ECB/2013/21

  1. ECB:s beslut av den 28 juni 2013 om upphävande av beslut ECB/2013/13 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern  (ECB/2013/21), EUT L 192, 13.7.2013, s. 75.

    Ytterligare information

    1. Har upphört att gälla: ECB:s beslut av den 2 maj 2013 om tillfälliga åtgärder som rör godtagande av omsättningsbara skuldinstrument som emitterats eller fullt ut garanteras av Republiken Cypern (ECB/2013/13), EUT L 133, 17.5.2013, s. 26.