2013

27/12/2013
Arvamus Banca d’Italia kapitali suurendamise kohta (CON/2013/96), Itaalia, 27.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Arvamus väärtpaberikauplejate töötajate palgamotivaatorite kohta (CON/2013/95), Taani, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Arvamus tagatud võlakirjade kohta (CON/2013/94), Rumeenia, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2013
Arvamus laenuregistri kohta (CON/2013/93), Läti, 19.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Arvamus riigikulutuste piiramise kohta seoses Banca d’Italia'ga (CON/2013/92), Itaalia, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2013
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banque centrale du Luxembourg’i välisaudiitorite kohta, 17. detsember 2013 (EKP/2013/51), ELT C 378, 24.12.2013, lk 15.
17/12/2013
Arvamus pangatähtede käitlemise ja jaotamise ning nende kaitse kohta võltsimise eest Ungaris (CON/2013/89), Ungari, 17.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2013
EKP otsus müntide emissiooni 2014. aasta mahu heakskiitmise kohta, 6. detsember 2013 (EKP/2013/46), ELT L 349, 21.12.2013, lk 109.
18/12/2013
Arvamus riigirahanduse kohta Eestis (CON/2013/91), Eesti, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Täiendav teave
18/12/2013
Arvamus riigirahanduse kohta Luksemburgis (CON/2013/90), Luksemburg, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2013
EKP määrus (EL) nr 1409/2013 maksete statistika kohta, 28. november 2013  (EKP/2013/43), ELT L 352, 17.12.2013, lk 18.
05/12/2013
Arvamus finantsjärelevalveasutuse juhtimise kohta (CON/2013/83), Taani, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2013
Arvamus Lietuvos bankas’e varade õigusliku staatuse ja tema auditi ulatuse kohta  (CON/2013/85), Leedu, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Arvamus krediidiasutuste rekapitaliseerimise kohta (CON/2013/87), Portugal, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2013
Arvamus krediidiasutuste usaldatavusjärelevalve ja makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta (CON/2013/82), Soome, 2.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2013
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2012/27 üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta, 26. september 2013 (EKP/2013/37), ELT L 332, 12.12.2013, lk 82.
09/12/2013
Arvamus andmete aruandluse kohustuse kohta, millega toetatakse Magyar Nemzeti Bank’i järelevalveülesandeid (CON/2013/88), Ungari, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Arvamus maksevahendite ja maksesüsteemide kohta (CON/2013/84), Prantsusmaa, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2013
Arvamus pangastabiilsuse tugevdamismeetmete kohta (CON/2013/86), Sloveenia, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2013
Arvamus ühistuna tegutsevate krediidiasutuste tegevuslubade, reguleerimise ja järelevalve kohta  (CON/2013/81), Küpros, 26.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2013
Arvamus hoiuste tagamise fondi stabiliseerimismeetmete kohta (CON/2013/80), Rumeenia, 25.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2013
Euroopa Parlamendi ja EKP institutsioonidevaheline kokkulepe demokraatliku vastutuse ja järelevalve teostamise praktilise korra kohta seoses EKP-le ühtse järelevalvemehhanismi raames antud ülesannete täitmisega ELT L 320, 30.11.2013, lk 2.
22/11/2013
Arvamus krediidiasutuste reservinõuete kohta (CON/2013/79), Leedu, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2013
Arvamus Central Bank of Cyprus’e otsuste tegemise pädevuse muutmise kohta (CON/2013/78), Küpros, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2013
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule, Latvijas Banka välisaudiitorite kohta, 15. november 2013 (EKP/2013/42), ELT C 342, 15.11.2013, lk 1.
12/11/2013
Kehtivus lõppenud: EKP otsus täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 26. september 2013 (EKP/2013/36), ELT L 301, 12.11.2013, lk 13.
12/11/2013
Kehtivus lõppenud: EKP otsus täiendavate meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 26. september 2013 (EKP/2013/35), ELT L 301, 12.11.2013, lk 6.
05/11/2013
Arvamus ettevõtete finantsalaste ümberkorralduste kohta (CON/2013/75), Sloveenia, 5.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2013
EKP määrus (EL) nr 1075/2013 väärtpaberistamise tehingutes osalevate finantsvahendusettevõtete varade ja kohustuste statistika kohta (uuesti sõnastatud), 18. oktoober 2013 (EKP/2013/40), ELT L 297, 7.11.2013, lk 107.Täiendav teave
07/11/2013
EKP määrus (EL) nr 1074/2013 statistikaaruandluse nõuete kohta postipankadele, mis võtavad vastu hoiuseid euroala residentidest mitterahaloomeasutustelt, 18. oktoober 2013 (uuesti sõnastatud)  (EKP/2013/39), ELT L 297, 7.11.2013, lk 94.Täiendav teave
07/11/2013
EKP määrus (EL) nr 1073/2013 investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta (uuesti sõnastatud), 18. oktoober 2013  (EKP/2013/38), ELT L 297, 7.11.2013, lk 73.Täiendav teave
07/11/2013
EKP määrus (EL) nr 1072/2013, rahaloomeasutuste kohaldatavate intressimäärade statistika kohta (uuesti sõnastatud), 24. september 2013  (EKP/2013/34), ELT L 297, 7.11.2013, lk 51.Täiendav teave
07/11/2013
EKP määrus (EL) nr 1071/2013 rahaloomeasutuste sektori bilansi kohta (uuesti sõnastatud), 24. september 2013 (EKP/2013/33), ELT L 297, 7.11.2013, lk 1.Täiendav teave
29/10/2013
Arvamus riigivara haldamise üleandmise kohta Rumeenia keskpangale (Banca Naţională a României) (CON/2013/74), Rumeenia, 29.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2013
Arvamus panga saneerimismeetmete kohta (CON/2013/73), Sloveenia, 15.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2013
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb makromajandusliku tasakaalustamatuse menetluse jaoks vajaliku statistika esitamist ja kvaliteeti (CON/2013/72), ELT C 14, 16.10.2013, lk 5.Täiendav teave
07/10/2013
Arvamus Ungari integreeritud järelevalveraamistiku kohta (CON/2013/71), Ungari, 7.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2013
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2011/23 EKP statistikaaruandluse nõuete kohta välisstatistika valdkonnas, 30. juuli 2013  (EKP/2013/25), ELT L 247, 18.9.2013, lk 38.
18/09/2013
EKP arvamus finantsstabiilsuse nõukogu loomise ja riigi ametiasutuste makrotasandi usaldatavusjärelevalve pädevuse kohta (CON/2013/70), Sloveenia, 18.9.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2013
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Banco de España välisaudiitorite kohta, 2. september 2013 (EKP/2013/32), ELT C 264, 13.9.2013, lk 1.
13/09/2013
EKP arvamus Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta seaduse muutmise kohta (CON/2013/69), Malta, 13.9.2013.
29/08/2013
Arvamus Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique uue statistikaülesande kohta  (CON/2013/68), Belgia, 29.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/08/2013
Arvamus Banco de Portugali makrotasandi usaldatavusjärelevalve pädevuse kohta  (CON/2013/66), Portugal, 27.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2013
Arvamus euro pangatähtede ja müntide töötlemise ja taasringluse kohta (CON/2013/65), Läti, 21.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/2013
Arvamus pangatähtede ja müntide vahetamise põhimõtete ja korra kohta (CON/2013/64), Poola, 20.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Arvamus krediidiühistuste kohta (CON/2013/63), Leedu, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Arvamus riigieelarvelistele asutustele makseteenuste osutamise kohta Banka Slovenije poolt  (CON/2013/62), Sloveenia, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2013
Arvamus Banco de España autonoomia kohta personali küsimustes ja presidendi ametiaja lõpetamise osas  (CON/2013/61), Hispaania, 16.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Arvamus pangastabiilsust suurendavate meetmete kohta (CON/2013/67), Sloveenia, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Arvamus automaatse tagatissüsteemi kaudu tagatise andmise kohta Danmarks Nationalbank'i poolt  (CON/2013/60), Taani, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2013
Arvamus börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete osapoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta (CON/2013/59), Belgia, 12.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/08/2013
Arvamus finantsaruannete registri kohta (CON/2013/58), Slovakkia, 7.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2013
Arvamus krediidiasutuste likvideerimise erikorra kohta (CON/2013/57), Kreeka, 6.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Arvamus Ungari uue ühtse järelevalveraamistiku kohta (CON/2013/56), Ungari, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Arvamus pikaajalist laenuandmist soodustavate meetmete kohta (CON/2013/55), Belgia, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
24/07/2013
Arvamus riigi finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta (CON/2013/54), Küpros, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2013
Arvamus Sveriges riksbank’i finantssõltumatuse kohta (CON/2013/53), Rootsi, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Arvamus hoiupankade ja pangandussihtasutuste kohta (CON/2013/52), Hispaania, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Arvamus ühistuna tegutsevate krediidiasutuste järelevalve kohta (CON/2013/51), Küpros, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2013
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 5. juuli 2013, ajutiste meetmete kohta seoses Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega  (EKP/2013/22), ELT L 195, 18.7.2013, lk 27.
18/07/2013
Arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 974/98 seoses euro kasutuselevõtuga Lätis ja seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2866/98 seoses euro ümberarvestuskursiga Lätis  (CON/2013/48), ELT C 204, 18.7.2013, lk 1.Täiendav teave
13/07/2013
EKP otsus, millega tunnistatakse kehtetuks otsus EKP/2013/13 ajutiste meetmete kohta seoses Küprose Vabariigi poolt emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, 28. juuni 2013  (EKP/2013/21), ELT L 192, 13.7.2013, lk 75.Täiendav teave
12/07/2013
Arvamus stabiliseerimismeetmete kohta (CON/2013/50), Rumeenia, 12.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2013
Arvamus Europa Majanduspiirkonna väliste krediidiasutuste filiaalide kohta (CON/2013/49), Iirimaa, 9.7.2013.
06/07/2013
Kehtivus lõppenud: EKP otsus EKP kapitali sissemaksmise kohta euroalaväliste riikide keskpankade poolt, 21. juuni 2013  (EKP/2013/20), ELT L 187, 6.7.2013, lk 25.
06/07/2013
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse tingimused EKP kapitaliosade ülekanneteks riikide keskpankade vahel ja sissemakstud kapitali korrigeerimiseks, 21. juuni 2013  (EKP/2013/18), ELT L 187, 6.7.2013, lk 17.
06/07/2013
Kehtivus lõppenud: EKP otsus riikide keskpankade protsentuaalsete osade kohta EKP kapitali märkimise aluses, 21. juuni 2013 (EKP/2013/17), ELT L 187, 6.7.2013, lk 15.
06/07/2013
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2010/29 euro pangatähtede emiteerimise kohta, 21. juuni 2013  (EKP/2013/16), ELT L 187, 6.7.2013, lk 13.
06/07/2013
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, millega kehtestatakse meetmed EKP akumuleeritud omakapitali sissemaksmiseks ja riikide keskpankade ülekantud välisvaluutareservidega samaväärsete nõuete korrigeerimiseks, 21. juuni 2013  (EKP/2013/15), ELT L 187, 6.7.2013, lk 9.
03/07/2013
Arvamus kohustusliku reservi kohta seoses euro kasutuselevõtuga (CON/2013/47), Läti, 3.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/06/2013
Leping EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega muudetakse 16. märtsi 2006. aasta lepingut EKP ja euroalaväliste liikmesriikide keskpankade vahel, millega kehtestatakse vahetuskursimehhanismi töökord majandus- ja rahaliidu kolmandas etapis, 21. juuni 2013 ELT C 187, 29.6.2013, lk 1.
28/06/2013
Arvamus palga- ja pensionireformide kohta (CON/2013/46), Iirimaa, 28.6.2013.
26/06/2013
Arvamus Lietuvos bankas’e makrotasandi usaldatavusjärelevalve pädevuse kohta  (CON/2013/45), Leedu, 26.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2013
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi kohta, milles käsitletakse euro ja muude vääringute kriminaalõiguslikku kaitset võltsimise vastu ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2000/383/JSK, 28. mai 2013 (CON/2013/37), ELT C 179, 25.6.2013, lk 9.Täiendav teave
21/06/2013
Arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb nõukogu määrust ringlusse lastavate euromüntide nimiväärtuste ja tehniliste näitajate kohta, 23. mai 2013  (CON/2013/35), ELT C 176, 21.6.2013, lk 11.Täiendav teave
19/06/2013
Arvamus krediidiasutuste erimaksustamise kohta (CON/2013/44), Küpros, 19.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2013
Arvamus vargusevastastes seadmetes värvi kaotanud euro pangatähtede käsitlemise kohta (CON/2013/43), Belgia, 12.6.2013.
12/06/2013
Arvamus seoses ettepanekutega, mis käsitlevad direktiivi finantssüsteemi rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil kasutamise vältimise kohta ja määrust raha ülekandmisel edastatava teabe kohta, 17. mai 2013 (CON/2013/32), ELT C 166, 12.6.2013, lk 2.Täiendav teave
10/06/2013
Arvamus maksevõime taastamise ja kriisilahenduse kavade kohta (CON/2013/42), Belgia, 10.6.2013.
05/06/2013
Arvamus Küprose keskpanga juhtimisstruktuuri muudatuste kohta (CON/2013/41), Küpros, 5.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Arvamus Magyar Nemzeti Bank'i uute järelevalveülesannete kohta (CON/2013/40), Ungari, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Arvamus riigi finantssüsteemi makrotasandi usaldatavusjärelevalve kohta (CON/2013/39), Rumeenia, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2013
Arvamus Kreeka finantsstabiilsusfondi kohta (CON/2013/38), Kreeka, 29.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
EKP suunis, 15. mai 2013, millega muudetakse suunist EKP/2006/4 eurosüsteemi reservihaldusteenuste osutamise kohta eurodes euroalavälistele keskpankadele ja riikidele ning rahvusvahelistele organisatsioonidele  (EKP/2013/14), ELT L 138, 24.5.2013, lk 19.
24/05/2013
Arvamus krediidiasutuste staatuse ja finantseerimisettevõtjate asutamise kohta  (CON/2013/36), Prantsusmaa, 24.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Pls translate: Guideline ECB/2006/4. Unofficial consolidated text produced by the Publications Office of the European Union 24.5.2013.
23/05/2013
Arvamus ülelaenanud üksikisikute laenukorralduse kohta (CON/2013/34), Kreeka, 23.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2013
Arvamus hüpoteeklaenu saaja kaitse kohta (CON/2013/33), Hispaania, 22.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2013
Kehtivus lõppenud: EKP otsus ajutiste meetmete kohta seoses Küprose Vabariigi emiteeritud või täielikult tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, 2. mai 2013 (EKP/2013/13), ELT L 133, 17.5.2013, lk 26.
07/05/2013
Arvamus Banca Naţională a României institutsionaalse rolli ja sõltumatuse suurendamise kohta (CON/2013/31), Rumeenia, 7.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2013
EKP suunis väärtpaberiosaluste statistika kohta, 22. märts 2013  (EKP/2013/7), ELT L 125, 7.5.2013, lk 17.
03/05/2013
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Suomen Pankki välisaudiitorite kohta, 26. aprill 2013  (EKP/2013/12), ELT C 126, 3.5.2013, lk 1.
30/04/2013
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2003/5 meetmete jõustamise kohta euro pangatähtede lubamatu reprodutseerimise vastu ning euro pangatähtede vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta, 19. aprill 2013  (EKP/2013/11), ELT L 118, 30.4.2013, lk 43.
30/04/2013
EKP otsus euro pangatähtede nimiväärtuste, tehniliste nõuete, reprodutseerimise, vahetamise ja ringlusest kõrvaldamise kohta, 19. aprill 2013  (EKP/2013/10), ELT L 118, 30.4.2013, lk 37.Täiendav teave
30/04/2013
Arvamus makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika kohta (CON/2013/30), Malta, 30.4.2013.
27/04/2013
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule EKP välisaudiitorite kohta, 19. aprill 2013 (EKP/2013/9), ELT C 122, 27.4.2013, lk 1.
26/04/2013
Arvamus tarbimislaenude registri kohta (CON/2013/29), Prantsusmaa, 26.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2013
EKP soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Oesterreichische Nationalbank’i välisaudiitorite kohta, 17. aprill 2013 (EKP/2013/8), ELT C 115, 23.4.2013, lk 1.
19/04/2013
Arvamus pangandustegevuste eraldamise ja kaitsmise kohta riskide eest (CON/2013/28), Saksamaa, 19.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2013
Arvamus riigigarantiide raamistiku ning Dexia SA ja Dexia Crédit Local SA riigigarantiide kohta  (CON/2013/27), Belgia, 15.4.2013.
11/04/2013
Arvamus krediidiasutuste kriisijuhtimise ja varase sekkumise kohta (CON/2013/26), Austria, 11.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/04/2013
Arvamus hoiuste tagamise fondi kohta (CON/2013/25), Hispaania, 10.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2013
Kehtivus lõppenud: EKP otsus omakasutuses olevate valitsuse poolt tagatud katmata pangavõlakirjade eurosüsteemi rahapoliitika operatsioonide tagatisena kasutamise eeskirjade kohta, 20. märts 2013 (EKP/2013/6), ELT L 95, 5.4.2013, lk 22.
05/04/2013
EKP otsus, millega tunnistatakse kehtetuks otsused EKP/2011/4 ajutiste meetmete kohta seoses Iiri valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, EKP/2011/10 ajutiste meetmete kohta seoses Portugali valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega, EKP/2012/32 ajutiste meetmete kohta seoses Kreeka Vabariigi valitsuse poolt emiteeritud või tagatud turukõlblike võlainstrumentide kõlblikkusega ning EKP/2012/34 välisvääringus nomineeritud tagatiste kõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta, 20. märts 2013 (EKP/2013/5), ELT L 95, 5.4.2013, lk 21.Täiendav teave
05/04/2013
Kehtivus lõppenud: EKP suunis täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega ning millega muudetakse suunist EKP/2007/9 (EKP/2013/4), 20. märts 2013 (EKP/2013/4), ELT L 95, 5.4.2013, lk 23.
05/04/2013
Arvamus finantstagatiste korralduse kohta (CON/2013/24), Malta, 5.4.2013.
04/04/2013
EKP arvamus seoses ettepanekuga, mis käsitleb Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi, millega muudetakse direktiivi 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta seoses depositooriumi funktsioonide, tasustamispoliitika ja sanktsioonidega, 11. jaanuar 2013 (CON/2013/4), ELT C 96, 4.4.2013, lk 18.
04/04/2013
Arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega luuakse süsteem rahalise abi andmiseks liikmesriikidele, kelle rahaühik ei ole euro  (CON/2013/2), ELT C 96, 4.4.2013, lk 11.Täiendav teave
02/04/2013
Arvamus hüpoteegitehingute erinõuete kohta (CON/2013/23), Slovakkia, 2.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2013
Arvamus maksebilansi aruandluse kohta (CON/2013/22), Austria, 25.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2013
Arvamus pangastabiilsuse suurendamise meetmete kohta (CON/2013/21), Sloveenia, 22.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Arvamus liikumatute hoiukontode kohta krediidiasutustes (CON/2013/20), Kreeka, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Arvamus krediidiasutuste rekapitaliseerimise kohta (CON/2013/19), Portugal, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2013
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta (CON/2013/18), Belgia, 18.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/03/2013
EKP otsus, millega kehtestatakse avaliku võtme infrastruktuuri raamistik Euroopa Keskpankade Süsteemi jaoks, 11. jaanuar 2013  (EKP/2013/1), ELT L 74, 16.3.2013, lk 30.
13/03/2013
Arvamus seoses ettepanekuga komisjoni määruse kohta, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2214/96 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta: THHI osaindeksite edastamine ja levitamine) seoses konstantse maksumääraga tarbijahindade harmoneeritud indeksite kehtestamisega, ning seoses ettepanekuga komisjoni määruse kohta, millega kehtestatakse üksikasjalikud eeskirjad nõukogu määruse (EÜ) nr 2494/95 (tarbijahindade harmoneeritud indeksite kohta) rakendamiseks seoses omaniku kasutuses olevate eluasemete hinnaindeksi loomisega (CON/2012/77), ELT C 73, 13.3.2013, lk 5.
12/03/2013
Arvamus krediidiasutuste rekapitaliseerimise kohta (CON/2013/17), Kreeka, 12.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2013
Arvamus seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, mis käsitleb investeerimistoodete põhiteabe dokumente  (CON/2012/103), ELT C 70, 9.3.2013, lk 2.Täiendav teave
04/03/2013
Arvamus seoses Oesterreichische Nationalbanki maksetega Rahvusvahelise Valuutafondi vaesuse vähendamise ja majanduskasvu rahastamisvahendisse ning Rahvusvahelise Valuutafondi ja Oesterreichische Nationalbanki kahepoolse laenulepinguga (CON/2013/16), Austria, 4.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/03/2013
Arvamus seoses Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve poolt komisjonile esitatud mitme regulatiivse ja rakenduslike tehniliste standardite eelnõuga, mis tuleb vastu võtta komisjonile delegeeritud rakendusmääruse vormis, et täiendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 648/2012 börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta  (CON/2012/95), ELT C 60, 1.3.2013, lk 1.
20/02/2013
Arvamus Bank of Greece'i kasumijaotuse kohta  (CON/2013/15), Kreeka, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2013
Arvamus finantsturgude järelevalve raamistiku kohta (CON/2013/14), Poola, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/02/2013
Arvamus seoses eelnõuga komisjoni delegeeritud määruse kohta, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses erandite, üldiste tegutsemistingimuste, depositooriumide, finantsvõimenduse, läbipaistvuse ja järelevalvega (CON/2012/42), ELT C 47, 19.2.2013, lk 1.
18/02/2013
Arvamus finantsstabiilsuse aastasissemakse arvutamise muutmise kohta (CON/2013/13), Belgia, 18.2.2013.
12/02/2013
Arvamus seoses hoiuste võtmisega ja väärtpaberikonto haldusega rahandusministeeriumi poolt (CON/2013/12), Ungari, 12.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2013
Arvamus seoses ettepanekuga direktiivi kohta, millega luuakse krediidiasutuste ja investeerimisühingute maksevõime taastamise ja kriisilahenduse raamistik  (CON/2012/99), ELT C 39, 12.2.2013, lk 1.Täiendav teave
09/02/2013
EKP soovitus, 4. veebruar 2013, Euroopa Liidu Nõukogule Central Bank of Cyprus’i välisaudiitorite kohta (EKP/2013/3), ELT C 37, 9.2.2013, lk 1.
08/02/2013
Arvamus sularahamaksete piirangute kohta palga maksmisel (CON/2013/11), Soome, 8.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2013
EKP suunis, millega muudetakse suunist EKP/2012/18 täiendavate ajutiste meetmete kohta seoses eurosüsteemi refinantseerimisoperatsioonide ja tagatise kõlblikkusega, 23. jaanuar 2013 (EKP/2013/2) (EKP/2013/2), ELT L 34, 5.2.2013, lk 18.
01/02/2013
Arvamus sularahamaksete piiramise kohta (CON/2013/9), Taani, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Arvamus riigigarantii kohta, mis hõlmab teatavaid Dexia SA tütarettevõtjate kohustusi  (CON/2013/8), Prantsusmaa, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Arvamus krediidiasutuste ja teiste asutuste kriisilahendusraamistiku kohta (CON/2013/10), Küpros, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Arvamus seoses ettepanekuga nõukogu määruse kohta, millega EKPle antakse eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga, ning seoses ettepanekuga Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse kohta, millega muudetakse määrust (EL) nr 1093/2010, millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Pangandusjärelevalve) (CON/2012/96), ELT C 30, 1.2.2013, lk 6.Täiendav teave
30/01/2013
EKP suunis üleeuroopalise automatiseeritud reaalajalise brutoarvelduste kiirülekandesüsteemi (TARGET2) kohta (uuesti sõnastatud), 5. detsember 2012 (EKP/2012/27), ELT L 30, 30.1.2013, lk 1.Täiendav teave
30/01/2013
Arvamus kreeditkorraldus- ja otsearveldustehingute kohta (CON/2013/7), Itaalia, 30.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2013
Arvamus Banca Naţională a României'le antud uue pädevuse kohta seoses riigi võlakirjade ja riigi võlakohustuse krediidiriski vahetustehingutega  (CON/2013/6), Rumeenia, 29.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2013
Kehtivus lõppenud: EKP otsus, 19. detsember 2012, välisvääringus nomineeritud tagatiste kõlblikkuse reeglite ajutise muutmise kohta (EKP/2012/34), ELT L 14, 18.1.2013, lk 22.
17/01/2013
EKP otsus, 19. detsember 2012, millega muudetakse otsust EKP/2010/24 ringluses olevatelt euro pangatähtedelt ja väärtpaberituruprogrammi raames ostetud väärtpaberitelt EKPle koguneva tulu vahepealse jaotamise kohta (EKP/2012/33), ELT L 13, 17.1.2013, lk 12.
17/01/2013
EKP otsus, 11. detsember 2012, millega muudetakse otsust EKP/2007/7 TARGET2-ECB tingimuste kohta (EKP/2012/31), ELT L 13, 17.1.2013, lk 8.
15/01/2013
EKP otsus, millega muudetakse otsust EKP/2009/4 seoses eranditega, mida võib teha määruse (EÜ) nr 958/2007 (investeerimisfondide varade ja kohustuste statistika kohta) (EKP/2007/8) alusel, 7. detsember 2012  (EKP/2012/28), ELT L 9, 15.1.2013, lk 11.
14/01/2013
Arvamus krediidiühistuste kohta (CON/2013/5), Poola, 14.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2013
Arvamus varase sekkumise, krediidiasutuste restruktureerimise ja kriisilahenduse kohta  (CON/2013/3), Hispaania, 9.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2013
Arvamus finantsturgude järelevalve raamistiku kohta (CON/2013/1), Poola, 4.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language