ECB/2013/40

  1. ECB:s förordning (EU) nr 1075/2013 av den 18 oktober 2013 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella bolag som ägnar sig åt värdepapperiseringstransaktioner (omarbetning) (ECB/2013/40), EUT L 297, 7.11.2013, s. 107.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s förordning (EG) nr 24/2009 av den 19 december 2008 om statistik över tillgångar och skulder hos finansiella företag som deltar i värdepapperiseringstransaktioner (ECB/2008/30), EUT L 15, 20.1.2009, s. 1.