor een richtlijn tot instelling van een kader voor het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen  (CON/2012/99), PB C 39 van 12.2.2013, blz. 1.Aanvullende informatie
09/02/2013
Aanbeveling van de ECB van 4 februari 2013 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van de Central Bank of Cyprus (ECB/2013/3), PB C 37 van 9.2.2013, blz. 1.
08/02/2013
Advies inzake beperkingen van betalingen in contanten bij loonuitbetaling (CON/2013/11), Finland, 8.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2013
Richtsnoer van de ECB van 23 januari 2013 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2012/18 inzake aanvullende tijdelijke maatregelen betreffende herfinancieringstransacties van het Eurosysteem en de beleenbaarheid van onderpand (ECB/2013/2) (ECB/2013/2), PB L 34 van 5.2.2013, blz. 18.
01/02/2013
Advies inzake beperkingen op betalingen in contanten (CON/2013/9), Denemarken, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Advies inzake een overheidsgarantie voor bepaalde verbintenissen van dochtermaatschappijnen van Dexia SA  (CON/2013/8), Frankrijk, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Advies inzake een afwikkelingskader voor krediet- en andere instellingen (CON/2013/10), Cyprus, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Advies inzake een voorstel voor een verordening van de Raad waarbij aan de ECB specifieke taken worden opgedragen betreffende het beleid op het gebied van het prudentieel toezicht op kredietinstellingen en een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1093/2010 tot oprichting van een Europese Toezichthoudende Autoriteit (Europese Bankautoriteit) (CON/2012/96), PB C 30 van 1.2.2013, blz. 6.Aanvullende informatie
30/01/2013
Richtsnoer van de ECB van 5 december 2012 betreffende een geautomatiseerd trans-Europees realtime-brutovereveningssysteem (TARGET2) (herschikking) (ECB/2012/27), PB L 30 van 30.1.2013, blz. 1.Aanvullende informatie
30/01/2013
Advies inzake geldovermakingen en automatische-incasso transacties (CON/2013/7), Italië, 30.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2013
Advies inzake nieuwe aan de Banca Naţională a României toegekende bevoegdheden inzake nationale schuld en nationale kredietverzuimswaps (CON/2013/6), Roemenië, 29.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2013
Niet langer van kracht zijn: Besluit van de ECB van 19 december 2012 betreffende tijdelijke wijzigingen van de regels betreffende de beleenbaarheid van in vreemde valuta luidend onderpand (ECB/2012/34), PB L 14 van 18.1.2013, blz. 22.
17/01/2013
Besluit van de ECB van 19 december 2012 tot wijziging van Besluit ECB/2010/24 inzake de tussentijdse verdeling van de inkomsten van de ECB uit in omloop zijnde eurobankbiljetten en uit waardepapieren die zijn aangekocht uit hoofde van het programma voor de effectenmarkten (ECB/2012/33), PB L 13 van 17.1.2013, blz. 12.
17/01/2013
Besluit van de ECB van 11 december 2012 tot wijziging van Besluit ECB/2007/7 betreffende de voorwaarden van TARGET2-ECB (ECB/2012/31), PB L 13 van 17.1.2013, blz. 8.
15/01/2013
Besluit van de ECB van 7 december 2012 tot wijziging van Beschikking ECB/2009/4 houdende vrijstellingen die kunnen worden verleend krachtens Verordening (EG) nr. 958/2007 houdende statistieken betreffende de activa en passiva van beleggingsfondsen (ECB/2007/8) (ECB/2012/28), PB L 9 van 15.1.2013, blz. 11.
14/01/2013
Advies inzake coöperatieve banken (credit unions) (CON/2013/5), Polen, 14.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2013
Advies inzake vroegtijdige interventie, herstructurering en afwikkeling van kredietinstellingen (CON/2013/3), Spanje, 9.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2013
Advies inzake het toezichtkader financiële markten (CON/2013/1), Polen, 4.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language