ECB/2013/21

  1. Rozhodnutie ECB z 28. júna 2013, ktorým sa zrušuje rozhodnutie ECB/2013/13 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu  (ECB/2013/21), Ú. v. EÚ L 192, 13. 7. 2013, s. 75.

    Dodatočné informácie

    1. Už nie je účinné: Rozhodnutie ECB z 2. mája 2013 o dočasných opatreniach týkajúcich sa akceptovateľnosti obchodovateľných dlhových nástrojov, ktoré vydala Cyperská republika, alebo za ktoré Cyperská republika ručí v plnom rozsahu (ECB/2013/13), Ú. v. EÚ L 133, 17. 5. 2013, s. 26.