Menu

2013

27/12/2013
Становище относно увеличение на капитала на Banca d’Italia (CON/2013/96), Италия, 27.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Становище относно променливи възнаграждения за служители на търговци на ценни книжа (CON/2013/95), Дания, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/12/2013
Становище относно обезпечени облигации (CON/2013/94), Румъния, 23.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/12/2013
Становище относно кредитния регистър (CON/2013/93), Латвия, 19.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Становище относно ограничаването на публични разходи по отношение на Banca d’Italia (CON/2013/92), Италия, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/12/2013
Препоръка на ЕЦБ от 17 декември 2013 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banque centrale du Luxembourg (ЕЦБ/2013/51), OВ C 378, 24.12.2013 г., стр. 15..
17/12/2013
Становище относно обработката и разпространението на банкноти и защитата им срещу фалшифициране в Унгария (CON/2013/89), Унгария, 17.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/12/2013
Решение на ЕЦБ от 6 декември 2013 година за одобряване на обема на монетите, които ще се емитират през 2014 година (ЕЦБ/2013/46), OВ L 349, 21.12.2013 г., стр. 109..
18/12/2013
Становище относно публичните финанси в Естония (CON/2013/91), Естония, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/12/2013
Становище относно публичните финанси в Люксембург (CON/2013/90), Люксембург, 18.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/12/2013
Регламент (ЕС) № 1409/2013 на ЕЦБ от 28 ноември 2013 година относно статистика на плащанията  (ЕЦБ/2013/43), OВ L 352, 17.12.2013 г., стр. 18..
05/12/2013
Становище относно управлението на Органа за финансов надзор (CON/2013/83), Дания, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/12/2013
Становище относно правния статус на активите на Lietuvos bankas и обхвата на публичния ѝ одит (CON/2013/85), Литва, 5.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Становище относно рекапитализацията на кредитни институции (CON/2013/87), Португалия, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
02/12/2013
Становище относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и относно пруденциалния надзор на макроравнище (CON/2013/82), Финландия, 2.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/12/2013
Насоки на ЕЦБ от 26 септември 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)  (ЕЦБ/2013/37), OВ L 332, 12.12.2013 г., стр. 82..
09/12/2013
Становище относно задълженията за отчетност на данни, подпомагащи надзорните задачи на Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/88), Унгария, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/12/2013
Становище относно платежни средства и платежни системи (CON/2013/84), Франция, 6.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/12/2013
Становище относно мерки за укрепване на банковата стабилност (CON/2013/86), Словения, 9.12.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/11/2013
Становище относно лицензирането, регулирането и надзора върху кооперативни кредитни институции (CON/2013/81), Кипър, 26.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/11/2013
Становище относно мерки за стабилизиране и фонда за гарантиране на депозитите (CON/2013/80), Румъния, 25.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
30/11/2013
Междуинституционално споразумение между Европейския парламент и ЕЦБ относно практическите условия и ред за упражняването на демократичната отчетност и надзора над изпълнението на задачите, възложени на ЕЦБ в рамките на единния надзорен механизъм OВ L 320, 30.11.2013 г., стр. 2..
22/11/2013
Становище относно задължение за поддържане на резерви за кредитни институции (CON/2013/79), Литва, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/11/2013
Становище относно промени в правомощията за вземане на решения на Central Bank of Cyprus (CON/2013/78), Кипър, 22.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/11/2013
Препоръка на ЕЦБ от 15 ноември 2013 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Latvijas Banka (ЕЦБ/2013/42), OВ C 342, 15.11.2013 г., стр. 1..
12/11/2013
Отменено: Решение на ЕЦБ от 26 септември 2013 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2013/36), OВ L 301, 12.11.2013 г., стр. 13..
12/11/2013
Отменено: Решение на ЕЦБ от 26 септември 2013 г. относно допълнителни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2013/35), OВ L 301, 12.11.2013 г., стр. 6..
05/11/2013
Становище относно финансовото преструктуриране на дружества (CON/2013/75), Словения, 5.11.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/11/2013
Регламент (ЕС) № 1075/2013 на ЕЦБ от 18 октомври 2013 година относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции (преработен текст)  (ЕЦБ/2013/40), OВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 107..Допълнителна информация
07/11/2013
Регламент (ЕС) № 1074/2013 на ЕЦБ от 18 октомври 2013 година относно изискванията за статистическа отчетност за пощенски джиро институции, които приемат депозити от непарични финансови институции — резиденти на еврозоната (преработен текст)  (ЕЦБ/2013/39), OВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 94..Допълнителна информация
07/11/2013
Регламент (ЕС) № 1073/2013 на ЕЦБ от 18 октомври 2013 година относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (преработен текст)  (ЕЦБ/2013/38), OВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 73..Допълнителна информация
07/11/2013
Регламент (ЕС) № 1072/2013 на ЕЦБ от 24 септември 2013 година относно статистиката на лихвените проценти, прилагани от парично-финансовите институции (преработен текст)  (ЕЦБ/2013/34), OВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 51..Допълнителна информация
07/11/2013
Регламент (ЕC) № 1071/2013 на ЕЦБ от 24 септември 2013 година относно баланса на сектор „Парично-финансови институции“ (преработен текст) (ЕЦБ/2013/33), OВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 1..Допълнителна информация
29/10/2013
Становище относно прехвърлянето на управлението на държавни имоти на Banca Naţională a României (CON/2013/74), Румъния, 29.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/10/2013
Становище относно мерки за преобразуване на банки (CON/2013/73), Словения, 15.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/10/2013
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно предоставянето и качеството на статистиката за процедурата при макроикономически дисбаланси (CON/2013/72), OВ C 14, 16.10.2013 г., стр. 5..Допълнителна информация
07/10/2013
Становище относно интегрираната унгарска надзорна рамка (CON/2013/71), Унгария, 7.10.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/09/2013
Насоки на ЕЦБ от 30 юли 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2011/23 относно изискванията за статистическа отчетност на ЕЦБ в областта на външната статистика  (ЕЦБ/2013/25), OВ L 247, 18.9.2013 г., стр. 38..
18/09/2013
Становище относно създаването на Съвет за финансова стабилност и макропруденциалния мандат на националните органи  (CON/2013/70), Словения, 18.9.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/09/2013
Препоръка на ЕЦБ от 2 септември 2013 г. до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de España (ЕЦБ/2013/32), OВ C 264, 13.9.2013 г., стр. 1..
13/09/2013
Становище относно изменения на Закона за Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta (CON/2013/69), Малта, 13.9.2013.
29/08/2013
Становище относно нова стратегическа задача на Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (CON/2013/68), Белгия, 29.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
27/08/2013
Становище относно макропруденциалния мандат на Banco de Portugal (CON/2013/66), Португалия, 27.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
21/08/2013
Становище относно обработката и връщането в обращение на евробанкноти и евромонети (CON/2013/65), Латвия, 21.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/08/2013
Становище относно принципите и процедурата за обмяна на банкноти и монети (CON/2013/64), Полша, 20.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Становище относно кредитни съюзи (CON/2013/63), Литва, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/08/2013
Становище относно предоставянето на платежни услуги от Banka Slovenije на субекти на бюджетна издръжка (CON/2013/62), Словения, 19.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
16/08/2013
Становище относно автономията на Banco de España по въпроси, свързани с персонала и относно прекратяване на мандата на управителя  (CON/2013/61), Испания, 16.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Становище относно мерки за укрепване на банковата стабилност (CON/2013/67), Словения, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
13/08/2013
Становище относно предоставянето на обезпечение на Danmarks Nationalbank чрез автоматично обезпечаване (CON/2013/60), Дания, 13.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/08/2013
Становище относно извънборсови деривати, централни контрагенти и регистри на транзакции (CON/2013/59), Белгия, 12.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
07/08/2013
Становище относно регистър на финансовите отчети (CON/2013/58), Словакия, 7.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
06/08/2013
Становище относно особено производство по ликвидация на кредитни институции (CON/2013/57), Гърция, 6.8.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Становище относно новата интегрирана унгарска надзорна рамка (CON/2013/56), Унгария, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
26/07/2013
Становище относно мерки за стимулиране на дългосрочното кредитиране (CON/2013/55), Белгия, 26.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
24/07/2013
Становище относно пруденциалния надзор на макроравнище върху националната финансова система (CON/2013/54), Кипър, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/07/2013
Становище относно финансовата независимост на Sveriges riksbank (CON/2013/53), Швеция, 24.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Становище относно спестовни банки и банкови фондации (CON/2013/52), Испания, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/07/2013
Становище относно надзора над кооперативни кредитни институции (CON/2013/51), Кипър, 23.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/07/2013
Отменено: Решение на ЕЦБ от 5 юли 2013 година относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър (ЕЦБ/2013/22), OВ L 195, 18.7.2013 г., стр. 27..
18/07/2013
Становище относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 974/98 във връзка с въвеждането на еврото в Латвия и относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 2866/98 по отношение на валутния курс към еврото за Латвия (CON/2013/48), OВ C 204, 18.7.2013 г., стр. 1..Допълнителна информация
13/07/2013
Решение на ЕЦБ от 28 юни 2013 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/13 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър  (ЕЦБ/2013/21), OВ L 192, 13.7.2013 г., стр. 75..Допълнителна информация
12/07/2013
Становище относно мерки за стабилизиране (CON/2013/50), Румъния, 12.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/07/2013
Становище относно клонове на кредитни институции, установени извън ЕИП (CON/2013/49), Ирландия, 9.7.2013.
06/07/2013
Отменено: Решение на ЕЦБ от 21 юни 2013 година относно внасянето на капитала на ЕЦБ от националните централни банки извън еврозоната  (ЕЦБ/2013/20), OВ L 187, 6.7.2013 г., стр. 25..
06/07/2013
Отменено: Решение на ЕЦБ от 21 юни 2013 година за определяне на условията за прехвърляне на дяловете от капитала на ЕЦБ между националните централни банки и за коригиране на внесения капитал  (ЕЦБ/2013/18), OВ L 187, 6.7.2013 г., стр. 17..
06/07/2013
Отменено: Решение на ЕЦБ от 21 юни 2013 година относно процентното участие на националните централни банки в алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ (ЕЦБ/2013/17), OВ L 187, 6.7.2013 г., стр. 15..
06/07/2013
Решение на ЕЦБ от 21 юни 2013 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/29 относно емитирането на евробанкноти  (ЕЦБ/2013/16), OВ L 187, 6.7.2013 г., стр. 13..
06/07/2013
Отменено: Решение на ЕЦБ от 21 юни 2013 година относно мерките, необходими за вноската в акумулираната стойност на собствения капитал на ЕЦБ и за коригиране на вземанията на националните централни банки, съответстващи на прехвърлените чуждестранни резервни активи (ЕЦБ/2013/15), OВ L 187, 6.7.2013 г., стр. 9..
03/07/2013
Становище относно изисквания за минимални резерви във връзка с въвеждането на еврото (CON/2013/47), Латвия, 3.7.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/06/2013
Споразумение от 21 юни 2013 година между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица не е еврото за изменение на Споразумението от 16 март 2006 г. между ЕЦБ и националните централни банки на държавите-членки извън Еврозоната за определяне на процедурите за работа на механизма на обменните курсове в третия етап от икономическия и паричен съюз OВ C 187, 29.6.2013 г., стр. 1..
28/06/2013
Становище относно реформи, свързани с възнаграждения и пенсии (CON/2013/46), Ирландия, 28.6.2013.
26/06/2013
Становище относно макропруденциалния мандат на Lietuvos bankas (CON/2013/45), Литва, 26.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/06/2013
Становище относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно защитата по наказателноправен ред на еврото и на другите парични знаци срещу подправяне и за замяна на Рамково решение 2000/383/ПВР на Съвета (CON/2013/37), OВ C 179, 25.6.2013 г., стр. 9..Допълнителна информация
21/06/2013
Становище относно предложение за регламент на Съвета относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети (CON/2013/35), OВ C 176, 21.6.2013 г., стр. 11..Допълнителна информация
19/06/2013
Становище относно специален данък върху кредитните институции (CON/2013/44), Кипър, 19.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/06/2013
Становище относно третирането на евробанкноти, повредени от средства против кражба (CON/2013/43), Белгия, 12.6.2013.
12/06/2013
Становище относно предложение за директива за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма и относно предложение за регламент относно информацията, придружаваща паричните преводи (CON/2013/32), OВ C 166, 12.6.2013 г., стр. 2..Допълнителна информация
10/06/2013
Становище относно планове за възстановяване и оздравяване (CON/2013/42), Белгия, 10.6.2013.
05/06/2013
Становище относно промени в управлението на Central Bank of Cyprus (CON/2013/41), Кипър, 5.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Становище относно новите надзорни задачи на Magyar Nemzeti Bank (CON/2013/40), Унгария, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
03/06/2013
Становище относно пруденциалния надзор на макроравнище върху националната финансова система (CON/2013/39), Румъния, 3.6.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/05/2013
Становище относно Гръцкия фонд за финансова стабилност (CON/2013/38), Гърция, 29.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Насоки на ЕЦБ от 15 май 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2006/4 относно предоставянето на услуги за управление на резерви в евро от Евросистемата на централни банки и държави извън еврозоната и на международни организации  (ЕЦБ/2013/14), OВ L 138, 24.5.2013 г., стр. 19..
24/05/2013
Становище относно статута на кредитните институции и създаването на дружества за финансиране (CON/2013/36), Франция, 24.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
24/05/2013
Насоки ЕЦБ/2006/4. Неофициален консолидиран текст, изготвен от Службата за публикации на Европейския съюз 24.5.2013.
23/05/2013
Становище относно дългови мерки за свръхзадлъжнели физически лица (CON/2013/34), Гърция, 23.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/05/2013
Становище относно защита на ипотекарни длъжници (CON/2013/33), Испания, 22.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
17/05/2013
Отменено: Решение на ЕЦБ от 2 май 2013 година относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър (ЕЦБ/2013/13), OВ L 133, 17.5.2013 г., стр. 26..
07/05/2013
Становище относно засилване на институционалната роля и независимост на Banca Naţională a României (CON/2013/31), Румъния, 7.5.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
07/05/2013
Насоки на ЕЦБ от 22 март 2013 година относно статистически данни за държани ценни книжа  (ЕЦБ/2013/7), OВ L 125, 7.5.2013 г., стр. 17..
03/05/2013
Препоръка на ЕЦБ от 26 април 2013 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Suomen Pankki  (ЕЦБ/2013/12), OВ C 126, 3.5.2013 г., стр. 1..
30/04/2013
Насоки на ЕЦБ от 19 април 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2003/5 за налагане на мерки, които да се противопоставят на незаконното възпроизвеждане на евробанкноти и относно замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2013/11), OВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 43..
30/04/2013
Решение на ЕЦБ от 19 април 2013 година относно купюрите, спецификациите, възпроизвеждането, замяната и изтеглянето от обращение на евробанкноти  (ЕЦБ/2013/10), OВ L 118, 30.4.2013 г., стр. 37..Допълнителна информация
30/04/2013
Становище относно макропруденциална политика (CON/2013/30), Малта, 30.4.2013.
27/04/2013
Препоръка на ЕЦБ от 19 април 2013 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на ЕЦБ (ЕЦБ/2013/9), OВ C 122, 27.4.2013 г., стр. 1..
26/04/2013
Становище относно регистър на потребителски кредити (CON/2013/29), Франция, 26.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
23/04/2013
Препоръка на ЕЦБ от 17 април 2013 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Oesterreichische Nationalbank (ЕЦБ/2013/8), OВ C 115, 23.4.2013 г., стр. 1..
19/04/2013
Становище относно защита от рискове и отделяне на банкови дейности (CON/2013/28), Германия, 19.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
15/04/2013
Становище относно рамката за държавни гаранции и относно държавните гаранции за Dexia SA и Dexia Crédit Local SA  (CON/2013/27), Белгия, 15.4.2013.
11/04/2013
Становище относно планиране при кризи и ранна намеса за кредитни институции (CON/2013/26), Австрия, 11.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
10/04/2013
Становище относно Фонда за гарантиране на депозитите (CON/2013/25), Испания, 10.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/04/2013
Отменено: Решение на ЕЦБ от 20 март 2013 година относно правилата за използване като обезпечение за операциите по паричната политика на Евросистемата на собствено ползвани необезпечени държавно гарантирани банкови облигации (ЕЦБ/2013/6), OВ L 95, 5.4.2013 г., стр. 22..
05/04/2013
Решение на ЕЦБ от 20 март 2013 година за отмяна на решения ЕЦБ/2011/4 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство, ЕЦБ/2011/10 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от португалското правителство, ЕЦБ/2012/32 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и ЕЦБ/2012/34 относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения, деноминирани в чуждестранна валута (ЕЦБ/2013/5), OВ L 95, 5.4.2013 г., стр. 21..Допълнителна информация
05/04/2013
Отменено: Насоки на ЕЦБ от 20 март 2013 година относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (ЕЦБ/2013/4) (ЕЦБ/2013/4), OВ L 95, 5.4.2013 г., стр. 23..
05/04/2013
Становище относно споразумения за финансово обезпечение (CON/2013/24), Малта, 5.4.2013.Допълнителна информация
04/04/2013
Становище на ЕЦБ от 11 януари 2013 година относно предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) по отношение на депозитарните функции, политиката за възнагражденията и санкциите (CON/2013/4), OВ C 96, 4.4.2013 г., стр. 18..
04/04/2013
Становище относно предложение за регламент на Съвета за създаване на механизъм за предоставяне на финансова помощ на държави-членки, чиято парична единица не е еврото (CON/2013/2), OВ C 96, 4.4.2013 г., стр. 11..Допълнителна информация
02/04/2013
Становище относно специални ипотечни сделки (CON/2013/23), Словакия, 2.4.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
25/03/2013
Становище относно отчитане на платежния баланс (CON/2013/22), Австрия, 25.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
22/03/2013
Становище относно мерките за укрепване на банковата стабилност (CON/2013/21), Словения, 22.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Становище относно спящи депозитни сметки в кредитни институции (CON/2013/20), Гърция, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/03/2013
Становище относно рекапитализацията на кредитни институции (CON/2013/19), Португалия, 19.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/03/2013
Становище относно ограниченията за плащания в брой (CON/2013/18), Белгия, 18.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (2) +
Select your language
16/03/2013
Решение на ЕЦБ от 11 януари 2013 година за определяне на рамката за инфраструктура на публичен ключ за Европейската система на централните банки  (ЕЦБ/2013/1), OВ L 74, 16.3.2013 г., стр. 30..
13/03/2013
Становище относно предложение за регламент на Комисията за изменение на Регламент (ЕО) № 2214/96 относно хармонизираните индекси на потребителските цени (ХИПЦ): предаване и разпространение на подиндекси на ХИПЦ по отношение на съставянето на хармонизирани индекси на потребителските цени при постоянни равнища на данъците, и относно предложение за регламент на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 2494/95 на Съвета относно хармонизираните индекси на потребителските цени по отношение на определянето на индекси на цените на жилищата, обитавани от техните собственици (CON/2012/77), OВ C 73, 13.3.2013 г., стр. 5..
12/03/2013
Становище относно рекапитализацията на кредитни институции (CON/2013/17), Гърция, 12.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/03/2013
Становище относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти  (CON/2012/103), OВ C 70, 9.3.2013 г., стр. 2..Допълнителна информация
04/03/2013
Становище относно вноските на Oesterreichische Nationalbank в Тръста за намаляване на бедността и стимулиране на растежа на Международния валутен фонд и двустранен договор за заем между Международния валутен фонд и Oesterreichische Nationalbank (CON/2013/16), Австрия, 4.3.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/03/2013
Становище година относно различни проекти на регулаторни технически стандарти и технически стандарти за изпълнение, представени от Европейския орган за ценни книжа и пазари на Комисията, за да бъдат приети под формата на делегирани регламенти и регламенти за изпълнение на Комисията, допълващи Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции  (CON/2012/95), OВ C 60, 1.3.2013 г., стр. 1..
20/02/2013
Становище относно разпределянето на печалба от Bank of Greece  (CON/2013/15), Гърция, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
20/02/2013
Становище относно рамката за надзор на финансовите пазари (CON/2013/14), Полша, 20.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
19/02/2013
Становище година относно проект на делегиран регламент на Комисията за допълване на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на освобождаванията, общите условия във връзка с дейността, депозитарите, ливъриджа, прозрачността и надзора (CON/2012/42), OВ C 47, 19.2.2013 г., стр. 1..
18/02/2013
Становище относно измененото изчисляване на годишната вноска за финансова стабилност (CON/2013/13), Белгия, 18.2.2013.
12/02/2013
Становище относно приемане на депозити и управление на сметка за ценни книжа от хазната (CON/2013/12), Унгария, 12.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
12/02/2013
Становище относно предложение за директива за създаване на рамка за възстановяване и оздравяване на кредитни институции и инвестиционни посредници  (CON/2012/99), OВ C 39, 12.2.2013 г., стр. 1..Допълнителна информация
09/02/2013
Препоръка на ЕЦБ от 4 февруари 2013 година до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Central Bank of Cyprus (ЕЦБ/2013/3), OВ C 37, 9.2.2013 г., стр. 1..
08/02/2013
Становище относно ограничения за плащания в брой в контекста на изплащането на заплати (CON/2013/11), Финландия, 8.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
05/02/2013
Насоки на ЕЦБ от 23 януари 2013 година за изменение на Насоки ЕЦБ/2012/18 относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения (ЕЦБ/2013/2) (ЕЦБ/2013/2), OВ L 34, 5.2.2013 г., стр. 18..
01/02/2013
Становище относно ограничения за извършване на плащания в брой (CON/2013/9), Дания, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Становище относно държавна гаранция, обезпечаваща някои задължения на дъщерни дружества на Dexia SA (CON/2013/8), Франция, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Становище относно рамка за оздравяване за кредитни и други институции (CON/2013/10), Кипър, 1.2.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
01/02/2013
Становище относно предложение за регламент на Съвета за възлагане на ЕЦБ на конкретни задачи относно политиките, свързани с пруденциалния надзор над кредитните институции, и относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1093/2010 за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски банков орган) (CON/2012/96), OВ C 30, 1.2.2013 г., стр. 6..Допълнителна информация
30/01/2013
Насоки на ЕЦБ от 5 декември 2012 година относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)(преработен текст) (ЕЦБ/2012/27), OВ L 30, 30.1.2013 г., стр. 1..Допълнителна информация
30/01/2013
Становище относно операции по кредитен превод и директен дебит (CON/2013/7), Италия, 30.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
29/01/2013
Становище относно нови компетенции, предоставени на Banca Naţională a României, относно държавния дълг и суапове за кредитно неизпълнение по държавни дългови инструменти (CON/2013/6), Румъния, 29.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
18/01/2013
Отменено: Решение на ЕЦБ от 19 декември 2012 година относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения, деноминирани в чуждестранна валута (ЕЦБ/2012/34), OВ L 14, 18.1.2013 г., стр. 22..
17/01/2013
Решение на ЕЦБ от 19 декември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2010/24 относно междинното разпределяне на дохода на ЕЦБ от евробанкноти в обращение и от ценни книжа, закупени по програмата за пазарите на ценни книжа (ЕЦБ/2012/33), OВ L 13, 17.1.2013 г., стр. 12..
17/01/2013
Решение на ЕЦБ от 11 декември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2007/7 относно условията на TARGET2 — ЕЦБ (ЕЦБ/2012/31), OВ L 13, 17.1.2013 г., стр. 8..
15/01/2013
Решение на ЕЦБ от 7 декември 2012 година за изменение на Решение ЕЦБ/2009/4 относно дерогациите, които могат да бъдат предоставени съгласно Регламент (ЕО) № 958/2007 относно статистиката на активите и пасивите на инвестиционните фондове (ЕЦБ/2007/8)  (ЕЦБ/2012/28), OВ L 9, 15.1.2013 г., стр. 11..
14/01/2013
Становище относно кредитни съюзи (CON/2013/5), Полша, 14.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
09/01/2013
Становище относно ранна намеса, преструктуриране и оздравяване на кредитни институции (CON/2013/3), Испания, 9.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language
04/01/2013
Становище относно рамката за надзор на финансовите пазари (CON/2013/1), Полша, 4.1.2013.
ENGLISH
OTHER LANGUAGES (1) +
Select your language