Menu

2013

27/12/2013
Atzinums par Banca d’Italia kapitāla palielināšanu (CON/2013/96), Itālija, 27.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Atzinums par mainīga lieluma atlīdzību vērtspapīru tirgotāju darbiniekiem (CON/2013/95), Dānija, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Atzinums par nodrošinātajām obligācijām (CON/2013/94), Rumānija, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2013
Atzinums par kredītu reģistru (CON/2013/93), Latvija, 19.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
18/12/2013
Atzinums par valsts izdevumu ierobežošanu attiecībā uz Banca d’Italia (CON/2013/92), Itālija, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2013
ECB Ieteikums (2013. gada 17. decembris) Eiropas Savienības Padomei par Banque centrale du Luxembourg ārējiem revidentiem (ECB/2013/51), OV C 378, 24.12.2013, 15. lpp..
17/12/2013
Atzinums par banknošu apstrādi un laišanu apgrozībā, un to aizsardzību pret viltošanu Ungārijā (CON/2013/89), Ungārija, 17.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2013
ECB Lēmums (2013. gada 6. decembris) par 2014. gadā emitējamo monētu daudzuma apstiprināšanu (ECB/2013/46), OV L 349, 21.12.2013, 109. lpp..
18/12/2013
Atzinums par valsts finansēm Igaunijā (CON/2013/91), Igaunija, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Atzinums par valsts finansēm Luksemburgā (CON/2013/90), Luksemburga, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2013
ECB Regula (ES) Nr. 1409/2013 ( 2013. gada 28. novembris ) par maksājumu statistiku  (ECB/2013/43), OV L 352, 17.12.2013, 18. lpp..
05/12/2013
Atzinums par finanšu uzraudzības iestādes vadību (CON/2013/83), Dānija, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2013
Atzinums par Lietuvos bankas aktīvu juridisko statusu un tās publiskās revīzijas apjomu (CON/2013/85), Lietuva, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Atzinums par kredītiestāžu rekapitalizāciju (CON/2013/87), Portugāle, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2013
Atzinums par kredītiestāžu prudenciālu uzraudzību un makroprudenciālu pārraudzību (CON/2013/82), Somija, 2.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2013
ECB Pamatnostādne (2013. gada 26. septembris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/27 par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (ECB/2013/37), OV L 332, 12.12.2013, 82. lpp..
09/12/2013
Atzinums par datu sniegšanas pienākumiem, kas sniedz atbalstu Magyar Nemzeti Bank uzraudzības uzdevumu izpildei (CON/2013/88), Ungārija, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Atzinums par maksāšanas līdzekļiem un maksājumu sistēmām (CON/2013/84), Francija, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2013
Atzinums par pasākumiem banku stabilitātes stiprināšanai (CON/2013/86), Slovēnija, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2013
Atzinums par kooperatīvo kredītiestāžu licencēšanu, regulējumu un uzraudzību (CON/2013/81), Kipra, 26.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2013
Atzinums par stabilizācijas pasākumiem un noguldījumu garantiju fondu (CON/2013/80), Rumānija, 25.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2013
Iestāžu nolīgums starp Eiropas Parlamentu un Eiropas Centrālo banku par praktisko kārtību, kā īsteno demokrātisko pārskatatbildību un pārrauga uzdevumus, kas Eiropas Centrālajai bankai uzticēti saistībā ar vienoto uzraudzības mehānismu OV L 320, 30.11.2013, 2. lpp..
22/11/2013
Atzinums par kredītiestāžu rezervju prasībām  (CON/2013/79), Lietuva, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2013
Atzinums par grozījumiem Central Bank of Cyprus lēmumu pieņemšanas pilnvarās (CON/2013/78), Kipra, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2013
ECB Ieteikums (2013. gada 15. novembris) Eiropas Savienības Padomei par Latvijas Bankas ārējiem revidentiem (ECB/2013/42), OV C 342, 15.11.2013, 1. lpp..
12/11/2013
uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 26. septembris) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2013/36), OV L 301, 12.11.2013, 13. lpp..
12/11/2013
uz sākumu: ECB Lēmums 2013. gada 26. septembris par papildu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību  (ECB/2013/35), OV L 301, 12.11.2013, 6. lpp..
05/11/2013
Atzinums par uzņēmumu finanšu restrukturēšanu (CON/2013/75), Slovēnija, 5.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2013
ECB Regula (ES) Nr. 1075/2013 (2013. gada 18. oktobris) par vērtspapīrošanas darījumos iesaistīto finanšu instrumentsabiedrību aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija)  (ECB/2013/40), OV L 297, 7.11.2013, 107. lpp..Papildus informācija
07/11/2013
ECB Regula (ES) Nr. 1074/2013 (2013. gada 18. oktobris) par statistikas pārskatu sniegšanas prasībām pasta žironorēķinu iestādēm, kas pieņem noguldījumus no euro zonas rezidentiem, kuri nav monetārās finanšu iestādes (pārstrādāta versija)  (ECB/2013/39), OV L 297, 7.11.2013, 94. lpp..Papildus informācija
07/11/2013
ECB Regula (ES) Nr. 1073/2013 (2013. gada 18. oktobris) par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (pārstrādāta versija)  (ECB/2013/38), OV L 297, 7.11.2013, 73. lpp..Papildus informācija
07/11/2013
ECB Regula (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu piemēroto procentu likmju statistiku (pārstrādāta versija) (ECB/2013/34), OV L 297, 7.11.2013, 51. lpp..Papildus informācija
07/11/2013
ECB Regula (ES) Nr. 1071/2013 (2013. gada 24. septembris) par monetāro finanšu iestāžu sektora bilanci (pārstrādāta versija) (ECB/2013/33), OV L 297, 7.11.2013, 1. lpp..Papildus informācija
29/10/2013
Atzinums par valsts īpašuma pārvaldes funkciju nodošanu Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Rumānija, 29.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2013
Atzinums par banku reorganizācijas pasākumiem (CON/2013/73), Slovēnija, 15.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2013
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par makroekonomiskās nelīdzsvarotības novēršanas procedūrā nepieciešamās statistikas sniegšanu un kvalitāti (CON/2013/72), OV C 14, 16.10.2013, 5. lpp..Papildus informācija
07/10/2013
Atzinums par Ungārijas integrēto uzraudzības sistēmu (CON/2013/71), Ungārija, 7.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2013
ECB Pamatnostādne (2013. gada 30. jūlijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2011/23 par ECB prasībām attiecībā uz statistikas pārskatiem ārējās statistikas jomā  (ECB/2013/25), OV L 247, 18.9.2013, 38. lpp..
18/09/2013
Atzinums par Finanšu stabilitātes padomes izveidi un nacionālo iestāžu makrouzraudzības pilnvarām (CON/2013/70), Slovēnija, 18.9.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2013
ECB Ieteikums (2013. gada 2. septembris) Eiropas Savienības Padomei par Banco de España ārējo revidentu (ECB/2013/32), OV C 264, 13.9.2013, 1. lpp..
13/09/2013
Atzinums par grozījumiem likumā par Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
29/08/2013
Atzinums par Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique jaunajiem uzdevumiem statistikas jomā (CON/2013/68), Beļģija, 29.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/08/2013
Atzinums par Banco de Portugal pilnvarām makrouzraudzības jomā (CON/2013/66), Portugāle, 27.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2013
Atzinums par euro banknošu un monētu apstrādi un laišanu otrreizējā apgrozībā  (CON/2013/65), Latvija, 21.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
20/08/2013
Atzinums par banknošu un monētu apmaiņas principiem un procedūrām (CON/2013/64), Polija, 20.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Atzinums par krājaizdevu sabiedrībām (CON/2013/63), Lietuva, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Atzinums par Banka Slovenije veikto maksājuma pakalpojumu sniegšanu budžeta iestādēm (CON/2013/62), Slovēnija, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2013
Atzinums par Banco de España autonomiju personāla jautājumos un tās prezidenta atbrīvošanu no amata (CON/2013/61), Spānija, 16.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Atzinums par pasākumiem banku stabilitātes stiprināšanai (CON/2013/67), Slovēnija, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Atzinums par nodrošinājuma sniegšanu Danmarks Nationalbank caur automatizētu nodrošinājuma sistēmu (CON/2013/60), Dānija, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2013
Atzinums par ārpusbiržas atvasinātiem finanšu instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (CON/2013/59), Beļģija, 12.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/08/2013
Atzinums par finanšu pārskatu reģistra kopsavilkumiem (CON/2013/58), Slovākija, 7.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2013
Atzinums par kredītiestāžu speciālo likvidāciju (CON/2013/57), Grieķija, 6.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Atzinums par Ungārijas jauno integrēto uzraudzības regulējumu (CON/2013/56), Ungārija, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Atzinums par ilgtermiņa kreditēšanas veicināšanu (CON/2013/55), Beļģija, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
24/07/2013
Atzinums par nacionālās finanšu sistēmas makrouzraudzību (CON/2013/54), Kipra, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2013
Atzinums par Sveriges Riksbank finansiālo neatkarību (CON/2013/53), Zviedrija, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Atzinums par krājbankām un banku fondiem (CON/2013/52), Spānija, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Atzinums par kooperatīvo kredītiestāžu uzraudzību (CON/2013/51), Kipra, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2013
uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 5. jūlijs) par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību  (ECB/2013/22), OV L 195, 18.7.2013, 27. lpp..
18/07/2013
Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 974/98 groza attiecībā uz euro ieviešanu Latvijā, un par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Regulu (EK) Nr. 2866/98 groza attiecībā uz euro maiņas kursu Latvi (CON/2013/48), OV C 204, 18.7.2013, 1. lpp..Papildus informācija
13/07/2013
ECB Lēmums (2013. gada 28. jūnijs), ar ko atceļ Lēmumu ECB/2013/13 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (ECB/2013/21), OV L 192, 13.7.2013, 75. lpp..Papildus informācija
12/07/2013
Atzinums par stabilizācijas pasākumiem (CON/2013/50), Rumānija, 12.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2013
Atzinums par kredītiestāžu, kas nav EEZ kredītiestādes, filiālēm (CON/2013/49), Īrija, 9.7.2013.
06/07/2013
uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 21. jūnijs) par to, kā ārpus eurozonas nacionālās centrālās bankas apmaksā ECB kapitālu  (ECB/2013/20), OV L 187, 6.7.2013, 25. lpp..
06/07/2013
uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 21. jūnijs), ar ko nosaka noteikumus un nosacījumus ECB kapitāla daļu nodošanai starp nacionālajām centrālajām bankām un apmaksātā kapitāla koriģēšanai  (ECB/2013/18), OV L 187, 6.7.2013, 17. lpp..
06/07/2013
uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 21. jūnijs) par nacionālo centrālo banku procentuālo daļu ECB kapitāla parakstīšanas atslēgā (ECB/2013/17), OV L 187, 6.7.2013, 15. lpp..
06/07/2013
ECB Lēmums (2013. gada 21. jūnijs), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/29 par euro banknošu emisiju  (ECB/2013/16), OV L 187, 6.7.2013, 13. lpp..
06/07/2013
uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 21. jūnijs), ar ko nosaka pasākumus, kas vajadzīgi ieguldīšanai ECB uzkrātajā pašu kapitāla vērtībā un nacionālo centrālo banku nodotajiem ārējo rezervju aktīviem ekvivalento prasījumu koriģēšanai (ECB/2013/15), OV L 187, 6.7.2013, 9. lpp..
03/07/2013
Atzinums par rezervju prasībām saistībā ar euro ieviešanu (CON/2013/47), Latvija, 3.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Papildus informācija
29/06/2013
Līgums (2013. gada 21. jūnijs) starp Eiropas Centrālo banku un dalībvalstu, kuru valūta nav euro, nacionālajām centrālajām bankām, kas groza 2006. gada 16. marta Līgumu starp Eiropas Centrālo banku un ārpus euro zonas dalībvalstu centrālajām bankām, ar ko nosaka ekonomikas un monetārās savienības trešā posma valūtas kursa mehānisma darbības procedūras OV C 187, 29.6.2013, 1. lpp..
28/06/2013
Atzinums par algu un pensiju reformām (CON/2013/46), Īrija, 28.6.2013.
26/06/2013
Atzinums par Lietuvos bankas makrouzraudzības pilnvarām (CON/2013/45), Lietuva, 26.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2013
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par euro un citu valūtu krimināltiesisko aizsardzību pret viltošanu, ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2000/383/TI (CON/2013/37), OV C 179, 25.6.2013, 9. lpp..Papildus informācija
21/06/2013
Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai par apgrozībai paredzēto euro monētu nominālvērtībām un tehniskajiem datiem  (CON/2013/35), OV C 176, 21.6.2013, 11. lpp..Papildus informācija
19/06/2013
Atzinums par īpašu nodokli kredītiestādēm (CON/2013/44), Kipra, 19.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2013
Atzinums par to, kā rīkoties ar euro banknotēm, ko neitralizējušas aizsargierīces (CON/2013/43), Beļģija, 12.6.2013.
12/06/2013
Atzinums par priekšlikumu direktīvai par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai, un par priekšlikumu regulai par naudas līdzekļu pārskaitījumiem pievienoto informāciju (CON/2013/32), OV C 166, 12.6.2013, 2. lpp..Papildus informācija
10/06/2013
Atzinums par sanācijas un noregulēšanas plāniem (CON/2013/42), Beļģija, 10.6.2013.
05/06/2013
Atzinums par izmaiņām Central Bank of Cyprus pārvaldē (CON/2013/41), Kipra, 5.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Atzinums par Magyar Nemzeti Bank jaunajiem uzdevumiem uzraudzības jomā (CON/2013/40), Ungārija, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Atzinums par nacionālās finanšu sistēmas makrolīmeņa uzraudzību (CON/2013/39), Rumānija, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2013
Atzinums par Grieķijas Finanšu stabilitātes fondu (CON/2013/38), Grieķija, 29.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
ECB Pamatnostādne (2013. gada 15. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2006/4 par rezervju pārvaldības pakalpojumiem euro valūtā, ko Eurosistēma sniedz ārpus euro zonas esošajām centrālajām bankām un valstīm, kā arī starptautiskajām organizācijām  (ECB/2013/14), OV L 138, 24.5.2013, 19. lpp..
24/05/2013
Atzinums par kredītiestāžu statusu un finansēšanas sabiedrību izveidi (CON/2013/36), Francija, 24.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Pls translate: Guideline ECB/2006/4. Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union 24.5.2013.
23/05/2013
Atzinums par parāda atmaksas noregulējumu personām ar pārmērīgām parādsaistībām (CON/2013/34), Grieķija, 23.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2013
Atzinums par hipotekāro kredītu ņēmēju aizsardzību (CON/2013/33), Spānija, 22.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2013
uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 2. maijs) par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Kipras Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību (ECB/2013/13), OV L 133, 17.5.2013, 26. lpp..
07/05/2013
Atzinums par Banca Naţională a României institucionālā statusa un neatkarības stiprināšanu (CON/2013/31), Rumānija, 7.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2013
ECB Pamatnostādne (2013. gada 22. marts) par vērtspapīru turējumu statistiku  (ECB/2013/7), OV L 125, 7.5.2013, 17. lpp..
03/05/2013
ECB Ieteikums (2013. gada 26. aprīlis) Eiropas Savienības Padomei par Suomen Pankki ārējo revidentu (ECB/2013/12), OV C 126, 3.5.2013, 1. lpp..
30/04/2013
ECB Pamatnostādne (2013. gada 19. aprīlis), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2003/5 par pasākumu īstenošanu, lai novērstu euro banknošu neatļautu atveidošanu, un par euro banknošu maiņu un izņemšanu no apgrozības  (ECB/2013/11), OV L 118, 30.4.2013, 43. lpp..
30/04/2013
ECB Lēmums (2013. gada 19. aprīlis) par euro banknošu nominālvērtībām, parametriem, atveidošanu, apmaiņu un izņemšanu no apgrozības  (ECB/2013/10), OV L 118, 30.4.2013, 37. lpp..Papildus informācija
30/04/2013
Atzinums par makrouzraudzības politiku (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
27/04/2013
ECB Ieteikums (2013. gada 19. aprīlis) Eiropas Savienības Padomei par ECB ārējo revidentu (ECB/2013/9), OV C 122, 27.4.2013, 1. lpp..
26/04/2013
Atzinums par patērētāju kredītu reģistru (CON/2013/29), Francija, 26.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2013
ECB Ieteikums (2013. gada 17. aprīlis) Eiropas Savienības Padomei par Oesterreichische Nationalbank ārējiem revidentiem (ECB/2013/8), OV C 115, 23.4.2013, 1. lpp..
19/04/2013
Atzinums par aizsardzību pret riskiem un bankas darbības jomu nošķiršanu (CON/2013/28), Vācija, 19.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2013
Atzinums par regulējumu valsts garantijām un par valsts garantijām Dexia SA un Dexia Crédit Local SA (CON/2013/27), Beļģija, 15.4.2013.
11/04/2013
Atzinums par plānošanu krīžu gadījumiem un agrīnu iejaukšanos attiecībā uz kredītiestādēm (CON/2013/26), Austrija, 11.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/04/2013
Atzinums par Noguldījumu garantiju fondu (CON/2013/25), Spānija, 10.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2013
uz sākumu: ECB Lēmums (2013. gada 20. marts) par noteikumiem tam, kā pašu emitētas nenodrošinātas valsts garantētas banku obligācijas izmanto par nodrošinājumu Eurosistēmas monetārās politikas operācijās (ECB/2013/6), OV L 95, 5.4.2013, 22. lpp..
05/04/2013
ECB Lēmums (2013. gada 20. marts), ar ko atceļ Lēmumus ECB/2011/4 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Īrijas valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, ECB/2011/10 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Portugāles valdības emitētu vai garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, ECB/2012/32 par pagaidu pasākumiem, kas saistīti ar Grieķijas Republikas emitētu vai pilnībā garantētu tirgojamu parāda instrumentu atbilstību, un ECB/2012/34 par pagaidu izmaiņām noteikumos par nodrošinājuma ārvalstu valūtā atbilstību (ECB/2013/5), OV L 95, 5.4.2013, 21. lpp..Papildus informācija
05/04/2013
uz sākumu: ECB Pamatnostādne ( 2013. gada 20. marts ) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (ECB/2013/4)  (ECB/2013/4), OV L 95, 5.4.2013, 23. lpp..
05/04/2013
Atzinums par finanšu nodrošinājuma režīmu (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
04/04/2013
ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) saistībā ar depozitārija funkcijām, atlīdzības politiku un sankcijām (CON/2013/4), OV C 96, 4.4.2013, 18. lpp..
04/04/2013
Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko izveido mehānismu finansiālas palīdzības sniegšanai dalībvalstīm, kuru naudas vienība nav euro  (CON/2013/2), OV C 96, 4.4.2013, 11. lpp..Papildus informācija
02/04/2013
Atzinums par īpašiem hipotēku darījumiem (CON/2013/23), Slovākija, 2.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2013
Atzinums par maksājumu bilances ziņošanu (CON/2013/22), Austrija, 25.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2013
Atzinums par pasākumiem banku stabilitātes stiprināšanai (CON/2013/21), Slovēnija, 22.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Atzinums par neaktīvajiem noguldījumu kontiem kredītiestādēs (CON/2013/20), Grieķija, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Atzinums par kredītiestāžu rekapitalizāciju (CON/2013/19), Portugāle, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2013
Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem (CON/2013/18), Beļģija, 18.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/03/2013
ECB Lēmums (2013. gada 11. janvāris), ar ko nosaka Eiropas Centrālo banku sistēmas publiskās atslēgas infrastruktūras regulējumu (ECB/2013/1), OV L 74, 16.3.2013, 30. lpp..
13/03/2013
Atzinums par priekšlikumu Komisijas regulai, ar ko attiecībā uz nemainīgas nodokļu likmes saskaņoto patēriņa cenu indeksu ieviešanu groza Regulu (EK) Nr. 2214/96 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (SPCI): SPCI apakšindeksu pārsūtīšana un izplatīšana, un priekšlikumu Komisijas regulai, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus par to, kā attiecībā uz īpašnieka apdzīvotā mājokļa cenu indeksu noteikšanu piemērot Padomes Regulu (EK) Nr. 2494/95 par saskaņotajiem patēriņa cenu indeksiem (CON/2012/77), OV C 73, 13.3.2013, 5. lpp..
12/03/2013
Atzinums par kredītiestāžu rekapitalizāciju (CON/2013/17), Grieķija, 12.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2013
Atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par ieguldījumu produktu pamatinformācijas dokumentiem  (CON/2012/103), OV C 70, 9.3.2013, 2. lpp..Papildus informācija
04/03/2013
Atzinums par Oesterreichische Nationalbank iemaksām Starptautiskā Valūtas fonda Nabadzības samazināšanas un izaugsmes trastā un divpusējā aizdevuma līgumu starp Starptautisko Valūtas fondu un Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Austrija, 4.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/03/2013
Atzinums par dažādu regulatīvo un īstenojošo tehnisko standartu projektiem, ko Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde iesniegusi Komisijai pieņemšanai, izmantojot Komisijas deleģētās un īstenojošās regulas, ar kurām papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem  (CON/2012/95), OV C 60, 1.3.2013, 1. lpp..
20/02/2013
Atzinums par Bank of Greece peļņas sadali  (CON/2013/15), Grieķija, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2013
Atzinums par finanšu tirgus uzraudzības regulējumu (CON/2013/14), Polija, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/02/2013
Atzinums par Komisijas deleģētās regulas projektu, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2011/61/ES papildina attiecībā uz atbrīvojumiem, vispārējiem darbības nosacījumiem, depozitārijiem, aizņemtajiem līdzekļiem, pārredzamību un uzraudzību (CON/2012/42), OV C 47, 19.2.2013, 1. lpp..
18/02/2013
Atzinums par finanšu stabilitātes gada iemaksas grozīto aprēķinu (CON/2013/13), Beļģija, 18.2.2013.
12/02/2013
Atzinums par Valsts kases veikto noguldījumu pieņemšanu un vērtspapīru konta pārvaldīšanu (CON/2013/12), Ungārija, 12.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2013
Atzinums par priekšlikumu direktīvai, ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu sabiedrību sanācijas un noregulējuma režīmu  (CON/2012/99), OV C 39, 12.2.2013, 1. lpp..Papildus informācija
09/02/2013
ECB Ieteikums (2013. gada 4. februāris) Eiropas Savienības Padomei par Central Bank of Cyprus ārējo revidentu (ECB/2013/3), OV C 37, 9.2.2013, 1. lpp..
08/02/2013
Atzinums par maksājumu skaidrā naudā ierobežojumiem saistībā ar algu izmaksu (CON/2013/11), Somija, 8.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2013
ECB Pamatnostādne (2013. gada 23. janvāris), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2012/18 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2013/2) (ECB/2013/2), OV L 34, 5.2.2013, 18. lpp..
01/02/2013
Atzinums par skaidrās naudas maksājumu ierobežojumiem (CON/2013/9), Dānija, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Atzinums par valsts garantijām attiecībā uz dažām Dexia SA meitasuzņēmumu saistībām (CON/2013/8), Francija, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Atzinums par kredītiestāžu un citu iestāžu noregulējuma režīmu (CON/2013/10), Kipra, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Atzinums par priekšlikumu Padomes regulai, ar ko Eiropas Centrālajai bankai piešķir īpašus uzdevumus saistībā ar kredītiestāžu uzraudzības politiku, un priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 1093/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (CON/2012/96), OV C 30, 1.2.2013, 6. lpp..Papildus informācija
30/01/2013
ECB Pamatnostādne (2012. gada 5. decembris) par Eiropas automatizēto reālā laika bruto norēķinu sistēmu (TARGET2) (pārstrādāta versija) (ECB/2012/27), OV L 30, 30.1.2013, 1. lpp..Papildus informācija
30/01/2013
Atzinums par kredīta pārvedumu un tiešā debeta darījumiem (CON/2013/7), Itālija, 30.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2013
Atzinums par Banca Naţională a României piešķirtajām jaunajām pilnvarām attiecībā uz valsts parādu un kredītriska mijmaiņas darījumiem (CON/2013/6), Rumānija, 29.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2013
uz sākumu: ECB Lēmums (2012. gada 19. decembris) par pagaidu izmaiņām noteikumos par nodrošinājuma ārvalstu valūtā atbilstību (ECB/2012/34), OV L 14, 18.1.2013, 22. lpp..
17/01/2013
ECB Lēmums (2012. gada 19. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2010/24 par to, kā pagaidām sadala ECB ienākumus no apgrozībā esošajām euro banknotēm un vērtspapīru tirgu programmas ietvaros nopirktajiem vērtspapīriem (ECB/2012/33), OV L 13, 17.1.2013, 12. lpp..
17/01/2013
ECB Lēmums (2012. gada 11. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2007/7 par TARGET2-ECB noteikumiem un nosacījumiem (ECB/2012/31), OV L 13, 17.1.2013, 8. lpp..
15/01/2013
ECB Lēmums (2012. gada 7. decembris), ar ko groza Lēmumu ECB/2009/4 par atbrīvojumiem, ko var piešķirt saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 958/2007 par ieguldījumu fondu aktīvu un pasīvu statistiku (ECB/2007/8) (ECB/2012/28), OV L 9, 15.1.2013, 11. lpp..
14/01/2013
Atzinums par krājaizdevu sabiedrībām (CON/2013/5), Polija, 14.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2013
Atzinums par agrīnu iejaukšanos, sanāciju un kredītiestāžu noregulējumu (CON/2013/3), Spānija, 9.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2013
Atzinums par finanšu tirgus uzraudzības regulējumu (CON/2013/1), Polija, 4.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language