Menu

EBC/2013/39

  1. Rozporządzenie EBC (UE) nr 1074/2013 z dnia 18 października 2013 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej dotyczących instytucji świadczących żyro pocztowe przyjmujących depozyty od rezydentów strefy euro innych niż monetarne instytucje finansowe (wersja przekształcona)  (EBC/2013/39), Dz.U. L 297 z 7.11.2013, str. 94.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Rozporządzenie EBC (WE) nr 1027/2006 z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie wymogów sprawozdawczości statystycznej w odniesieniu do instytucji pocztowych przyjmujących depozyty od rezydentów obszaru euro innych niż monetarne instytucje finansowe (EBC/2006/8), Dz.U. L 184 z 6.7.2006, str. 12.