2013

27/12/2013
Γνώμη σχετικά με την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Banca d’ Italia (CON/2013/96), Ιταλία, 27.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Γνώμη σχετικά με τις κυμαινόμενες αποδοχές των υπαλλήλων εταιρειών διαπραγμάτευσης κινητών αξιών  (CON/2013/95), Δανία, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Γνώμη σχετικά με καλυμμένες ομολογίες (CON/2013/94), Ρουμανία, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2013
Γνώμη σχετικά με το μητρώο πιστώσεων (CON/2013/93), Λεττονία, 19.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Γνώμη σχετικά με τον περιορισμό των δημοσίων δαπανών αναφορικά με την Banca d’Italia  (CON/2013/92), Ιταλία, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2013
Σύσταση της EKT, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banque centrale du Luxembourg (EKT/2013/51), EE  C 378 της 24.12.2013, σ. 15.
17/12/2013
Γνώμη σχετικά με την επεξεργασία και τη διάθεση τραπεζογραμματίων, καθώς και την προστασία τους από την παραχάραξη στην Ουγγαρία  (CON/2013/89), Ουγγαρία, 17.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2013
Απόφαση της EKT, της 6ης Δεκεμβρίου 2013, σχετικά με την έγκριση της ποσότητας των κερμάτων που πρόκειται να εκδοθούν το 2014 (EKT/2013/46), EE  L 349 της 21.12.2013, σ. 109.
18/12/2013
Γνώμη σχετικά με τα δημόσια οικονομικά της Εσθονίας  (CON/2013/91), Εσθονία, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Γνώμη σχετικά με τα δημόσια οικονομικά του Λουξεμβούργου  (CON/2013/90), Λουξεμβούργο, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2013
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1409/2013 της EKT, της 28ης Νοεμβρίου 2013, για τις στατιστικές πληρωμών (EKT/2013/43), EE  L 352 της 17.12.2013, σ. 18.
05/12/2013
Γνώμη σχετικά με τη διακυβέρνηση της Χρηματοπιστωτικής Εποπτικής Αρχής (CON/2013/83), Δανία, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2013
Γνώμη σχετικά με τη νομική φύση των περιουσιακών στοιχείων της Lietuvos banka και το εύρος του δημοσίου ελέγχου της (CON/2013/85), Λιθουανία, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/87), Πορτογαλία, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2013
Γνώμη σχετικά με την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και τη μακροπροληπτική επίβλεψη (CON/2013/82), Φινλανδία, 2.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2013
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 26ης Σεπτεμβρίου 2013, για την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2012/27 σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2) (EKT/2013/37), EE  L 332 της 12.12.2013, σ. 82.
09/12/2013
Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων για την υποστήριξη των εποπτικών καθηκόντων της Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Ουγγαρία, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Γνώμη σχετικά με τα μέσα πληρωμών και τα συστήματα πληρωμών (CON/2013/84), Γαλλία, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2013
Γνώμη σχετικά με τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της σταθερότητας των τραπεζών (CON/2013/86), Σλοβενία, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2013
Γνώμη της σχετικά με την αδειοδότηση, τη ρύθμιση και την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2013/81), Κύπρος, 26.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
25/11/2013
Γνώμη σχετικά με τη λήψη μέτρων σταθερότητας και με το ταμείο εγγύησης καταθέσεων (CON/2013/80), Ρουμανία, 25.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2013
Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της EKT σχετικά με τις πρακτικές λεπτομέρειες που αφορούν την άσκηση της δημοκρατικής λογοδοσίας και την επίβλεψη της άσκησης των καθηκόντων που ανατίθενται στην ΕΚΤ στο πλαίσιο του ενιαίου εποπτικού μηχανισμού EE  L 320 της 30.11.2013, σ. 2.
22/11/2013
Γνώμη σχετικά με τις υποχρεώσεις τήρησης ελάχιστων αποθεματικών από τα πιστωτικά ιδρύματα (CON/2013/79), Λιθουανία, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2013
Γνώμη σχετικά με τροποποίηση των αρμοδιοτήτων λήψης αποφάσεων στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (CON/2013/78), Κύπρος, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
15/11/2013
Σύσταση της EKT, της 15ης Νοεμβρίου 2013, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Latvijas Banka (EKT/2013/42), EE  C 342 της 15.11.2013, σ. 1.
12/11/2013
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 26ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (EKT/2013/36), EE  L 301 της 12.11.2013, σ. 13.
12/11/2013
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 26ης Σεπτεμβρίου 2013, σχετικά με συμπληρωματικά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (EKT/2013/35), EE  L 301 της 12.11.2013, σ. 6.
05/11/2013
Γνώμη σχετικά με τη χρηματοοικονομική αναδιάρθρωση εταιρειών (CON/2013/75), Σλοβενία, 5.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2013
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1075/2013 της EKT της 18ης Οκτωβρίου2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των χρηματοοικονομικών εταιρειών ειδικού σκοπού που ασχολούνται με συναλλαγές τιτλοποίησης(αναδιατύπωση)  (EKT/2013/40), EE  L 297 της 7.11.2013, σ. 107.Πρόσθετες πληροφορίες
07/11/2013
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1074/2013 της EKT της 18ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων όσον αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες απευθείας μεταφοράς χρηματικών ποσών οι οποίες αποδέχονται καταθέσεις από μη νομισματικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα κατοίκους της ζώνης του ευρώ  (EKT/2013/39), EE  L 297 της 7.11.2013, σ. 94.Πρόσθετες πληροφορίες
07/11/2013
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1073/2013 της EKT της 18ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (αναδιατύπωση)  (EKT/2013/38), EE  L 297 της 7.11.2013, σ. 73.Πρόσθετες πληροφορίες
07/11/2013
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1072/2013 της EKT της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία επιτοκίων των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση)  (EKT/2013/34), EE  L 297 της 7.11.2013, σ. 51.Πρόσθετες πληροφορίες
07/11/2013
Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1071/2013 της EKT της 24ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τη λογιστική κατάσταση του τομέα των νομισματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (αναδιατύπωση) (EKT/2013/33), EE  L 297 της 7.11.2013, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
29/10/2013
Γνώμη σχετικά με τη μεταβίβαση της διαχείρισης κρατικών ακινήτων στην Banca Naţională a României  (CON/2013/74), Ρουμανία, 29.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2013
Γνώμη σχετικά με μέτρα για την αναδιοργάνωση τραπεζών (CON/2013/73), Σλοβενία, 15.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2013
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την παροχή και την ποιότητα των στατιστικών σχετικά με τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών (CON/2013/72), EE  C 14 της 16.10.2013, σ. 5.Πρόσθετες πληροφορίες
07/10/2013
Γνώμη σχετικά με το ενοποιημένο εποπτικό πλαίσιο στην Ουγγαρία (CON/2013/71), Ουγγαρία, 7.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2013
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 30ής Ιουλίου 2013, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2011/23 σχετικά με τις υποχρεώσεις παροχής στατιστικών στοιχείων που θεσπίζει η EKT όσον αφορά τα στατιστικά στοιχεία του εξωτερικού τομέα  (EKT/2013/25), EE  L 247 της 18.9.2013, σ. 38.
18/09/2013
Γνώμη σχετικά με την ίδρυση Συμβουλίου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και τα μακροπροληπτικά καθήκοντα των εθνικών αρχών (CON/2013/70), Σλοβενία, 18.9.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2013
Σύσταση της EKT, της 2ας Σεπτεμβρίου 2013, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de España (EKT/2013/32), EE  C 264 της 13.9.2013, σ. 1.
13/09/2013
Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του Νόμου περί της Κεντρικής Τράπεζας της Μάλτας  (CON/2013/69), Μάλτα, 13.9.2013.
29/08/2013
Γνώμη σχετικά με τα νέα στατιστικά καθήκοντα της Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2013/68), Βέλγιο, 29.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/08/2013
Γνώμη σχετικά με τα μακροπροληπτικά καθήκοντα της Banco de Portugal (CON/2013/66), Πορτογαλία, 27.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2013
Γνώμη σχετικά με τη διαχείριση και την επανακυκλοφορία τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ (CON/2013/65), Λεττονία, 21.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/2013
Γνώμη σχετικά με τις αρχές και τη διαδικασία για την ανταλλαγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων (CON/2013/64), Πολωνία, 20.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Γνώμη σχετικά με τις πιστωτικές ενώσεις (CON/2013/63), Λιθουανία, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Γνώμη σχετικά με την παροχή υπηρεσιών πληρωμών από την Banka Slovenije για τους χρήστες του προϋπολογισμού (CON/2013/62), Σλοβενία, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2013
Γνώμη σχετικά με την αυτοτέλεια της Banco de España σε θέματα προσωπικού και με τη λήξη της θητείας του διοικητή (CON/2013/61), Ισπανία, 16.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Γνώμη σχετικά με μέτρα για την ενίσχυση της σταθερότητας των τραπεζών (CON/2013/67), Σλοβενία, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Γνώμη σχετικά με την παροχή ασφάλειας στην Danmarks Nationalbank μέσω αυτόματης εξασφάλισης (CON/2013/60), Δανία, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2013
Γνώμη σχετικά με τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών (CON/2013/59), Βέλγιο, 12.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/08/2013
Γνώμη περί του μητρώου οικονομικών καταστάσεων (CON/2013/58), Σλοβακία, 7.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2013
Γνωμη σχετικά με την ειδική εκκαθάριση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/57), Ελλάδα, 6.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
26/07/2013
Γνώμη σχετικά με το νέο ενοποιημένο εποπτικό πλαίσιο στην Ουγγαρία (CON/2013/56), Ουγγαρία, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Γνώμη σχετικά με τη λήψη μέτρων ενθάρρυνσης του μακροπρόθεσμου δανεισμού (CON/2013/55), Βέλγιο, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
24/07/2013
Γνώμη σχετικά με τη μακροπροληπτική εποπτεία του εθνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος (CON/2013/54), Κύπρος, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
24/07/2013
Γνώμη σχετικά με την οικονομική ανεξαρτησία της Sveriges Riksbank  (CON/2013/53), Σουηδία, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Γνώμη σχετικά με τράπεζες καταθέσεων ταμιευτηρίου και τραπεζικά ιδρύματα (CON/2013/52), Ισπανία, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Γνώμη σχετικά με την εποπτεία των συνεργατικών πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/51), Κύπρος, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
18/07/2013
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 5ης Ιουλίου 2013, σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας  (EKT/2013/22), EE  L 195 της 18.7.2013, σ. 27.
18/07/2013
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 974/98 όσον αφορά την εισαγωγή του ευρώ στη Λετονία και με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2866/98 σχετικά με την τιμή μετατροπής του ευρώ όσον αφορά τη Λετονία  (CON/2013/48), EE  C 204 της 18.7.2013, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
13/07/2013
Απόφαση της EKT, της 28ης Ιουνίου 2013, για την κατάργηση της απόφασης ΕΚΤ/2013/13 σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας  (EKT/2013/21), EE  L 192 της 13.7.2013, σ. 75.Πρόσθετες πληροφορίες
12/07/2013
Γνώμη σχετικά με μέτρα σταθεροποίησης (CON/2013/50), Ρουμανία, 12.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2013
Γνώμη σχετικά με υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα εκτός του ΕΟΧ (CON/2013/49), Ιρλανδία, 9.7.2013.
06/07/2013
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 21ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την καταβολή του κεφαλαίου της EKT από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες εκτός ζώνης ευρώ  (EKT/2013/20), EE  L 187 της 6.7.2013, σ. 25.
06/07/2013
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 21ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των λεπτομερών διατάξεων για τις μεταβιβάσεις μεριδίων κεφαλαίου της EKT μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών και για την αναπροσαρμογή του καταβεβλημένου κεφαλαίου  (EKT/2013/18), EE  L 187 της 6.7.2013, σ. 17.
06/07/2013
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 21ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τα ποσοστά των μεριδίων συμμετοχής των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της EKT  (EKT/2013/17), EE  L 187 της 6.7.2013, σ. 15.
06/07/2013
Απόφαση της EKT, της 21ης Ιουνίου 2013, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/29 σχετικά με την έκδοση τραπεζογραμματίων ευρώ  (EKT/2013/16), EE  L 187 της 6.7.2013, σ. 13.
06/07/2013
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 21ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τη θέσπιση των αναγκαίων μέτρων για την εισφορά στη συσσωρευμένη αξία ιδίων κεφαλαίων της EKT και για την αναπροσαρμογή των ισοδύναμων προς τα μεταβιβασθέντα συναλλαγματικά διαθέσιμα απαιτήσεων των εθνικών κεντρικών τραπεζών (EKT/2013/15), EE  L 187 της 6.7.2013, σ. 9.
03/07/2013
Γνώμη για τα ελάχιστα αποθεματικά σε σχέση με την εισαγωγή του ευρώ (CON/2013/47), Λεττονία, 3.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/06/2013
Συμφωνία, της 21ης Ιουνίου 2013, μεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ η οποία τροποποιεί τη συμφωνία, της 16ης Μαρτίου 2006, μεταξύ της EKT και των εθνικών κεντρικών τραπεζών των κρατών μελών εκτός ζώνης ευρώ για τη θέσπιση των λειτουργικών διαδικασιών του μηχανισμού συναλλαγματικών ισοτιμιών κατά το τρίτο στάδιο της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης EE  C 187 της 29.6.2013, σ. 1.
28/06/2013
Γνώμη σχετικά με την αναμόρφωση μισθών και συντάξεων (CON/2013/46), Ιρλανδία, 28.6.2013.
26/06/2013
Γνώμη σχετικά με τα μακροπροληπτικά καθήκοντα της Lietuvos bankas (CON/2013/45), Λιθουανία, 26.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2013
Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προστασία του ευρώ και άλλων νομισμάτων από την παραχάραξη και την κιβδηλεία μέσω του ποινικού δικαίου, και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2000/383/ΔΕΥ του Συμβουλίου (CON/2013/37), EE  C 179 της 25.6.2013, σ. 9.Πρόσθετες πληροφορίες
21/06/2013
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ονομαστική αξία και τις τεχνικές προδιαγραφές των κερμάτων ευρώ που τίθενται σε κυκλοφορία (CON/2013/35), EE  C 176 της 21.6.2013, σ. 11.Πρόσθετες πληροφορίες
19/06/2013
Γνώμη σχετικά με την επιβολή ειδικού φόρου πιστωτικού ιδρύματος (CON/2013/44), Κύπρος, 19.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
12/06/2013
Γνώμη σχετικά με τη μεταχείριση των αχρηστευθέντων από αντικλεπτικές συσκευές τραπεζογραμματίων (CON/2013/43), Βέλγιο, 12.6.2013.
12/06/2013
Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και πρόταση κανονισμού περί των πληροφοριών που συνοδεύουν τις μεταφορές χρηματικών ποσών (CON/2013/32), EE  C 166 της 12.6.2013, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
10/06/2013
Γνώμη σχετικά με τα σχέδια ανάκαμψης και εξυγίανσης (CON/2013/42), Βέλγιο, 10.6.2013.
05/06/2013
Γνώμη σχετικά με μεταρρυθμίσεις στη διακυβέρνηση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (CON/2013/41), Κύπρος, 5.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Γνώμη σχετικά με τα νέα εποπτικά καθήκοντα της Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/40), Ουγγαρία, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Γνώμη περί της μακροπροληπτικής επίβλεψης του εθνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος (CON/2013/39), Ρουμανία, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2013
Γνώμη σχετικά με το Ελληνικό Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (CON/2013/38), Ελλάδα, 29.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 15ης Μαΐου 2013, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/4 σχετικά με την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης συναλλαγματικών διαθεσίμων σε ευρώ από το Ευρωσύστημα προς κεντρικές τράπεζες και χώρες εκτός ζώνης ευρώ και προς διεθνείς οργανισμούς  (EKT/2013/14), EE  L 138 της 24.5.2013, σ. 19.
24/05/2013
Γνώμη σχετικά με την έννοια του πιστωτικού ιδρύματος και την ίδρυση χρηματοδοτικών εταιρειών (CON/2013/36), Γαλλία, 24.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2006/4. Ανεπίσημη κωδικοποίηση της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 24.5.2013.
23/05/2013
Γνώμη σχετικά με τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων (CON/2013/34), Ελλάδα, 23.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
22/05/2013
Γνώμη σχετικά με την προστασία των ενυπόθηκων οφειλετών (CON/2013/33), Ισπανία, 22.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2013
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 2ας Μαΐου 2013, σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας (EKT/2013/13), EE  L 133 της 17.5.2013, σ. 26.
07/05/2013
Γνώμη σχετικά με την ενίσχυση του θεσμικού ρόλου και της ανεξαρτησίας της Banca Naţională a României (CON/2013/31), Ρουμανία, 7.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2013
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 22ας Μαρτίου 2013, σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τις διακρατήσεις τίτλων (EKT/2013/7), EE  L 125 της 7.5.2013, σ. 17.
03/05/2013
Σύσταση της EKT, της 26ης Απριλίου 2013, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Suomen Pankki (EKT/2013/12), EE  C 126 της 3.5.2013, σ. 1.
30/04/2013
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 19ης Απριλίου 2013, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2003/5 σχετικά με την εφαρμογή μέτρων κατά των προϊόντων παράνομης αναπαραγωγής τραπεζογραμματίων ευρώ και την ανταλλαγή και απόσυρση τραπεζογραμματίων ευρώ (EKT/2013/11), EE  L 118 της 30.4.2013, σ. 43.
30/04/2013
Απόφαση της EKT, της 19ης Απριλίου 2013, σχετικά με τις ονομαστικές αξίες, τις προδιαγραφές, την αναπαραγωγή, την ανταλλαγή και την απόσυρση των τραπεζογραμματίων ευρώ (EKT/2013/10), EE  L 118 της 30.4.2013, σ. 37.Πρόσθετες πληροφορίες
30/04/2013
Γνώμη σχετικά με τη μακροπροληπτική πολιτική (CON/2013/30), Μάλτα, 30.4.2013.
27/04/2013
Σύσταση της EKT, της 19ης Απριλίου 2013, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της EKT (EKT/2013/9), EE  C 122 της 27.4.2013, σ. 1.
26/04/2013
Γνώμη σχετικά με μητρώο καταναλωτικής πίστης (CON/2013/29), Γαλλία, 26.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2013
Σύσταση της EKT, της 17ης Απριλίου 2013, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Oesterreichische Nationalbank (EKT/2013/8), EE  C 115 της 23.4.2013, σ. 1.
19/04/2013
Γνώμη σχετικά με την προστασία από κινδύνους και τον διαχωρισμό των τραπεζικών δραστηριοτήτων (CON/2013/28), Γερμανία, 19.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2013
Γνώμη σχετικά με το βελγικό πλαίσιο για τις κρατικές εγγυήσεις και με τις κρατικές εγγυήσεις προς την Dexia SA και την Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Βέλγιο, 15.4.2013.
11/04/2013
Γνώμη σχετικά με τον σχεδιασμό σε περίπτωση κρίσης και την έγκαιρη παρέμβαση για πιστωτικά ιδρύματα (CON/2013/26), Αυστρία, 11.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/04/2013
Γνώμη σχετικά με το ταμείο εγγύησης καταθέσεων (CON/2013/25), Ισπανία, 10.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2013
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 20ής Μαρτίου 2013, για τους όρους σχετικά με τη χρησιμοποίηση ως ασφαλειών για πράξεις νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος μη καλυμμένων εγγυημένων από κυβερνήσεις τραπεζικών ομολογιών ιδίας χρήσεως (EKT/2013/6), EE  L 95 της 5.4.2013, σ. 22.
05/04/2013
Απόφαση της EKT, της 20ής Μαρτίου 2013, για την κατάργηση των αποφάσεων ΕΚΤ/2011/4 σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η ιρλανδική κυβέρνηση, ΕΚΤ/2011/10 σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα των εμπορεύσιμων χρεογράφων που εκδίδει ή εγγυάται η πορτογαλική κυβέρνηση, ΕΚΤ/2012/32 σχετικά με προσωρινά μέτρα που αφορούν την καταλληλότητα εμπορεύσιμων χρεογράφων εκδόσεως ή πλήρους εγγυήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας και ΕΚΤ/2012/34 σχετικά με προσωρινή τροποποίηση των κανόνων που αφορούν την καταλληλότητα των ασφαλειών που είναι εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα (EKT/2013/5), EE  L 95 της 5.4.2013, σ. 21.Πρόσθετες πληροφορίες
05/04/2013
Δεν ισχύει πλέον: Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 20ής Μαρτίου 2013, σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών και σχετικά με την τροποποίηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2007/9 (αναδιατύπωση) (EKT/2013/4), EE  L 95 της 5.4.2013, σ. 23.
05/04/2013
Γνώμη σχετικά με τις συμφωνίες παροχής χρηματοοικονομικής ασφάλειας (CON/2013/24), Μάλτα, 5.4.2013.
04/04/2013
Γνώμη αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις (CON/2013/4), EE  C 96 της 4.4.2013, σ. 18.
04/04/2013
Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη δημιουργία μηχανισμού παροχής οικονομικής στήριξης σε κράτη μέλη που δεν έχουν ως νόμισμα το ευρώ (CON/2013/2), EE  C 96 της 4.4.2013, σ. 11.
02/04/2013
Γνώμη σχετικά με ειδικές συναλλαγές συνδεόμενες με στεγαστικά δάνεια (CON/2013/23), Σλοβακία, 2.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2013
Γνώμη σχετικά με την παροχή στοιχείων του ισοζυγίου πληρωμών (CON/2013/22), Αυστρία, 25.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2013
Γνώμη σχετικά με μέτρα για την ενίσχυση της σταθερότητας των τραπεζών (CON/2013/21), Σλοβενία, 22.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Γνώμη σχετικά με αδρανείς καταθετικούς λογαριασμούς σε πιστωτικά ιδρύματα (CON/2013/20), Ελλάδα, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
19/03/2013
Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/19), Πορτογαλία, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2013
Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών (CON/2013/18), Βέλγιο, 18.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/03/2013
Απόφαση της EKT, της 11ης Ιανουαρίου 2013, για τη θέσπιση του πλαισίου της υποδομής δημόσιου κλειδιού για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (EKT/2013/1), EE  L 74 της 16.3.2013, σ. 30.
13/03/2013
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2214/96 για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ): διαβίβαση και διάδοση υποδεικτών των ΕνΔΤΚ, όσον αφορά τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή με σταθερούς φορολογικούς συντελεστές και σχετικά με πρόταση κανονισμού της Επιτροπής για τον καθορισμό λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2494/95 σχετικά με τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών καταναλωτή, όσον αφορά τον καθορισμό δεικτών τιμών για τις ιδιοκατοικούμενες κατοικίες (CON/2012/77), EE  C 73 της 13.3.2013, σ. 5.
12/03/2013
Γνώμη σχετικά με την ανακεφαλαιοποίηση των πιστωτικών ιδρυμάτων (CON/2013/17), Ελλάδα, 12.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
09/03/2013
Γνώμη σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα βασικά έγγραφα πληροφοριών για επενδυτικά προϊόντα  (CON/2012/103), EE  C 70 της 9.3.2013, σ. 2.Πρόσθετες πληροφορίες
04/03/2013
Γνώμη σχετικά με τις εισφορές της Oesterreichische Nationalbank στο ταμείο για τη μείωση της φτώχειας και την ανάπτυξη (Poverty Reduction and Growth Trust) του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και τη διμερή σύμβαση δανείου μεταξύ του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και της Oesterreichische Nationalbank  (CON/2013/16), Αυστρία, 4.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/03/2013
Γνώμη σχετικά με διάφορα σχέδια κανονιστικών και εκτελεστικών τεχνικών προτύπων τα οποία υποβλήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών στην Επιτροπή προκειμένου να εκδοθούν από την τελευταία κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικοί κανονισμοί για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα εξωχρηματιστηριακά παράγωγα, τους κεντρικούς αντισυμβαλλομένους και τα αρχεία καταγραφής συναλλαγών  (CON/2012/95), EE  C 60 της 1.3.2013, σ. 1.
20/02/2013
Γνώμη σχετικά με τη διανομή κερδών της Τράπεζας της Ελλάδος (CON/2013/15), Ελλάδα, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
20/02/2013
Γνώμη σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας της χρηματοπιστωτικής αγοράς (CON/2013/14), Πολωνία, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/02/2013
Γνώμη σχετικά με σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμού της Επιτροπής προς συμπλήρωση της οδηγίας 2011/61/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις εξαιρέσεις, τους γενικούς όρους λειτουργίας, τους θεματοφύλακες, τη μόχλευση, τη διαφάνεια και την εποπτεία (CON/2012/42), EE  C 47 της 19.2.2013, σ. 1.
18/02/2013
Γνώμη σχετικά με τροποποίηση του τρόπου υπολογισμού της ετήσιας εισφοράς χρηματοπιστωτικής σταθερότητας (CON/2013/13), Βέλγιο, 18.2.2013.
12/02/2013
Γνώμη σχετικά με την αποδοχή καταθέσεων και τη διαχείριση λογαριασμών τίτλων από το δημόσιο ταμείο (CON/2013/12), Ουγγαρία, 12.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2013
Γνώμη σχετικά με πρόταση οδηγίας για την ίδρυση πλαισίου για την αναδιοργάνωση και εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων  (CON/2012/99), EE  C 39 της 12.2.2013, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
09/02/2013
Σύσταση της EKT, της 4ης Φεβρουαρίου 2013, προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (EKT/2013/3), EE  C 37 της 9.2.2013, σ. 1.
08/02/2013
Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις πληρωμές με χρήση μετρητών στο πλαίσιο της μισθοδοσίας (CON/2013/11), Φινλανδία, 8.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2013
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 23ης Ιανουαρίου 2013, που τροποποιεί την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2012/18 σχετικά με συμπληρωματικά προσωρινά μέτρα όσον αφορά τις πράξεις κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος και την καταλληλότητα των ασφαλειών (EKT/2013/2), EE  L 34 της 5.2.2013, σ. 18.
01/02/2013
Γνώμη σχετικά με περιορισμούς στις συναλλαγές με χρήση μετρητών  (CON/2013/9), Δανία, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Γνώμη σχετικά με κρατική εγγύηση για την κάλυψη ορισμένων υποχρεώσεων θυγατρικών της Dexia SA  (CON/2013/8), Γαλλία, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Γνώμη σχετικά με πλαίσιο εξυγίανσης πιστωτικών και άλλων ιδρυμάτων (CON/2013/10), Κύπρος, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
Πρόσθετες πληροφορίες
01/02/2013
Γνώμη αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην EKT σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων και με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1093/2010 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών) (CON/2012/96), EE  C 30 της 1.2.2013, σ. 6.Πρόσθετες πληροφορίες
30/01/2013
Κατευθυντήρια γραμμή της EKT, της 5ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο Σύστημα Ταχείας Μεταφοράς Κεφαλαίων και Διακανονισμού σε Συνεχή Χρόνο (TARGET2)(αναδιατύπωση) (EKT/2012/27), EE  L 30 της 30.1.2013, σ. 1.Πρόσθετες πληροφορίες
30/01/2013
Γνώμη σχετικά με συναλλαγές μεταφοράς πιστώσεων και άμεσης χρέωσης  (CON/2013/7), Ιταλία, 30.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2013
Γνώμη σχετικά με νέες αρμοδιότητες της Banca Naţională a României που αφορούν σε κρατικούς χρεωστικούς τίτλους και κρατικά συμβόλαια ανταλλαγής πιστωτικής αθέτησης (CON/2013/6), Ρουμανία, 29.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2013
Δεν ισχύει πλέον: Απόφαση της EKT, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, σχετικά με προσωρινή τροποποίηση των κανόνων που αφορούν την καταλληλότητα των ασφαλειών που είναι εκφρασμένες σε ξένο νόμισμα (EKT/2012/34), EE  L 14 της 18.1.2013, σ. 22.
17/01/2013
Απόφαση της EKT, της 19ης Δεκεμβρίου 2012, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2010/24 σχετικά με την ενδιάμεση διανομή του εισοδήματος της EKT από τα κυκλοφορούντα τραπεζογραμμάτια ευρώ και από την αγορά τίτλων βάσει του προγράμματος για τις αγορές τίτλων (EKT/2012/33), EE  L 13 της 17.1.2013, σ. 12.
17/01/2013
Απόφαση της EKT, της 11ης Δεκεμβρίου 2012, που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2007/7 σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του TARGET2-EKT (EKT/2012/31), EE  L 13 της 17.1.2013, σ. 8.
15/01/2013
Απόφαση της EKT της 7ης Δεκεμβρίου 2012 που τροποποιεί την απόφαση ΕΚΤ/2009/4 όσον αφορά τις παρεκκλίσεις που μπορούν να παραχωρούνται βάσει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 958/2007 σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού των επενδυτικών οργανισμών (ΕΚΤ/2007/8)  (EKT/2012/28), EE  L 9 της 15.1.2013, σ. 11.
14/01/2013
Γνώμη σχετικά με πιστωτικές ενώσεις (CON/2013/5), Πολωνία, 14.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2013
Γνώμη σχετικά με έγκαιρη παρέμβαση, με την αναδιοργάνωση και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων  (CON/2013/3), Ισπανία, 9.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2013
Γνώμη σχετικά με το πλαίσιο εποπτείας της χρηματοοικονομικής αγοράς (CON/2013/1), Πολωνία, 4.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language