Menu

ЕЦБ/2013/40

  1. Регламент (ЕС) № 1075/2013 на ЕЦБ от 18 октомври 2013 година относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции (преработен текст)  (ЕЦБ/2013/40), OВ L 297, 7.11.2013 г., стр. 107..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Регламент (ЕО) № 24/2009 на ЕЦБ от 19 декември 2008 година относно статистиката на активите и пасивите на дружествата със специална инвестиционна цел, занимаващи се със секюритизационни транзакции  (ЕЦБ/2008/30), OВ L 15, 20.1.2009 г., стр. 1..