EBC/2013/21

  1. Decyzja EBC z dnia 28 czerwca 2013 r. uchylająca decyzję EBC/2013/13 w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską  (EBC/2013/21), Dz.U. L 192 z 13.7.2013, str. 75.

    Dodatkowe informacje

    1. Akt utracił moc prawną: Decyzja EBC z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie tymczasowych zasad dotyczących kryteriów kwalifikowania rynkowych instrumentów dłużnych emitowanych lub w pełni gwarantowanych przez Republikę Cypryjską (EBC/2013/13), Dz.U. L 133 z 17.5.2013, str. 26.