ECB/2013/33

 1. Nariadenie ECB (EÚ) č. 1071/2013 z 24. septembra 2013 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie) (ECB/2013/33), Ú. v. EÚ L 297, 7. 11. 2013, s. 1.

  Dodatočné informácie

  1. Už nie je účinné: Nariadenie ECB (ES) č. 25/2009 z 19. decembra 2008 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (prepracované znenie)  (ECB/2008/32), Ú. v. EÚ L 15, 20. 1. 2009, s. 14.
   1. Už nie je účinné: Nariadenie (ES) č. 2423/2001 ECB z 22. novembra 2001, ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov (ECB/2001/13), Ú. v. ES L 333, 17. 12. 2001, s. 1.
   2. Nariadenie (ES) č. 993/2002 ECB zo 6. júna 2002, ktoré opravuje nariadenie ECB/2001/13 týkajúce sa konsolidovanej súvahy sektoru menových finančných inštitúcií (ECB/2002/4), Ú. v. ES L 151, 11. 6. 2002, s. 11.
   3. Nariadenie (ES) č. 2174/2002 ECB z 21. novembra 2002, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ECB/2001/13 o konsolidovanej súvahe sektoru peňažných finančných inštitúcií (ECB/2002/8), Ú. v. ES L 330, 6. 12. 2002, s. 29.
   4. Nariadenie (ES) č. 1746/2003 ECB z 18. septembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13), ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov (ECB/2003/10), Ú. v. EÚ L 250, 2. 10. 2003, s. 17.
   5. Nariadenie Európskej centrálnej banky (ES) č. 2181/2004 zo 16. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13), ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov, a nariadenie (ES) č. 63/2002 (ECB/2001/18), ktoré sa týka štatistiky úrokových sadzieb uplatňovaných finančnými ústavmi na vklady prijímané od fyzických osôb a nefinančných spoločností a na úvery poskytované fyzickým osobám a nefinančným spoločnostiam (ECB/2004/21), Ú. v. EÚ L 371, 18. 12. 2004, s. 42.
   6. Nariadenie ECB (ES) č. 4/2007 zo 14. decembra 2006, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2423/2001, ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov (ECB/2006/20), Ú. v. EÚ L 2, 5. 1. 2007, s. 3.
   7. Nariadenie ECB (ES) č. 1489/2007 z 29. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2423/2001 (ECB/2001/13), ktoré sa týka konsolidovanej súvahy sektora peňažných finančných ústavov  (ECB/2007/18), Ú. v. EÚ L 330, 15. 12. 2007, s. 20.
   8. Neoficiálne úplné znenie [1 a) - g)]. Vypracované Úradom pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev , 4. 1. 2008.
  2. Nariadenie ECB (EÚ) č. 883/2011 z 25. augusta 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 25/2009 o bilancii sektora peňažných finančných inštitúcií (ECB/2008/32)  (ECB/2011/12), Ú. v. EÚ L 228, 3. 9. 2011, s. 13.
  3. Nariadenie ECB/2008/32. Neoficiálny konsolidovaný text vypracovaný Úradom pre vydávanie publikácií Európskej únie, 23. 9. 2011.