Menu

EBC/2013/40

  1. Rozporządzenie EBC (UE) nr 1075/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (wersja przekształcona)  (EBC/2013/40), Dz.U. L 297 z 7.11.2013, str. 107.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Rozporządzenie EBC (WE) nr 24/2009 z dnia 19 grudnia 2008 r. dotyczące danych statystycznych w zakresie aktywów i pasywów podmiotów sekurytyzacyjnych (EBC/2008/30), Dz.U. L 15 z 20.1.2009, str. 1.