ЕЦБ/2013/21

  1. Решение на ЕЦБ от 28 юни 2013 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/13 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър  (ЕЦБ/2013/21), OВ L 192, 13.7.2013 г., стр. 75..

    Допълнителна информация

    1. Отменено: Решение на ЕЦБ от 2 май 2013 година относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър (ЕЦБ/2013/13), OВ L 133, 17.5.2013 г., стр. 26..