ECB/2013/40

  1. Nariadenie ECB (EÚ) č. 1075/2013 Z 18. októbra 2013 o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami (prepracované znenie)  (ECB/2013/40), Ú. v. EÚ L 297, 7. 11. 2013, s. 107.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Nariadenie ECB (ES) č. 24/2009 z 19. decembra 2008 o štatistike aktív a pasív finančných spoločností osobitného účelu zaoberajúcich sa sekuritizačnými transakciami (ECB/2008/30), Ú. v. EÚ L 15, 20. 1. 2009, s. 1.